main banner

 

 

 

CONSILIER PRINCIPAL-ANTON LUCIA

 

 

Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.

Primăria comunei Vorniceni, cu sediul în Vorniceni, județul Botoșani, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Conform acestui regulament, datele cu caracter personal înseamna „orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”) „O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale”.

Datelor personale sunt utilizate în scopul prestării serviciilor publice de interes local, privind:

-         educaţia;

-         serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

-         sănătatea;

-         cultura;

-         tineretul;

-         ordinea publică;

-         situaţiile de urgenţă;

-         protecţia şi refacerea mediului;

-         conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice;

-         dezvoltarea rurala;

-         podurile şi drumurile publice;

-         serviciile comunitare de utilitate publică: salubrizare, iluminat public, etc;

-         activităţile de administraţie social-comunitară;

-         alte servicii publice stabilite prin lege care fac referire la:

■ Impozitele și taxele locale, amenzi contravenționale, muncă în folosul comunității,

■ Colectare debite/ recuperare creanțe,

■ Emitere autorizații/ licențe,

■ Resurse umane;

■ Fond funciar;

■ Registru agricol;

■ Gestiunea economico-financiară și administrativă;

■ Darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică;

■ Vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată;

■ Stare civilă;

■ Urbanism și amenajarea teritoriului;

■ Registrul electoral- evidență electorală,

■ Arhiva;

■ Registratura, Relații publice, Secretariat.

■ Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016)
Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

-         persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

-         prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

-         prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

-         prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

-         prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul

 

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal :
Autoritățile statului;

Păstrarea datelor cu caracter personal :
Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale:
Potrivit prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

■ Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);

■ Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)

■ Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (art.17)

■ Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18)

■ Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)

■ Dreptul la opoziţie (art.21)

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, care poate fi depusă la Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei Vorniceni, transmisă la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau care poate fi expediata prin poștă la sediul instituției noastre, Vorniceni, județul Botoșani, cod poștal 717074.
Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus îl găsiți la Registratura Primăriei sau il puteti descarca de pe site-ul institutiei  www.primaria-vorniceni.ro.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum și dreptul la o cale de atac eficientă.
Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. - B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Primăria Vorniceni va face cunoscut faptul ca evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

MODELE CERERI ÎN LEGĂTURĂ CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.Cerere pentru exercitarea dreptului la opoziție

2.Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor

3.Cerere pentru exercitarea dreptului la restricționarea prelucrarii

4.Cerere pentru exercitarea dreptului la ștergerea datelor

5.Cerere pentru exercitarea dreptului de acces

 

Anton Lucia,

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

Tel. 0231563533, 0231563552

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

105912
Vizitatori online 29