main banner

ROMANIA

JUDEŢUL BOTOŞANI

COMUNA VORNICENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale

pentru anul 2013

 

Consiliul local al comunei Vorniceni , judeţul Botoşani,

analizând propunerile domnului primar, TOADER LEAMPĂR privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, precum şi propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

în baza prevederilor art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199 / 1997,

având în vedere prevederile :

- art. 36 alin. ( 4 )  lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată,

- art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

- art. 288 din Legea nr. 571 /  2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art.224 din Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44 / 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii de Guvern nr. 1309 / 27.12.2012, publicată în M.O. 898 / 28.12.2012,

având în vedere raportul de specialitate al compartimentul  financiar-contabil,

având în vedere prevederile art.6 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică ,

în temeiul art. 45 alin(2) lit. c)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată:

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2013, după cum urmează:

a)     nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2013, constituind anexa nr. 1;

b)     cota prevăzută la art.253 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru calculul impozitul/taxei pe clădiri datorat de persoanele juridice, se stabileşte astfel:

- Impozitul pe clădiri aparţinând persoanelor juridice se stabileşte prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii de inventar la clădiri, înregistrată în contabilitatea acestora conform prevederilor legale în vigoare;

c)   cota prevăzută la art. 253 alin.6 din Legea 571 / 2003 , pentru calculul impozitului / taxei pe clădirile dobândite de persoanele juridice înainte de 01 ianuarie 2009 şi care după această dată nu au fost reevaluate, se stabileşte la 10% , până la data primei reevaluări.

d) Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

Art. 2. Bonificaţia prevăzută la art. 255 alin.(2) şi 265 alin.(2) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal se stabileşte după cum urmează:

a.     în cazul impozitului pe clădiri persoane fizice, la 10 % ;

b.     în cazul impozitului pe teren persoane fizice, la 10 % ;

c.      în cazul impozitului pe mijloace de transport persoane fizice, la 10 % ;

Art. 3. Pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren, pentru anul 2013, delimitarea pe zone a terenurilor amplasate în intravilan este prevăzută în anexa nr. 1, iar cea a terenurilor amplasate în extravilan în anexa nr.1 .

Art. 4. Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la art. 286 alin. (1) – (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit anexei nr.3.

Art. 5. Pentru persoanele juridice care efectuează, în anul 2013, investiţii în construcţii noi în valoare de peste 100.000  euro pe teritoriul comunei VORNICENI se acordă scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren  potrivit art. 286, alin (6), după cum urmează:

a.      scutirea la impozitul pe clădiri aferent construcţiei realizate, de la data de întâi a lunii următoare finalizării clădirii.

b.      Scutire la impozitul pe teren, aferent terenului pe care este amplasată investiţia, de la data de întâi a lunii următoare eliberării autorizaţiei de construire.

Art. 6. Pentru creanţele mai mici de 3 lei inclusiv, existente în sold la data de 31 decembrie 2012  se vor da la scădere în baza prevederilor art.178 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 7. Contribuabilii care datorează plata taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au obligaţia de a calcula taxa şi de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii publice locale în a cărei rază este amplasat panoul, afişul sau firma  în termen de 30 de zile de la data amplasării.

Nedepunerea sau depunerea peste termen a declaraţiei de impunere constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor art.294 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. Anexele 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Primarul comunei VORNICENI, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINȚĂ                           contrasemnează,

SECRETAR,

PINTILEI LAURA                                       G. PÎNZARIU

 

România

Judeţul Botoşani

Consiliul Local al comunei VORNICENI

Anexa nr. 1 la HCL 2 / 2013

 

Tablou

Cuprinzând nivelurile impozitelor şi taxelor locale în sumă fixă pentru anul 2013

Lei

VALORI IMPOZABILE

Pe metrul pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Art. 251 ( 3 )

 

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă

- lei / mp -

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire ( condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

935

555

B. Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

254

159

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

159

143

D. Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

95

63

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi  adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A – D

75 % din suma care s-ar aplica clădirii

75 % din suma care s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi  adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de  locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A – D

50 % din suma care s-ar aplica clădirii

50 % din suma care s-ar aplica clădirii

 

 

 

Lei

Nr.

crt.

