ROMÂNIA

JUDE?UL BOTO?ANI

COMUNA VORNICENI

Tel. 0231563533,0231563552, fax. 0331780072,

Email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Web http://www.primaria-vorniceni.ro

 

Anexa la HCL nr. 40 din 31.10.2018

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ?I FUNC?IONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VORNICENI

CAPITOLUL I

DISPOZI?II GENERALE

Art.1 Regulamentul de organizare ?i func?ionare (R.O.F.) detaliaz? modul de organizare al autorit??ii publice a comunei Vorniceni, define?te misiunea ?i scopul acesteia, stabile?te regulile de func?ionare, politicile ?i procedurile autorit??ii publice, normele de conduit?, atribu?iile, autoritatea ?i responsabilitatea personalului, drepturile ?i obliga?iile acestuia.

Regulamentul de Organizare ?i Func?ionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Vorniceni are urm?torul cuprins :

CAPITOLUL I – Dispozi?ii generale ……………………………………………………1 pag

CAPITOLUL II – Organizarea Prim?riei comunei Vorniceni………………………..4 pag

CAPITOLUL III – Atribu?iile Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Vorniceni ………………………………………………………………………………….8 pag

Biroul Financiar Contabil Taxe ?i Impozite …………………………….............8 pag

Compartimentul Registrul Agricol, Fond Funciar …………………………………..11 pag

Compartimentul Cadastru …………………………………………………………….14 pag

Compartimentul Licita?ii ………………………………………………………………15 pag

Compartimentul Contencios, Tehnic? Administrativ?, Stare Civil? ?i Autoritate Tutelar?, Resurse Umane ……………………………………………………………...18 pag

Compartimentul Juridic, Rela?ii Publice, Registratur? ?i Arhiv? …………………..21 pag

Compartimentul Cultur? ?i Sport …………………………………………………….22 pag

Serviciul Asisten?? Social? ……………………………………………………………..25 pag

Serviciul Voluntar pentru Situa?ii de Urgen?? ……………………………………….30 pag

Compartimentul Administrativ ……………………………………………………….33 pag

CAPITOLUL IV – Dispozi?ii finale ……………………………………......................35 pag

Art.2 Prezentul Regulament este întocmit conform cu prevederile Legii nr. 215/2001 – republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile, Legii nr.188/1999 privind Statutul Func?ionarilor Publici – republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat.

Art.3 În cadrul autorit??ii publice, Regulamentul de organizare ?i func?ionare ajut? la îndeplinirea urm?toarelor func?ii:

-          func?ia de instrument de management ROF – este un mijloc prin care to?i angaja?ii dobândesc o imagine comun? asupra organiz?rii autorit??ii publice, iar obiectivele acesteia devin mult mai clare;

-          func?ia de legitimare a puterii ?i obliga?iilor ce revin fiec?rui membru al organiza?iei – fiecare persoan? ?tie ce atribu?ii are, care îi este limita de decizie, care sunt rela?iile de cooperare ?i de subordonare;

-          func?ia de integrare social? a personalului – ROF con?ine reguli ?i norme scrise care regleaz? activitatea întregului personal care lucreaz? la realizarea unor obiective comune.

Art.4 Administra?ia publică locală la nivel de comună este condusă de primar, care răspunde în fa?a consiliului local de activitatea acesteia.

Art.5 Prim?ria comunei Vorniceni este o structur? func?ional? cu activitate permanent? care aduce la îndeplinire hot?rârile consiliului local ?i dispozi?iile primarului, solu?ionând problemele curente ale colectivit??ii locale din comuna Vorniceni.

Art.6 Prezentul regulament stabile?te procedura de desf??urare a activit??ii institu?iei ?i atribu?iile personalului de specialitate ?i administrativ din aparatul propriu de specialitate al Consiliului local al comunei Vorniceni.

Art.7 Primarul, viceprimarul, secretarul comunei Vorniceni, împreun? cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului local al comunei Vorniceni, constituie Prim?ria comunei Vorniceni, care func?ioneaz? ca autoritate a administra?iei publice locale ?i rezolv? treburile publice, în interesul cet??enilor comunei, în condi?iile legii.

Art.8 Structura organizatoric? a aparatului propriu de specialitate al Consiliului local al comunei Vorniceni, precum ?i num?rul maxim de posturi, sunt cele prev?zute în organigrama aprobat? prin Hot?rârea Consiliului local al comunei Vorniceni.

Art.9 Prim?ria comunei Vorniceni dispune de un sediu, de un patrimoniu propriu ?i

de mijloace materiale ?i financiare necesare func?ion?rii în condi?ii de eficien??.

Art.10 Sediul Prim?riei comunei Vorniceni este in comuna Vorniceni, Str. Principal? nr.1.

Art.11 Prim?ria comunei Vorniceni dispune în imobilul în care func?ioneaz? de toate dot?rile necesare func?ion?rii.

