main banner

ROMÂNIA

COMUNA VORNICENI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VORNICENI

JUDETUL BOTOSANI

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local

a deficitului sectiunii de dezvoltare

 

 

 

Consiliul local VORNICENI, judetul Botosani,

Întrunit în sedinta ordinară din data de 07 ianuarie 2013,

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1720 din 17.12.2012 a Ministrului finantelor publice  privind aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012; expunerea de motive a primarului comunei Vorniceni si a referatului de specialiate al biroului financiar-contabil

In conformitete cu prevederile art. 58, alin.(1), lit. „c” din Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 36, alin. (4), lit. a)  din legea administratiei publice locale nr. 215 / 2001 – republicată;

În temeiul art. 45 din legea administratiei publice locale nr. 215 / 2001 – republicată,

 

 

HOTĂRĂSTE:

 

 

Art. 1. Aproba repartizarea sumei de 160.573,53 lei din excedentul bugetului local al Comunei Vorniceni pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiiunii de dezvoltare

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredintează primarul comunei prin compartimentul de specialitate.

 

 

PRESEDINTE de SEDINTĂ,

PINTILEI LAURA

 

 

Contrasemnează,

SECRETAR,

G. PÎNZARIU

 

 

 

VORNICENI, 07 ianuarie 2013.

Nr. 1.

 

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

105909
Vizitatori online 20