Vorniceni, Boto?ani

Vorniceni este o comun? în jude?ul Boto?ani, Moldova, România.

Comuna Vorniceni este situat? la 47 grade ?i 59 minute latitudine nordic? ?i 26 grade ?i 39 minute longitudine estic?, cu o pozi?ie NE în cadrul ??rii, central-nordic?, în Câmpia Moldovei, pe valea pârâului Ib?neasa, afluent de pe stânga Jijiei. Ocup? o pozi?ie central? în cadrul teritoriului jude?ului Boto?ani. Pozi?ia geografic? a favorizat în trecut leg?turile comerciale care se stabileau între munte ?i „câmp”, cât ?i cu drumul comercial dinspre Liov spre Marea Neagr? ?i Valea Siretului. Fa?? de c?ile de comunica?ie importante ale ??rii, aceast? comun? este la 7 km dep?rtare de calea ferat? Dorohoi-Ia?i, construit? ?i dat? în folosin?? în 1896. Aceast? unitate administrativ?–teritorial? cuprinde trei sate: Vornicenii, Dealu-Crucii ?i Davidoaia.

Istorie

Satul Vorniceni este o a?ezare veche, relativ mare, specializat? în cultura plantelor, cre?terea animalelor (vite ?i oi), ocupa?ii care s-au p?strat pân? ast?zi. De asemenea ocupa?iile tradi?ionale legate de prelucrarea cânepii, lânii, pielicelelor de miel, ?esutul în stative ?i „r?zboiul” vertical au reprezentat principalele surse de trai pentru locuitori. Celelalte dou? sate sunt mai noi ?i mai mici. Atât Vornicenii, cât ?i cele dou? sate au avut, permanent, surse de ap? potabil?, din pânza freatic?, iar pentru alte nevoi, din pârâul Ib?neasa ?i al?i afluien?i ai s?i. ”Aceste a?ez?ri fiind în apropierea unor izvoare sau cursuri de ap? ne face s? credem c? teritoriul a fost locuit din neolilic”. ”Vechimea satelor trebuie c?utat? în vremurile îndep?rtate argumentate de condi?iile favorabile ale cadrului natural. Purt?torii culturii neolitice se îndeletniceau cu cultivarea primitiv? a p?mântului ?i cre?terea animalelor domestice (în special a cornutelor mari) ?i î?i f?ceau a?ez?rile pe boturi de deal sau locuri joase”.

În concluzie, Vornicenii, prin pozi?ia geografic?, având vatra pe platouri înalte de 200 m altitudine, neinundabil?, prin existen?a unor pânze freatice bogate, prin solurile relativ fertile, unde s-a dezvoltat de timpuriu agricultura, prin existen?a unui ”petic” de p?dure, prin descoperirea unor urme de locuire continu?, este o comun? c?reia i se acord? o aten?ie tot mai mare, în ultimii ani.

Localitatea Vorniceni este a?ezat? pe valea pârâului Ib?neasa, afluent de pe stânga Jijiei, în nordul Câmpiei Moldovei. Coordonatele geografice ale localit??ii sunt: 47059’ latitudine nordic? ?i 26039’ longitudine estic?. În cadrul acestor limite geografice localitatea are o suprafa?? de 6292 Ha. Prima atestare documentar? despre satul Vorniceni este strâns legat? de existen?a celor cinci stejari seculari, supravie?uitori din Dumbrava Înalt?, prezen?i ?i ast?zi pe podi?ul dinspre satul Corl?teni Despre codrul din Dumbrava Înalt? vorbesc documentele din timpul lui Alexandru cel Bun, al lui ?tefan cel Mare, iar mai târziu, din timpul lui ?tef?ni?? Vod? (uricul din iulie 1520), al lui Petru Rare? (uricul din 18 ianuarie 1526), al lui ?tefan Vod? L?cust? (1607) ?i Simeon Movil? Voievod (uricul din 4 ianuarie 1663).

Primul document care pomene?te de Dumbrava Înalt? aminte?te totodat? ?i de Vorniceni. Este vorba de uricul lui Alexandru cel Bun, dat la Suceava, la 28 decembrie 1428. Prin acest act, Alexandru Voievod înt?re?te fiilor lui Ivan (Oan?) vornicul – Laz?r, Stanciul ?i Costea - „trei sate supt Dumbrava Înalt?”, ad?ugându-le la m?n?stirea lor, Homor. Prin uricul lui ?tefan Voievod (unchiul lui ?tefan cel Mare), din 18 februarie 1445, scris în limba sârb?, se vorbe?te de o danie de sate f?cut? m?n?stirii Homorului, din care „un sat supt Dumbrava Înalt?, anume Dvornicenii” .

 

 

Sursa: ro.wikipedia.org.