Art.12 Finan?area Prim?riei comunei Vorniceni ?i a aparatului propriu de specialitate  al Consiliului local al comunei Vorniceni, se asigur? din bugetul local, din impozitele ?i taxele locale instituite potrivit legii ?i din alte venituri proprii.

Art.13 Patrimoniul propriu al Prim?riei comunei Vorniceni este format din bunuri imobile ?i mobile, eviden?iate distinct în eviden?a contabil? ?i dup? caz, în eviden?ele de carte funciar?.

Art.14 Domeniile urmărite în activitatea publică locală sunt următoarele:

-          respectarea drepturilor ?i liberta?ilor fundamentale ale ceta?enilor, ale Constitu?iei României, legilor, hotărârilor de Guvern, alte acte emise de ministere, organele jude?ene ?i locale;

-          consultarea popula?iei prin referendum atunci când interesul localită?ii o impune;

-          respectarea suprema?iei interesului public, conform c?ruia ordinea de drept, integritatea, impar?ialitatea ?i eficien?a autorit??ilor sunt ocrotite ?i promovate de lege;

-          respectarea disciplinei publice, igienei ?i salubrită?ii localită?ii, prevenirea ?i stingerea incendiilor, înlăturarea efectelor calamită?ilor, catastrofelor, epizotiilor ?i epidemiilor;

-          înfrumuse?area ?i gospodărirea localită?ii, între?inerea drumurilor ?i uli?elor;

-          administrarea bunurilor publice ?i private ale comunei, conform c?ruia autorit??ile publice sunt datoare s?-?i desf??oare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condi?ii de eficien??, eficacitate ?i economicitate a folosirii resurselor;

-          organizarea ?i coordonarea activită?ii de cunoa?tere a actelor legale ?i a normativelor, atât de c?tre angaja?ii primăriei, cât ?i de cetă?enii localită?ii;

-          întocmirea programelor de perspectivă ?i anuale privind dezvoltarea urbanistică ?i amenajarea teritoriului, cât ?i cele economice, sociale etc;

-          principiul bunei conduite, conform c?ruia este ocrotit ?i încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate public? ?i buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativ? ?i prestigiul autorit??ilor publice;

-          principiul bunei-credinte, conform c?ruia este ocrotit? persoana încadrat? într-o autoritate public? care a f?cut o sesizare, convins? fiind de realitatea st?rii de fapt;

-          organizarea activita?ii de stabilire ?i impunere a impozitelor ?i taxelor locale, ca venituri bugetare sau extrabugetare;

-          dispune măsuri de folosire integrală ?i ra?ională a fondului funciar, răspunde de lucrările de împăduriri, de buna gospodărire a pădurilor cât ?i de împroprietărirea în condi?iile legii a peten?ilor cu terenurile ce li se cuvin după lege;

-          asigură buna desfă?urare a activit??ilor de înva?ământ, cultură ?i asisten?ă medicală

?i socială;

-          ia măsuri pentru ocrotirea minorilor ?i altor persoane care au nevoie de ocrotire socială, sprijină activitatea de integrare socială ?i de asigurare a unor condi?ii normale  de via?ă pentru persoanele cu handicap, angajând asisten?i personali;

-          organizarea condi?iilor de petrecerea timpului liber prin activită?i de agrement ?i sportive prin intre?inerea bazei materiale adecvate;

-          organizarea activită?ii de primire în audien?ă ?i solu?ionare problemelor ridicate de cetă?eni;

-          organizarea activită?ii de stare civilă, autoritate tutelară ?i notariat, după caz;

-          emiterea de avize ?i autoriza?ii ce revin conform legilor;

-          întocmirea bugetului de venituri ?i cheltuieli a localit??ii ?i urmărirea executării lui;

-          exercitarea drepturilor ?i îndeplinirea obliga?iilor ce revin localită?ii în calitate de persoană juridică, prin primar;

-          îndeplinirea oricăror altor atribu?ii prevăzute de legi sau de organele ierarhic

superioare.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA PRIM?RIEI COMUNEI VORNICENI

ORGANIZAREA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

Art. 15 Primarul, Viceprimarul, Secretarul împreun? cu aparatul de specialitate al Primarului Comunei Vorniceni constituie o structur? func?ional? cu activitate permanent?, denumit? ”Prim?ria Comunei Vorniceni”, care aduce la îndeplinire hot?rârile Consiliului local ?i dispozi?iile primarului, solu?ionând problemele curente ale comunit??ii locale.

Art.16 Comuna Vorniceni are un primar ?i un viceprimar, ale?i în condi?iile legii pe o perioad? de 4 ani.

Art. 17 Întreaga activitate este organizat? ?i condus? de Primar, serviciile, birourile ?i compartimentele fiind subordonate direct acestuia, viceprimarului sau secretarului comunei, care asigur? ?i r?spund de realizarea atribu?iilor ce le revin salaria?ilor.

Art.18 Primarul comunei Vorniceni îndepline?te o func?ie de autoritate public?. El este ?eful administra?iei publice locale ?i al aparatului de specialitate al autorit??ii administra?iei publice locale. Primarul r?spunde de buna func?ionare a administra?iei publice locale, în condi?iile legii.

