main banner

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

IFTODI ALINA-DRĂGULIȚA

REFERENT III ASISTENT

 


1.ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA LIVRETULUI DE FAMILIE
2.DIVORȚUL ADMINISTRATIV
3.ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI
4.ÎNREGISTRAREA NAȘTERII
5.ÎNREGISTRAREA DECESULUI
6.TRANSCRIEREA CERFICATULUI DE CĂSĂTORIE ÎN REGISTRELE ROMANE
7.TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAȘTERE ÎN REGISTRELE ROMANE
8.TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE DECES ÎN REGISTRELE ROMANE

 

 

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA

LIVRETULUI DE FAMILE

- ACTELE DE IDENTITATE ALE SOȚILOR ;

 

- CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ;

- CERTIFICATELE DE NAȘTERE ALE COPIILOR ;

 

și după caz:

- CERTIFICATUL DE DECES AL UNUIA DINTRE SOȚI SAU ALE COPIILOR ;

 

- HOTĂRÎREA JUDECATOREASCA DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ PRIVIND DESFACEREA CĂSĂTORIEI;

 

- HOTĂRÎREA JUDECATOREASCA DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ DE ADOPȚIE;

 

- ORICE DOCUMENT CARE ATESTA MODIFICAREA RELAȚIILOR DE AUTORITATE PARENTALĂ , ÎNCREDINȚARE SAU PLASAMENT FAMILIAL AL COPIILOR ,

 

NOTA : În cazul în care este numai un reprezentant al familiei trebuie și

CERTIFICATUL DE NASTERE al acestuia

DIVORŢUL ADMINISTRATIV

- Cererea se depune, fie la biroul stare civilă unde s-a oficiat căsătoria, fie în localitatea în care soţii au acelaşi domiciliu stabil înscris în actul de identitate.

- Nu se primesc cereri dacă anterior există o altă cerere de divorţ pe rolul instanţei sau al unui birou notarial.

- Procedura se adresează doar soţilor care nu au copii minori din căsătorie sau din afara căsătoriei.

- Soţii trebuie să se prezinte împreună pentru a completa şi depune cererea de divorţ.

- Ei vor prezenta următoarele înscrisuri: certificat de căsătorie original- copie; copie certificat naştere pentru fiecare din ei; actul de identitate original- copie;

- Fiind un divorţ consensual, acesta nu se motivează;

- De la data depunerii cererii de divorţ şi întocmirea dosarului se acordă un termen obligatoriu de gândire de 30 de zile calendaristice, stabilindu-se o dată la care cei doi soţi vor trebui să se prezinte, tot împreună, pentru a da declaraţie dacă îşi menţin sau nu cererea de divorţ. În caz de meţinere a cererii de a divorţa în termen de 5 zile vor primi certificatul de divorţ .

- Dacă nu se prezintă ambii sau măcar unul din ei, dosarul se clasează şi nu se mai desface căsătoria.

- Cererea şi declaraţia după 30 zile se face de cei 2 soţi, personal, în nume propriu.

- Nu se admite reprezetarea prin mandatar sau declaraţie notarială

ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI:

În România se oficiază căsătorii mixte. Nu se admit căsătorii între persoane de acelaşi sex. Declaraţia de căsătorie se face personal de către cei doi viitori soţi.

Competenţa teritorială o are biroul de stare civilă din localitatea de domiciliu sau reşedinţă a unuia dintre soţi.

Vârsta minimă admisă pentru căsătorie este 18 ani. În situaţii speciale cu aprobarea Instanţei de tutelă şi a părinţilor se poate căsători şi femeia minoră care are 16 ani împliniţi.

Dosarul va cuprinde:

- Declaraţia de căsătorie semnată de viitori soţi;

- Actul de identitate original şi copie – paşaport pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate. Actul de identitate trebuie să fie valabil şi în ziua căsătoriei;

- Certificatul de naştere original şi copie;

- Certificat medical prenupţial eliberat de medicul de familie. Acest certificat este valabil 14 zile de la data emiterii şi trebuie să aibă menţiunea expresă „se poate căsători”;

- Declaraţie semnată de ambii soţi care să confirme că nu sunt impedimente legale pentru încheierea căsătoriei.

- Pentru persoanele care au mai fost căsătorite, dovada desfacerii căsătoriei anterioare (sentinţă definitivă sau certificat de divorţ) sau dovada încetării căsătoriei (certificatul de deces al fostului soţ);

- Pentru căsătoriile mixte cetăţean român- cetăţean străin, va trebui să vă adresaţi ofiţerului de stare civilă din localitatea unde se va înregistra căsătoria pentru a fi consiliaţi deoarece dosarul va cuprinde o serie de înscrisuri specifice fiecărui stat străin.

