main banner

ROMÂNIA

C.L.    VORNICENI

BOTOŞANI

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind decontarea navetei cadrelor didactice

 

 

Consiliul local Vorniceni, județul Botoșani,

Întrunit în ședința ordinară din data de 27 martie 2013,

Analizând propunerile primarului comunei Vorniceni cu expunerea de motive întocmită în acest sens,

Având în vederea rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de activitate,

ținând cont de prevederile art. 6, alin. 9 din legea nr.    52 / 2003 privind transparența decizională,

Văzând adresa Școlii nr. 1 Vorniceni prin care se face cunoscută suma necesară decontării navetei cadrelor didactice poentru lunile noiembrie, decembrie 2012 și ianuarie , februarie 2013,

În baza prevederilor :

-         art. 105, alin. 2, litera f din legea educației naționale nr. 1 / 2011 cu modificările și completările ulterioare,

-         legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare,

-         art. 2 din Instrucțiunile ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 2 / 2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice,

În temeiul art. 45 , alin. 1 din legea administrației publice locale nr. 215 / 2001

republicată, cu completările și modificările ulterioare  ,

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art. 1. Aprobă acordarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile noiembrie / decembrie 2012 și ianuarie / februarie 2013 – în sumă de 6813 lei.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei prin compartimentele de spacialitate.

 

 

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINȚĂ,                                         contrasemnează,

SECRETAR,

PINTILEI LAURA                                                        G. PÎNZARIU

 

 

VORNICENI, 27 martie 2013.

Nr. 11

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

105910
Vizitatori online 38