ROMĀNIA

JUDE?UL BOTO?ANI

COMUNA VORNICENI

 

HOTARĀRE

privind trecerea din domeniul public al comunei VORNICENI,

īn domeniul privat al comunei VORNICENI, a unei suprafe?e de teren

din p.c. 1487 īn suprafa?? de 0,03 ha

 

Consiliul Local al comunei VORNICENI, jude?ul Boto?ani,

īntrunit īn ?edin?? ordinar? din data de 27 martie 2013,

V?zānd expunerea de motive a primarului comunei Vorniceni ?i raportul la proiectul de hot?rāre a referentului cadastru din aparatul de specialitate a primarului,

Īn conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea public? ?i regimul juridic al acesteia, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

Īn temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001, privind administra?ia public? local?, cu modific?rile si complet?rile ulterioare.

 

H O T ? R ? ? T E,

 

Art.1- Se aprob? trecerea din domeniul public al comunei VORNICENI, īn domeniul privat al comunei VORNICENI, a unei suprafe?e de 0,03 ha  teren situat? īn intravilanul comunei VORNICENI din p.c. 1487.

Art.2- Prezenta hot?rāre intr? īn vigoare la data aducerii la cuno?tint? public?.

Art.3-Primarul va asigura executarea prezentei hotarāri prin serviciile de specialitate  din cadrul Prim?riei comunei VORNICENI.

 

A V I Z A T,

PRE?EDINTE de ?EDIN??                                        SECRETAR

PINTILEI LAURA                                                                G.PĪNZARIU

 

VORNICENI,  27 martie 2013.

Nr. 9