main banner

ROMÂNIA

JUDEŢUL BOTOȘANI

COMUNA VORNICENI

 

HOTARÂRE

privind trecerea din domeniul public al comunei VORNICENI,

în domeniul privat al comunei VORNICENI, a unei suprafeţe de teren

din p.c. 1487 în suprafață de 0,03 ha

 

Consiliul Local al comunei VORNICENI, județul Botoșani,

întrunit în şedinţă ordinară din data de 27 martie 2013,

Văzând expunerea de motive a primarului comunei Vorniceni și raportul la proiectul de hotărâre a referentului cadastru din aparatul de specialitate a primarului,

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, cu modificările si completările ulterioare.

 

H O T Ă R Ă Ş T E,

 

Art.1- Se aprobă trecerea din domeniul public al comunei VORNICENI, în domeniul privat al comunei VORNICENI, a unei suprafeţe de 0,03 ha  teren situată în intravilanul comunei VORNICENI din p.c. 1487.

Art.2- Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştintă publică.

Art.3-Primarul va asigura executarea prezentei hotarâri prin serviciile de specialitate  din cadrul Primăriei comunei VORNICENI.

 

A V I Z A T,

PREȘEDINTE de ȘEDINȚĂ                                        SECRETAR

PINTILEI LAURA                                                                G.PÎNZARIU

 

VORNICENI,  27 martie 2013.

Nr. 9

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

105992
Vizitatori online 17