Denumirea impozitului sau taxei locale

Codul fiscal – capitol, articol, aliniat

Niveluri aprobate pentru anul 2013

1

Impozitul pe teren – lei / ha – pentru terenurile amplasate în intravilanul comunei – terenuri cu construcţii situate în zona: A

Cap. III, art.258, alin. (2)

 

- Sat  VORNICENI

 

889 lei / ha

- Sat DEALU CRUCI

 

711 lei / ha

- Sat  DAVIDOAIA

 

711lei / ha

2

Impozitul/taxa pe teren – lei / ha, calculat în funcţie de rangul comunei – pentru terenurile amplaate în intravilanul comunei încadrate în altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, după cum urmează:

Cap. III, art.258, alin. (4)

 

1. Arabil, situat în zona

 

 

- VORNICENI

 

28

- DEALU CRUCI

 

28

- DAVIDOAIA

 

28

2. Păşuni, situate în zona

 

 

- VORNICENI

 

21

- DEALU CRUCI

 

21

- DAVIDOAIA

 

21

3. Fâneţe, situate în zona

 

 

- VORNICENI

 

21

- DEALU CRUCI

 

21

- DAVIDOAIA

 

21

4. Vii situate în zona

 

 

- VORNICENI

 

46

- DEALU CRUCI

 

46

- DAVIDOAIA

 

46

5. Livezi situate în zona

 

 

- VORNICENI

 

53

- DEALU CRUCI

 

53

- DAVIDOAIA

 

53

6. Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, situate în zona

 

 

- VORNICENI

 

28

- DEALU CRUCI

 

28

- DAVIDOAIA

 

28

3

Impozitul/taxa pe teren – lei/ha, calculat în funcţie de rangul comunei – pentru terenurile amplasate în extravilanul comunei – pe categorii de folosinţă , după cum urmează:

Cap. III, art.258, alin. (6)

 

1. Teren cu construcţii, situat în zona : - A

 

31

- B

 

28

- C

 

26

- D

 

22

2. Arabil, situat în zona : -A

 

50

- B

 

48

- C

 

45

- D

 

42

3. Păşune situată în zona: - A

 

28

- B

 

26

- C

 

22

- D

 

20

4. Fâneaţă situată în zona: - A

 

28

- B

 

26

- C

 

22

- D

 

20

5. Vie pe rod, situată în zona: - A

 

55

- B

 

53

- C

 

50

- D

 

48

6. Livadă pe rod, situată în zona: - A

 

56

- B

 

53

- C

 

50

- D

 

48

7. Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, situate în zona – A

 

16

- B

 

14

- C

 

12

- D

 

8

8. Teren cu ape, altul decât amenajările piscicole situate în zona – A

 

6

- B

 

5

- C

 

2

- D

 

1

9. Trenuri cu amenajări piscicole, situate în zona: - A

 

34

- B

 

31

- C

 

28

- D

 

26

10. Drumuri şi căi ferate , indiferent de zona

 

0

11. Terenuri neproductive, indiferent de zonă

 

0

4

I.1. Impozitul pe mijloacele de transport – lei/an pentru fiecare grupă de 200 cmc sau fracţiune din aceasta - pentru tipul , vehicule înmatriculate

Cap. IV, art.263, alin. (2)1

 

- Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică până la 1600 cmc, inclusiv:

 

8

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 şi 2000 cmc inclusiv

 

18

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 şi 2600 cmc inclusiv

 

72

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 şi 3000 cmc inclusiv

 

144

Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cmc

 

290

Autobuze, autocare, microbuze,

 

24

Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţie internă

 

30

Tractoare înmatriculate

 

18

I.2 Vehicule înregistrate  - lei / an pentru fiecare grupă de 200 cmc sau fracţiune din acestea:

 

 

Vehicule înregistrate  cu capacitatea cilindrică < 4800 cmc

 

3

Vehicule înregistrate  cu capacitatea cilindrică > 4800 cmc

 

5

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

 

100

5

II. Impozitul pe mijloace de transport – lei – pentru autovehicule de transport de marfă cu masa maximă autorizată de peste 12 tone – pentru tipul:

Cap. IV, art.263, alin. (4)2

Niveluri aprobate pentru vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Niveluri aprobate pentru vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu două axe cu masa totală maximă autorizată de :

1. peste 12 tone dar nu mai mult de 13 tone

 

0

133

2. peste 13 tone dar nu mai mult de 14 tone

 

133

367

3. peste 14 tone dar nu mai mult de 15 tone

 

367

517

4. peste 15 tone dar nu mai mult de 18 tone

 

517

1169

5. peste 18 tone

 

517

1169

Vehicule cu trei axe cu masa totală maximă autorizată de :

1. peste 15 tone dar nu mai mult de 17 tone

 

133

231

2. peste 17 tone dar nu mai mult de 19 tone

 

231

474

3. peste 19 tone dar nu mai mult de 21 tone

 

474

615

4. peste 21 tone dar nu mai mult de 23 tone

 

615

947

5. peste 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

 

947

1472

6. peste 25 tone dar nu mai mult de 26 tone

 

947

1472

7. peste 26 tone

 

947

1472

Vehicule cu patru axe cu masa totală maximă autorizată de :

1. peste 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

 

615

623

2. peste 25 tone dar nu mai mult de 27 tone

 

623

973

3. peste 27 tone dar nu mai mult de 29 tone

 

973

1545

4. peste 29 tone dar nu mai mult de 31 tone

 