Art.19 Primarul reprezintă comuna în rela?iile cu alte autorită?i publice, cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, precum ?i în justi?ie. În rela?iile dintre Consiliul local al comunei Vorniceni, ca autoritate deliberativ? ?i Primarul comunei Vorniceni, ca autoritate executiv?, nu exist? raporturi de subordonare.

Art.20 În exercitarea atribu?iilor sale, primarul emite dispozi?ii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dup? ce sunt aduse la cuno?tin?a public? sau dup? ce au fost comunicate persoanelor interesate, dup? caz.

Art.21 Primarul Comunei Vorniceni îndepline?te atribu?iile prev?zute la art.63 din Legea administra?iei publice locale nr.215/2001, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, precum ?i în alte acte normative în vigoare.

Art.22 În exercitarea atribu?iilor de autoritate tutelar? ?i de ofi?er de stare civil?, a sarcinilor ce îi revin din actele normative referitoare la recens?mânt, la organizarea ?i desf??urarea alegerilor, la luarea m?surilor de protec?ie civil?, precum ?i a altor atribu?ii stabilite prin lege, primarul ac?ioneaz? ?i ca reprezentant al statului.

Art.23 În aceast? calitate, primarul poate solicita prefectului, în condi?iile legii, sprijinul conduc?torilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor ?i ale celorlalte organe de specialitate ale administra?iei publice centrale din unit??ile administrativ-teritoriale, dac? sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

Art.24 Primarul poate delega atribu?iile care îi sunt conferite de lege ?i alte acte normative viceprimarului, secretarului comunei, conduc?torilor compartimentelor func?ionale sau personalului din aparatul de specialitate, în func?ie de competen?ele ce le revin în domeniile respective.

Art.25 Viceprimarul este subordonat primarului ?i înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribu?iile sale.

Art.26 Viceprimarul r?spunde de modul de organizare a compartimentelor subordonate ?i de buna desf??urare a activit??ilor ?i atribu?iilor care i-au fost delegate prin dispozi?ia primarului comunei Vorniceni.

Art.27 Secretarul Comunei Vorniceni este func?ionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative, recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu ?i regimul disciplinar al acestuia se fac în conformitate cu legisla?ia privind func?ia public? ?i func?ionarii publici.

Art.28 Secretarul comunei Vorniceni îndepline?te urm?toarele atribu?ii principale :

 1. Conform prevederilor Legii nr.215/2001 – Legea administra?iei publice locale, republicat? :

a)      avizeaz?, pentru legalitate, dispozi?iile primarului;

b)      particip? la ?edin?ele consiliului local;

c)      asigur? gestionarea procedurilor administrative privind rela?ia dintre consiliul local ?i primar;

d)     organizeaz? arhiva ?i eviden?a static? a hot?rârilor consiliului local ?i a dispozi?iilor primarului;

e)      asigur? transparen?a ?i comunicarea c?tre autorit??ile, institu?iile publice ?i persoanele interesate a actelor prev?zute la lit. a), în condi?iile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informa?iile de interes public, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

f)       asigur? procedurile de convocare a consiliului local ?i efectuarea lucr?rilor de secretariat, comunic? ordinea de zi, asigur? întocmirea procesului-verbal al ?edin?elor consiliului local ?i redacteaz? hot?rârile consiliului local;

g)      preg?te?te lucr?rile supuse dezbaterii consiliului local;

h)      alte atribu?ii prev?zute de lege sau îns?rcin?ri date de consiliul local sau de primar, dup? caz.

 1. Conform prevederilor Legii nr.18/1991, republicat?, Legii nr.169/1997, Legii nr.1/2000, Legii nr.247/2005 ?i hot?rârilor de Guvern pentru aplicarea acestora

a)      particip? la ?edin?ele Comisiei de fond funciar;

b)      este membru al comisiei comunale pentru stabilirea dreptului de proprietate privat? asupra terenurilor;

c)      asigur? lucr?rile de secretariat ale comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privat? asupra terenurilor;

d)     asigur? preluarea ?i înregistrarea într-un registru special cererile ?i alte documente probatorii pentru reconstituirea dreptului de proprietate privat? asupra terenurilor agricole;

e)      transmite cererile ?i celelalte documente înso?itoare comisiei locale pentru a fi analizate;

f)       redacteaz? procesele verbale ale ?edin?elor comisiei locale ?i în baza acestora întocme?te hot?rârile corespunz?toare care vor fi semnate de membrii comisiei;

g)      prime?te ?i transmite comisiei jude?ene contesta?iile formulate de persoanele interesate împreun? cu punctele de vedere ale comisiei locale;

h)      particip? la întocmirea situa?iilor definitive privind persoanele fizice ?i juridice îndrept??ite s? li se atribuie teren;

i)        asigur? înaintarea spre aprobare ?i validare comisiei jude?ene situa?iile definitive împreun? cu documenta?ia necesar? precum ?i punctul de vedere al comisiei locale;

j)        asigur? arhivarea documentelor comisiei locale de fond funciar conform prevederilor legale în vigoare.