Termenul de încheiere a căsătoriei:

De la depunerea actelor, căsătoria poate fi încheiată în a zecea zi în care se include şi data depunerii declaraţiei de căsătorie. Cu aprobarea primarului, pentru motive bine întemeiate şi justificate cu înscrisuri doveditoare, căsătoria se poate încheia înainte de acest termen.

Locul oficierii căsătoriei:

- La sediul autorităţii publice locale – biroul de stare civilă sau spaţiul amenajat special în acest scop.

- În afara sediului, se oficiază căsătoria cu aprobarea primarului, dacă unul din viitorii soţi nu se poate prezenta din mtive bine întemeiate: imobilizat la pat, acasă sau în unitatea sanitară; deţinut în penitenciar.

ÎNREGISTRAREA DECESULUI:

Declaraţia de deces şi înregistrarea decesului se face în localitatea în care s-a produs.

Declaraţia va fi făcută de orice persoană interesată sau care are cunoştinţă despre deces.

Odată cu declaraţia de deces, declarantul va depune următoarele înscrisuri:

- Certificat medical constatator al decesului;

- Actul de identitate al decedatului;

- Copia actului de identitate a declarantului;

- Certificatul de naştere a decedatului şi de căsătorie, unde este cazul;

- Livretul militar, acolo unde este cazul.

Dacă declarantul nu poate prezenta actul de identitate şi certificatele arătate mai sus, va da o declaraţie în scris în acest sens, motivând neprezentarea acestor acte şi datele de stare civilă ale decedatului.

Termene de declarare:

- Pentru decese de cauză naturală şi boală, termenul este de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, termen ce cuprinde atât ziua decesului cât şi cea a declarării lui;

- Pentru decese de cauză violentă (accident, agresiune, sinucidere, etc) şi în cazul găsirii unui cadavru (identificat sau nu) declaraţia se face în termen de 48 de ore de la data decesului sau a găsirii cadavrului. În această situaţie este necesară şi dovada eliberatăde poliţie sau parchet.

- În situaţia în care termenele de declarare sunt depăşite, va fi necesară, în mod obligatoriu, aprobarea dată de parchet.

 

 

ÎNREGISTRAREA NAŞTERII:

Declaraţia de naştere se face în localitatea în care s-a produs naşterea la biroul de stare civilă. Declaraţia se poate face (obligatoriu) de unul dintre părinţii copilului, medicul sau asistenţa care a asistat la naştere, sau oricare altă persoanăcare are cunoştinţă despre naşterea copilului.

Odată cu declaraţia de naştere vor fi prezentate următoarele înscrisuri:

- certificatul medical constatator al naşterii;

- actele de identitate ale părinţilor nou- născutului original şi copii;

- certificatul de căsătorie original şi copie;

- pentru copii din afara căsătoriei actul de identitate şi certificatul de naştere al mamei original şi copie;

- pentru părinţii minori, aceştia vor fi însoţiti de reprezentantul legal care va avea asupra sa actul de identitate.

 

Termenul de declarare a naşterii:

- 15 zile de la data naşterii pentru copilul născut- viu şi aflat în viaţă;

- 3 zile de la data naşterii pentru copilul născut- mort;

- 30 de zile pentru copilul cu vârsta până la un an găsit sau abandonat de mamă;

 

În aceste trei situaţii sunt cuprinse atât ziua naşterii (a găsirii) cât şi ziua în care se face declaraţia.

- 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat în termenul de 14 zile.

- După termenele precizate, dar în termen de un an, înregistrarea naşterii se face cu aprobarea primarului.

- După trecerea unui an de zile, înscrierea naşterii se face prin sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă.

 

Situaţii speciale:

- Adopţia;

- Copil abandonat în unitatea sanitară;

- Copil găsit;

- Copil născut în afara căsătoriei;

- Copil din căsătorie a cărui părinţi au nume de familie diferite;

- Sentinţe de înregistrare tardivă a naşterii.