1545

2291

5. peste 31 tone dar  nu mai mult de 32 tone

 

1545

2291

6. peste 32 tone

 

1545

2291

6

III. Impozitul pe mijloace de transport – lei – pentru combinaţii autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport de marfă cu masa maximă autorizată de peste 12 tone – pentru tipul:

Cap. IV, art.263, alin. (5)3

Niveluri aprobate pentru vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Niveluri aprobate pentru vehicule cu alt sistem de suspensie

1. Vehicule cu 2+1 axe cu masa totală maximă autorizată de :

a. peste 12 tone dar nu mai mult de 14 tone

 

0

0

b. peste 14 tone dar nu mai mult de 16 tone

 

0

0

c. peste  16 tone dar nu mai mult de 18 tone

 

0

60

d. peste 18 tone dar nu mai mult de 20 tone

 

60

137

e. peste 20 tone dar nu mai mult de 22 tone

 

137

320

f. peste 22 tone dar nu mai mult de 23 tone

 

320

414

g. peste 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

 

414

747

h. peste 25 tone dar nu mai mult de 28 tone

 

747

1310

i.                      peste 28 tone

 

747

1310

2. Vehicule cu 2+2 axe cu masa totală maximă autorizată de :

a. peste 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

 

 

128

 

299

b. peste 25 tone dar nu mai mult de 26 tone

 

299

491

c. peste 26 tone dar nu mai mult de 28 tone

 

491

721

d. peste 28 tone dar nu mai mult de 29 tone

 

721

871

e. peste 29 tone dar nu mai mult de 31 tone

 

871

1429

f. peste 31 tone dar nu mai mult de 33 tone

 

1429

1984

g. peste 33 tone dar nu mai mult de 36 tone

 

1984

3012

h. peste 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

 

1984

3012

i.            peste 38 tone

 

1984

3012

3. Vehicule cu 2+3 axe cu masa totală maximă autorizată de :

a. peste 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

 

 

1579

 

2197

b. peste 38  tone dar nu mai mult de 40 tone

 

2197

2986

c.        peste 40 tone

 

2197

2986

4. Vehicule cu 3+2 axe cu masa totală maximă autorizată de :

a. peste 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

 

 

1395

 

1937

b. peste 38 tone dar nu mai mult de 40 tone

 

1937

2679

c. peste 40 tone dar nu mai mult de 44 tone

 

2679

3963

d.        peste 44 tone

 

2679

3963

5. Vehicule cu 3+3 axe cu masa totală maximă autorizată de :

a. peste 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

 

 

794

 

960

b. peste 38 tone dar nu mai mult de 40 tone

 

960

1434

c. peste 40 tone dar nu mai mult de 44 tone

 

1434

2283

 

e.        peste 44 tone

 

1434

2283

7.

Impozitul pe mijloace de transport – lei/an - pentru remorci, semiremorci şi rulote cu masa maximă autorizată  :

Cap. IV, art. 263, alin. (6)

 

 

a. până la 1 tonă, inclusiv

 

9

b. peste 1 tonă dar nu mai mult de 3 tone

 

34

c. peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone

 

52

d. peste 5 tone

 

64

8.

Impozitul pe mijloace de transport – lei/an – pentru mijloace de transport pe apă tipul:

Cap. IV, art. 263, alin. (7)

 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

21

2. Bărci fără motor folosite în alte scopuri

56

3. Bărci cu motor

210

4. Nave de sport şi agrement

1000

5. Scutere de apă

210

9

Taxă pentru eliberarea certificatului de urbanism - lei – pentru suprafaţa:

Cap. V, art. 267, alin. (1)

 

- până la 150 mp , inclusiv

 

6

- între 151 şi 250 mp, inclusiv

 

7

- între 251 şi 500 mp, inclusiv

 

9

- între 501 şi 750 mp, inclusiv

 

12

- între 751 şi 1000 mp, inclusiv

 

14

- peste 1000 mp

 

14+0,01 lei/mp pentru fiecare mp ce depăşeşte 1000 mp.

10

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări – lei – pentru fiecare mp afectat

Cap V, art. 267, alin. (4)

8

11

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor - lei – pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată de construcţie

Cap V, art. 267, alin. (7)

8

 

12

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu – lei – pentru fiecare racord.

Cap V, art. 267, alin. (11)

13

13

Taxa pentru vizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului sau de către primar

Cap V, art. 267, alin. (12)

15

14

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

Cap V, art. 267, alin. (13)

9

20

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii  pentru desfăşurarea unei activităţi economice  în mediul rural – lei –:

Cap V, art. 268, alin. (1)

15

21

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare – lei -

Cap V, art. 268, alin. (2)

20

22

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deţinute de consiliile locale , lei, pentru fiecare mp de plan sau fracţiune de mp

Cap V, art. 268, alin. (3)

 

 

-

 

32

23

Taxa pentru eliberarea certificatului de producător – lei -

Cap V, art. 268, alin. (4)

 

-

 

80

24

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică – lei pe fiecare unitate sau stand de comercializare.