 1. Conform art.1836-1850 din Noul Cod civil

a)      înregistreaz? într-un registru special contractele de arendare;

b)      arhiveaz? copiile contractelor de arendare;

c)      urm?re?te înregistrarea în registrul agricol a suprafe?elor de teren prev?zute în contractul de arendare.

 1. Conform O.G. nr.28/2008 privind Registrul Agricol :

a)      coordoneaz?, verific? ?i r?spunde de modul de completare ?i ?inere la zi a Registrului Agricol;

b)      î?i d? acordul pentru modificarea datelor înscrise în Registrul Agricol;

c)      semneaz? centralizatoarele al?turi de primarul comunei;

d)     constat? contraven?iile persoanelor fizice obligate s? declare date care fac obiectul Registrului agricol.

 1. Conform Legii 53/2003

a)      întocme?te contractul individual de munc? pentru angajarea personalului contractual din cadrul Prim?riei, ?inând seama de prevederile Legii nr.53/2003;

b)      completeaz? dosarele personalului contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului local.

 1. Alte atribu?ii ale secretarului comunei:

a)      Coordoneaz? activitatea compartimentelor juridic, de autoritate tutelar? ?i asisten?? social?, de stare civil? din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local;

b)      r?spunde de respectarea Legii privind informa?iile clasificate ?i a Legii privind liberul acces la informa?iile de interes public;

c)      coordoneaz? activitatea structurilor organizate conform:

-          Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informa?iile de interes public, cu modific?rile ulterioare;

-          Legii nr.52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?, cu modific?rile ulterioare;

-          Legii nr.486/2003 pentru aprobarea Ordonan?ei de Urgen?? nr.27/2003 privind procedura aprob?rii tacite.

d)     îndepline?te ?i alte atribu?ii prev?zute de lege sau încredin?ate de consiliul local sau de c?tre primar.

Art.29 Consilierul personal al primarului comunei Vorniceni îndepline?te urm?toarele atribu?ii:

- asigur? consilierea primarului cu privire la diverse probleme specifice;

- particip? ?i coordoneaz? activitatea specific? privind elaborarea documentelor specifice;

- reprezint?, prin delegare, primarul comunei Vorniceni la activit??ile specifice, precum   ?i la întâlnirile cu reprezentan?ii structurilor cu atribu?ii similare;

- realizeaz? materiale documentare pentru probleme complexe ce necesit? o documenta?ie voluminoas?;

- întocme?te notele de prezentare a unor lucr?ri/documente pentru a fi prezentate   primarului comunei Vorniceni;

- men?ine leg?tura cu aparatul executiv al prim?riei cât ?i cu alte institu?ii din administra?ia public?;

- r?spunde de cunoa?terea ?i aplicarea legisla?iei specifice domeniului de activitate;

- colaboreaz? cu compartimentele de specialitate pentru rezolvarea operativ? a problemelor.

Art.30 Aparatul de specialitate al primarului este organizat pe compartimente, servicii ?i birouri constituite în conformitate cu organigrama aprobat?, ?i cuprinde un num?r de 20 posturi, din care 2 func?ii de demnitate public?, 1 func?ie de conducere, 10 func?ii publice de execu?ii ?i 7 func?ii contractuale.

Art.31 Conform organigramei aprobate, serviciile, compartimentele ?i birourile care intr? în alc?tuirea aparatului de specialitate al Comunei Vorniceni sunt urm?toarele:

 

 1. 1. BIROUL FINANCIAR CONTABIL TAXE ?I IMPOZITE
 2. 2. COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL FOND FUNCIAR
 3. 3. COMPARTIMENTUL CADASTRU
 4. 4. COMPARTIMENTUL LICITA?II
 5. 5. COMPARTIMENTUL CONTENCIOS, TEHNIC? ADMINISTRATIV?, STARE CIVIL? ?I AUTORITATE TUTELAR?, RESURSE UMANE
 6. 6. COMPARTIMENTUL JURIDIC, RELA?II PUBLICE, REGISTRATUR?, ARHIV?
 7. 7. COMPARTIMENTUL CULTUR? ?I SPORT
 8. 8. SERVICIUL ASISTEN?? SOCIAL?
 9. 9. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUA?II DE URGEN??
 10. 10. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV ?I DE GESTIUNE

CAPITOLUL III

ATRIBU?IILE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VORNICENI

 1. I. BIROURILE, SERVICIILE ?I COMPARTIMENTELE SUBORDONATE DIRECT PRIMARULUI COMUNEI VORNICENI
  1. 1. BIROUL FINANCIAR CONTABIL TAXE ?I IMPOZITE STABILIRE ?I ÎNCASARE IMPOZITE ?I TAXE

Art.32 Biroul Financiar Contabil Taxe ?i Impozite din cadrul Prim?riei Vorniceni, prin consilierii s?i, asigur? stabilirea în condi?iile legii, a impunerii contribuabililor persoane fizice ?i juridice ?i are ca atribu?ii principale urm?toarele:

-          urm?re?te întocmirea ?i depunerea în termenele cerute de lege a declara?iilor de impunere de c?tre contribuabili, persoane fizice ?i juridice;

-          gestioneaz? documentele referitoare la impunerea fiec?rui contribuabil, grupate     într-un dosar fiscal unic;

-          efectueaz? impunerea din oficiu a contribuabililor persoane fizice care nu ?i-au corectat declara?iile ini?iale;

-          întocme?te documenta?iile necesare în limita competen?ei ?i propune acordarea de amân?ri sau e?alon?ri, reduceri, scutiri în baza cererilor impuse de contribuabili ?i conduce eviden?a facilita?ilor acordate;

-          asigur? ?i r?spunde de integritatea, confiden?ialitatea ?i securitatea datelor din documentele con?inute de fiecare dosar fiscal;

-          întocme?te borderourile de debite ?i sc?deri ?i urm?re?te operarea lor în eviden?ele sintetice ?i analitice ?i asigur? gestionarea lor pentru contribuabili persoane fizice;

-           propune, în condi?ii prev?zute de lege, restituirea de impozite ?i taxe, compens?ri între impozitele ?i taxele locale;

-          solu?ioneaz? în termen cererile depuse de contribuabili;

-          transmite documenta?ia pentru urm?rire în cazul diferen?elor de impozite ?i taxe, penalit??i de întârziere ?i amenzi stabilite persoanelor fizice ?i juridice;

-          efectueaz? analize ?i întocme?te inform?ri în leg?tur? cu constatarea ?i stabilirea impozitelor ?i taxelor, rezultatele ac?iunilor de verificare ?i m?surile luate pentru nerespectarea legisla?iei;

-          constat? ?i stabile?te impozitele ?i taxele locale prev?zute de lege, datorate de persoanele juridice;

-          întocme?te borderourile de debite ?i sc?deri, urm?re?te operarea lor în eviden?ele analitice ?i sintetice pentru contribuabili persoane juridice;

-          preia declara?iile de taxe ?i impozite locale, persoane juridice, asigurând operarea lor în eviden?ele sintetice ?i analitice;

-          preia borderourile de debite ?i sc?deri, persoane juridice ?i asigur? operarea lor în eviden?ele sintetice ?i analitice;

-          efectueaz? impunerea din oficiu în cazul contribuabililor persoane juridice care nu   ?i-au depus declara?iile sau a c?ror declara?ii sunt eronate;

-          ?ine eviden?a obliga?iilor fiscale pentru fiecare pl?titor de impozite ?i taxe locale, precum ?i a pl??ilor efectuate de ace?tia în contul obliga?iilor bugetare;

-          stabile?te dobânzi ?i penalit??i pentru neplata obliga?iilor la bugetul local;

-          asigur? preluarea în baza de date a informa?iilor din dosarele fiscale;

-          verific? periodic sinceritatea declara?iilor depuse de contribuabili stabilind, dup? caz, diferen?e fa?? de impunerea ini?ial?;

-          verific? persoanele fizice asupra determin?rii materiei impozabile reale, precum ?i asupra stabilirii impozitelor ?i taxelor datorate bugetului local ?i stabile?te în sarcina contribuabililor diferen?e de impozite ?i taxe;

-          asigur? cuprinderea în activitatea de verificare ?i stabilire a impozitelor ?i taxelor a tuturor persoanelor fizice care au calitatea de contribuabili;

-          cerceteaz? obiec?iile ?i contesta?iile persoanelor fizice privind stabilirea impozitelor ?i taxelor ?i propune solu?ii de rezolvare;

-          verific? persoanele juridice asupra determin?rii materiei impozabile reale, precum ?i asupra stabilirii impozitelor ?i taxelor datorate bugetului local si stabile?te diferen?e de impozite ?i taxe;

-          asigur? cuprinderea în activitatea de verificare ?i stabilire a impozitelor ?i taxelor a tuturor persoanelor juridice care au calitatea de contribuabili;

-          cerceteaz? obiec?iile ?i contesta?iile persoanelor juridice privind stabilirea impozitelor ?i taxelor ?i propune solu?ii de rezolvare;

-          transmite documenta?ia pentru urm?rire, în cazul diferen?elor impozitelor ?i taxelor, penalit??ilor de întârziere ?i amenzilor stabilite persoanelor juridice;

-          asigur? p?strarea confiden?ialit??ii lucr?rilor efectuate ?i a informa?iilor de?inute;

-          verific? documentele de încasare în numerar ?i prin virament a veniturilor bugetului local, din punct de vedere legal, termene de plat?, încadrare corect? pe subdiviziunile clasifica?iei bugetare;

-          urm?re?te încadrarea corect? pe surse de venituri, în conformitate cu legisla?ia în vigoare ?i cu conturile deschise în acest sens;

-          conduce eviden?a veniturilor încasate pe surse ?i conturi de venituri;