 

Pentru toate aceste situaţii va trebui să vă adresaţi ofiţerului de stare civilă din localitatea unde s-a născut copilul, fiind necesare o serie de înscrisuri specifice fiecărei situaţii

 

 

 

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE CASATORIE IN REGISTRELE ROMANE:

Acte necesare:

- Certificatul de căsătorie original- APOSTILAT (APOSTILA CONVENTIEI DE LA HAGA )

- Copie xerox după certificat;

- Traducere a certificatului în limba română, legalizată de un notar public român, sau de ambasada României din statul unde a avut loc căsătoria, sau de un birou notarial din străinătate ce aplică apostila convenţiei de la Haga;

- Copii legalizate după certificatele de naştere ale soţilor;

- Dacă unul din soţi este cetăţean străin şi din certificatul de căsătorie nu reies datele personale complete (data şi locul naşterii, numele şî prenumele părinţilor) se va aduce traducere legalizată ca la pct.3 după actul său de naştere;

- Dacă numele fiecărui soţ după căsătorie nu reiese din conţinutul certificatului de căsătorie în mod explicit, se vor adăuga declarţii ale ambilor soţi privind numele ambilor după căsătorie, legalizatăca la pct.3;

- Dosar cu şină.

 

Cine depune dosarul:

Unul din soţi sau oricare altă persoană cu procură specială de la unul din soţi sau de la soţul cetăţean român, procura va fi Lealizată ca la pct.3 ( în procură se specifică - pentru transcrierea certificatului de căsătorie şi ridicarea lui în urma aprobării transcrierii) .

Unde se depune dosarul:

La primăria ultimului domiciliu din Romnia al soţului ce depune dosarul, sau al sotului ce trimite procura.

Termen de rezolvare : 30 de zile.

 

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE DECES

Acte necesare:

- Certificatul de deces original- APOSTILAT (APOSTILA CONVENŢIEI DE LA HAGA);

- Copie după certificat;

- Traducere a certificatului în limba română, legalizată de un notar public român, sau de ambasada României din statul unde a avut loc căsătoria, sau de un birou notarial din străinătate ce aplică apostila convenţiei de la Haga;

- Copie după certificatul de naştere şi căsătorie;

- Copie după buletinul de identitate a persoanei decedate;

- Copie după actul de identitate a persoanei care solicită transcrierea certificatului;

 

Cine depune actele:

Orice persoană interesată de obţinerea certificatului de deces.

Unde se depune dosarul:

La primăria unde îşi are domiciliu persoana care solicită transcrierea certificatului sau la primăria de la ultmul loc de domiciliu al persoanei decedate;

Termen de soluţionare: 30 de zile.

 

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NASTERE IN REGISTRELE ROMÂNE :

Acte necesare:

– Certificatul de naştere original APOSTILAT ( APOSTILA CONVENTIEI DE LA HAGA ) ;

– copie xerox după certificat;

– traducere a certificatului, în limba română, legalizată de un notar public român sau de ambasada României din statul unde a avut loc naşterea sau de un birou notarial din străinătate ce aplică apostila convenţiei de la Haga.

– copie după certificatul de căsătorie al părinţilor dacăla data naşterii aceştia erau căsătoriţi;

- La copilul din afara căsătoriei copie legalizată după certificatele de naştere a părinţilor, sau traducere legalizată a certificatului de naştere al părintelui cetăţean străin, ca la pct.3.

- Copie xerox după buletinul/ cartea de identitate a fiecăruia din părinţii copilului;

- Declaraţie dată de ambii părinţi privitoare la cine din ei are copilul domiciliul, în cazul în care părinţii copilului au domicilii diferite, dată în faţa ofiţerului de stare civilă, sau ca la pct.3.

- Dosar cu şină;

 

Cine depune actele:

Unul din părinţi, sau părintele cetăţean român, sau oricare altă persoană ce are procură specială în acest scop, legalizată ca la pct.3 ( in procura se specifica : pentru transcrierea certificatului de nastere a copilului …. şi ridicarea lui in urma aprobarii transcrierii).

Unde se depune dosarul:

În localitatea unde a avut (sau are) ultimul domiciliu părintele ce depune dosarul, sau care a dat procura altei persoane.

Excepţii:

Copii care s-au născut în străinătate şi au 14 ani împliniţi, dar nu au împlinit 18 ani, depun dosarul în nume propriu în localitatea unde a avut ultimul domiciliu unul din părinţi (sau ambii părinţi)

Persoanele majore care nu au avut niciodată domiciliul în România depun dosarul la Primăria SECTOR 1 Bucureşti.

Dacă cererea de transcriere este făcută prin împuternicit cu procură specială în acest sens, se va prezenta şi declaraţia părinţilor cu privire la domiciliul copilului, declaraţia va fi autentificată ca la pct. 3.

Termenul de soluţionare: 30 de zile

 

 

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

105991
Vizitatori online 18