Cap V, art. 268, alin. (5)

 

-

500

25

Taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

Cap V, art. 271, alin. (2)

a. în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică – lei/mp  sau fracţiune de mp

32

b. în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate – lei/mp sau fracţiune de mp

23

26

Taxă de înmatriculare permanenta sau temporară a autoturismelor  sau remorcilor cu masa până la 3,5 to inclusiv ( peste 3,5 to = abrogat )

Cap IV

60

 

PREȘEDINTE de ȘEDINȚĂ

PINTILEI LAURA

 

 

România

Judeţul Botoşani

Consiliul Local al comunei VORNICENI

Anexa nr. 2 la HCL 2 / 2013

Tablou

Cuprinzând nivelurile altor taxelor locale în sumă fixă pentru anul 2013

 

Lei

Nr.

crt.

Denumirea impozitului sau taxei locale

 

Niveluri aprobate pentru anul 2013

 

1

Taxa pentru eliberarea de adeverinţe şi certificate

2

2

Taxa pentru eliberarea de adeverinţe a proprietăţii animalelor de orice fel

2

 

3

Taxa pentru eliberarea de certificate fiscale, de înstrăinare bunuri

5

4

Taxa pentru măsurat teren proprietatea cetăţenilor:

 

- pentru terenul situat în intravilan

50

- pentru terenul situat în extravilan

50

5

Taxa pentru xerocopie

0,3

6

Taxa pentru comerţul stradal – pe zi -

10

7

Taxa stare civilă:

 

- Întocmirea actelor de stare civilă şi oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă şi duminică şi celelalte sărbători legale

35

- Întocmirea actelor de naştere şi eliberarea certificatelor în zilele de sâmbătă şi duminică şi celelalte sărbători legale

35

8

Taxă pentru închiriere cămin – pentru nunți

-          pentru discteci, baluri, cumetrii

-          alte evenimente

300

100

15 lei / ora

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINȚĂ

PINTILEI LAURA

 

România

Judeţul Botoşani

Consiliul Local al comunei VORNICENI

Anexa nr. 3 la HCL 2 /2013

 

Scutiri şi facilităţi pentru persoanele fizice

 

Art.1. - (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi art. 283 nu se aplică pentru:

a) veteranii de război;

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.

(2) Persoanele prevăzute la art.3 alin(1) lit.b) şi art. 4. alin. (1) din Legea Recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341 / 2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 654 din 20 iulie 2004 , nu datorează:

a.      Impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu;

b.      impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la litera a).

c.      impozitul pe mijloacele de transport aferentă unui singur autoturism de tip hycomat sau a unui mototriciclu.

(3) scutirea de plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de plata impozitului corespunzător pentru terenurile arabile în suprafaţă de până la 5 ha. Aceste scutiri se aplică şi văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război.( conform art.16 litera (e) din Legea 44 / 1994 modificata si republicata la 20 noiembrie 2007);

(4) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora nu se aplică pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele invalide de gradul I.

(5) În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut în comun de o persoană fizică prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.

(6) Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4).

(7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică doar terenului aferent clădirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4).

(7.1) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport la alegerea persoanelor prevăzute la alin.(1) şi (2) .

(8) Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.

(9) Persoanele fizice şi/sau juridice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termică, precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică.

 

Scutiri şi facilităţi stabilite de consiliile locale

Art. 2  - (1) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pentru o clădire folosită ca domiciliu de persoana fizică ce datorează acest impozit.

(2) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a acestuia pentru terenul aferent clădirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care datorează acest impozit.

(3) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din ajutor de şomaj şi/sau pensie de asistenţă socială.

(4) În cazul unei calamităţi naturale, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, precum şi a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire sau o reducere a acestora.

(5) Scutirea de la plata impozitelor sau reducerile acestora prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplică persoanei respective cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii sau reducerii.

(6) Consiliul local poate acorda scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului  pe teren datorate de către persoanele juridice care efectuează investiţii de peste 500.000 euro pe o perioadă de până la 5 ani, astfel:

a.      scutirea de impozit pe clădiri , de la data de întâi a lunii următoare finalizării clădirii;

b.      scutirea de impozitul pe teren , de la data de întâi a lunii următoare eliberării autorizaţiei de construcţie.

(7)  În cazul investiţiilor mai mari de 500.000 euro , finalizate şi puse în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentei legi , consiliul local poate stabili cota de 0,25% la calculul impozitului pe clădiri, pe o perioadă de 3 ani inclusiv.

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINȚĂ

PINTILEI LAURA

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

105993
Vizitatori online 22