-          r?spunde de întocmirea registrului de cas? privind veniturile, înregistrând opera?iunile efectuate numai pe baza documentelor justificative;

-          r?spunde de p?strarea ?i eviden?ierea tuturor documentelor ce fac obiectul activit??ii desf??urate, urm?rind circuitul acestora în cadrul legal;

-          îndosariaz? ?i arhiveaz? toate documentele ce au f?cut obiectul activit??ii desf??urate;

-          desf??oar? activitate de executare silit? a persoanelor fizice si juridice ?i cea de stingere a crean?elor conform prevederilor legale in vigoare;

-          înfiinteaz? popriri pe veniturile realizate de debitori, urm?re?te respectarea popririlor înfiin?ate asupra ter?ilor popri?i, precum ?i societ??ilor bancare ?i stabile?te, dup? caz, m?surile legale pentru executarea acestora;

-          eviden?iaz? ?i urm?re?te debitele restante primite spre urm?rire;

-          întocme?te borderoul de debite pentru titlurile executorii primite de la alte unit??i care în prealabil au fost verificate ?i urmeaz? s? fie confirmate;

-          întocme?te borderoul de sc?dere pentru actele de sc?dere aprobate, procese verbale de constatare a solvabilit??ii ?i diferite referate, precum ?i pentru debitele retrase de unit??ile care le-au transmis;

-          întocme?te dosare pentru debitele primite spre executare silit? de la alte unit??i ?i asigur? respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor ?i confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe;

-          asigur? încasarea crean?elor fa?? de bugetul local, în termenul de prescrip?ie ?i propune m?suri de recuperare a celor prescrise din culpa persoanelor vinovate de prescrierea acestora;

-          calculeaz? cheltuielile de executare silit? ?i major?rile de întârziere, penalit??ile sau alte sume, când cuantumul acestora nu a fost stabilit în titlul executoriu;

-          pe baza datelor de?inute, analizeaz? ?i hot?r??te m?surile de executare silit? în a?a fel încât realizarea crean?ei s? se fac? cu rezultate cât mai avantajoase, ?inând seama de interesul imediat al Consiliului Local, cât ?i de drepturile ?i obliga?iile debitorului urm?rit;

-          întocme?te actele necesare aplic?rii procedurii de executare;

-          dispune pe baza conven?iei încheiate cu debitorii sau cu ter?e persoane juridice, transmiterea sau stingerea obliga?iilor bugetului local prin modalit??ile prev?zute de lege;

-          întocme?te documenta?iile ?i propunerile privind debitorii insolvabili;

-          verific? periodic contribuabilii înscri?i în eviden?a separat? ?i urm?re?te starea de insolvabilitate pentru ace?tia, în cadrul termenului de prescrip?ie local;

-          solu?ioneaz? cererile pl?titorilor prin care se solicit? rela?ii referitoare la aplicarea execut?rii silite ?i a modalit??ilor de stingere a crean?elor;

-          elaboreaz?, pe baza datelor de?inute, inform?ri ?i situa?ii privind realizarea crean?elor bugetare;

-          preia în eviden?? debitele pentru titlurile executorii primite de la alte unit??i, care în prealabil au fost verificate ?i urmeaz? a fi confirmate;

-          asigur? respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor ?i confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe;

-          colaboreaz? cu organele Ministerului Administra?iei ?i Internelor, organele Ministerului Justi?iei ?i alte organe ale administra?iei publice, în vederea încas?rii crean?elor prin executare silit? sau alte modalit??i;

-          solu?ioneaz? ?i rezolv? orice alte lucr?ri privind încasarea crean?elor bugetului local, în baza sarcinilor din legisla?ia fiscal?, repartizate de conducere;

-          constat? ?i stabile?te crean?ele bugetare ?i extrabugetare, altele decât cele fiscale ?i ?ine eviden?a acestora;

-          gestioneaz? documentele referitoare la crean?ele bugetare ?i extrabugetare ?i conduce eviden?a separat? a acestora;

-          urm?re?te încasarea crean?elor bugetare ?i informeaz? conducerea serviciului despre realizarea sau nerealizarea acestora;

-          efectueaz? analize ?i întocme?te inform?ri în leg?tur? cu verificarea, constatarea ?i stabilirea crean?elor bugetare ?i extrabugetare;

-          îndepline?te orice alte atribu?ii repartizate de conducerea prim?riei Vorniceni ?i ?eful ierarhic superior privind încasarea crean?elor bugetare ?i extrabugetare.

Art.33 Biroul Financiar Contabil Taxe ?i Impozite din cadrul Prim?riei Vorniceni, prin referen?ii s?i, au urm?toarele atribu?ii privind încasarea impozitelor ?i taxelor:

-          înmâneaz? sub semn?tur? contribuabililor în?tiin??rile de plat? ?i/sau procesele verbale de impunere ?i pred? operatorului rol dovezile de înmânare a acestora;

-          emite pentru sumele încasate chitan?e din chitan?ierele speciale;

-          identific? pe raza sa de activitate persoane care posed? bunuri supuse impozit?rii, sesizând organele competente în vederea stabilirii impozitelor ?i taxelor;

-          efectueaz? depunerea la Trezorerie a tuturor sumelor încasate, în termenele prev?zute de normele legale;

-          conduce zilnic registrul de cas? ?i extrasul de rol;

-          efectueaz? plata salariilor, pe baza statelor de plat?;

-          r?spunde de integritatea casieriei institu?iei;

-          întocme?te jurnalul de cas?;

-          sprijin? activitatea de introducere, conform programului electronic, a datelor privind contribuabilii persoane fizice ?i juridice;

-          ?ine eviden?a proceselor verbale de amend?, a adreselor, în?tiin??rilor privind debite ale persoanelor fizice ?i juridice din comuna Vorniceni;

-          în?tiin?area persoanelor fizice ?i juridice în cauz?;

-          urm?rirea ?i încasarea amenzilor în termen;

-          urm?rirea modului de eviden?iere ?i încasare a debitelor restante precum ?i compensarea plusurilor cu sumele restante pentru lichidarea pozi?iilor de rol;

-          informarea prompt? a conducerii institu?iei cu privire la situa?ia debitelor provenite din amenzi, imputa?ii, etc;

-          încaseaz? taxele de salubrizare precum ?i alte taxe stabilite prin hot?râri ale Consiliului Local Vorniceni;

-       alte atribu?ii date prin dispozi?ia primarului.

 

 

 

 1. 2. COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL FOND FUNCIAR

Art.34 Compartimentul Registrul Agricol Fond Funciar asigur? ?inerea eviden?ei terenurilor ?i animalelor din comuna Vorniceni ?i aplicarea corespunz?toare a legilor fondului funciar.

Atribu?iile referentului superior privind Registrul Agricol sunt:

-          transcrierea ?i completarea pe anul în curs, în noile registre agricole, a pozi?iilor din vechile registre reprezentând gospod?riile popula?iei de?in?toare de terenuri agricole ?i animale;

-          deschiderea de noi pozi?ii în registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau de?in?tori de animale;

-          operarea modific?rilor în Registrul Agricol ca urmare a vânz?rilor-cump?r?rilor, mo?tenirilor, dona?iilor, schimb?rilor ale categoriilor de folosin?? a terenurilor;

-          tine eviden?a gospod?riilor popula?iei de?in?toare de terenuri agricole ?i animale;

-          înscrierea titurilor de proprietate ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate in conformitate cu Legile Fondului Funciar si Legii 10/2001;

-          întocme?te ?i elibereaz? adeverin?e de proprietate cu situa?ia existent? în registrul agricol;

-          întocmeste ?i elibereaz? certificate de produc?tor ( pentru vânz?ri de produse agricole), potrivit eviden?elor pe care le de?in dup? o prealabil? verificare în teren;

-          întocme?te procesele verbale ?i vizeaz? trimestrial certificatele de produc?tor;

-          comunicarea la compartimentul de impozite ?i taxe locale a modific?rilor survenite la vechile propriet??i înscrise în Registrul Agricol, precum ?i comunicarea noilor proprietari;

-          verific? în teren reclama?iile ?i sesiz?rile privind registrul agricol;

-          conduce eviden?a asocia?iilor agricole cu personalitate juridic?;

-          verific?ri în teren a veridicit??ii datelor declarate în registru agricol;

-          centralizeaz? toate datele înscrise în registrul agricol:

- num?rul pozi?iilor înscrise în Registrul Agricol;

- terenurile aflate în proprietate, pe categorii de teren;

- modul de utilizare a suprafe?elor agricole situate pe raza localit??ii;

- suprafa?a arabil? cultivat? pe raza localit??ii pe culturi;

- pomi fructiferi r?zle?i pe raza localit??ii;

- suprafa?a planta?iilor pomicole ?i num?rul pomilor pe raza localit??ii;

- evolu?ia efectivelor de animale în cursul anului, aflate în proprietatea gospod?riilor      sau exploata?iilor agricole;

- utilaje, instala?ii pentru agricultur?, mijloace de transport cu trac?iune animal? ?i mecanic? existente la începutul anului pe raza localit??ii;

- aplicarea îngr?s?mintelor, amendamentelor ?i pesticidelor pe raza localit??ii;

- utilizarea îngr???mintelor chimice la principalele culturi;

- produc?ia vegetal? ob?inut? de gospod?riile/exploata?iile agricole pe raza localit??ii;

- numerotarea actelor ?i întocmirea proceselor-verbale de predare-primire pentru arhivarea documentelor din cadrul Compartimentului Agricol;

- verificarea pozi?iilor din registrul agricol ?i eliberarea de adeverin?e pentru persoanele defuncte, solicitate de Direc?ia de Eviden?? a Persoanelor Boto?ani, în vederea întocmirii sesiz?rii privind deschiderea procedurii succesorale ?i transmiterea c?tre Camera Notarilor Publici;

- înregistrarea ?i eliberarea adeverin?elor pentru persoanele îndrept??ite privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru subven?ionarea motorinei pentru lucr?rile din agricultur?;

- particip? la programul de verificare în teren a veridicit??ii datelor înscrise în eviden?ele fiscale ?i în registrul agricol a terenurilor agricole intravilane;

- colaborarea cu alte compartimente din cadrul institu?iei, care au drept obiect de activitate suprafe?e de terenuri, aflate în proprietatea privat? a persoanelor fizice ?i juridice, sau în proprietatea public? sau privat? a Statului Român sau unit??ii administrativ-teritoriale;

- angaja?ii Compartimentului Agricol fac parte din Unitatea local? de sprijin din cadrul Centrului local de combatere a epizotiilor la animale, pe teritoriul comunei;

- întocmeste diferite situa?ii privind date ?i informa?ii referitoare la persoanele fizice care de?in terenuri date în arend?, la persoanele juridice care de?in terenuri, informa?ii referitoare la persoanele fizice care de?in terenuri în proprietate în comuna Vorniceni, în vederea verific?rii modului de declarare ?i stabilirea impozitului datorat de persoanele fizice /juridice prin punerea de acord a datelor referitoare la terenurile înscrise în Registrul Agricol, informa?ii solicitate de Curtea de Conturi;

- culegerea ?i înscrierea de date în registrele agricole, ?inerea la zi a registrelor agricole ?i centralizarea datelor înscrise, furnizarea de date institu?iilor abilitate, când este cazul;

- efectueaz? opera?iuni de unific?ri sau defalc?ri de gospod?rii în baza dovezilor legale prezentate;

- eliberarea de certificate de produc?tor, eliberarea de bilete de adeverire a propriet??ii ?i s?n?t??ii animalelor, întocmirea de procese-verbale de constatare a existen?ei produselor, eliberarea  de adeverin?e cu privire la terenurile atribuite, cu privire la datele înscrise în registrele agricole;

- munca pe teren cu privire la controale asupra p??unilor din islazul comunal, spa?ii verzi, verific?ri la gospod?riile popula?iei, m?sur?tori de terenuri la punerea în posesie a beneficiarilor Legii fondului funciar;

- întocme?te diferite referate, proiecte de hot?râri, procese-verbale de constatare a existen?ei produselor agricole sau a animalelor, procese-verbale de evaluare a pagubelor produse de animale pe culturile agricole, etc.

- punerea în executare a legilor ?i a altor acte normative;

- consiliere, activit??i de rela?ii cu publicul;

- reprezentarea intereselor autorit??ii locale în rela?ia cu persoanele fizice ?i cu persoanele juridice;

- coresponden?a cu alte institu?ii ale statului ?i cu organele de anchet?, din proprie ini?iativ? sau la solicitarea acestora;

- solutionarea cererilor ?i redactarea r?spunsurilor la cererile adresate Compartimentului Agricol;

- îndeplinirea oricaror alte sarcini, care nu sunt cuprinse în fi?a postului, în func?ie de solicit?rile conducerii prim?riei, participând ?i la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul institu?iei privind sesiz?ri, verific?ri, reclama?ii, proiecte.

Atribu?ii specifice în domeniul fondului funciar:

 1. 3. COMPARTIMENTUL CADASTRU

Art.35 Compartimentul Cadastru din cadrul UAT Vorniceni, prin consilierul s?u, are urm?toarele atribu?ii:

-          gestioneaz? Planul Urbanistic General – P.U.G. al comunei Vorniceni;

-          ini?iaz? ?i propune spre aprobarea Consiliului Local proiecte de hot?râri la nivel de Planuri Urbanistice Zonale – P.U.Z. ?i Planuri Urbanistice de Detaliu – P.U.D.

-          elaboreaz? ?i asigur? prezentarea ?i promovarea documenta?iilor urbanistice la nivel de Planuri Urbanistice Zonale – P.U.Z. ?i Planuri Urbanistice de Detaliu – P.U.D.

-          particip? la rezolvarea reclama?iilor ?i a sesiz?rilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul cadastru;

-          identific? posibilit??i ?i avanseaz? propuneri pentru dezvoltarea urbanistic? a comunei;

-          particip? la Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism ?i asigur? informa?iile solicitate;

-          întocme?te ?i prezint? materiale, rapoarte referitoare la activitatea compartimentului;

-          colaboreaz? cu toate compartimentele din cadrul institu?iei, implicate în activitatea de urbanism;

-          rezolv? ?i r?spunde în scris la sesiz?rile ?i audien?ele cet??enilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în construc?ii;

-          ac?ioneaz? pentru prevenirea cazurilor de indisciplin? în construc?ii prin avertizarea cet??enilor care inten?ioneaz? s? execute lucr?ri f?r? ob?inerea prealabil? a avizelor ?i autoriza?iilor de construc?ii;

-          întocme?te referate de specialitate în vederea elabor?rii proiectelor de dispozi?ii ale Primarului comunei Vorniceni ?i de hot?râri ale Consiliului Local specifice activit??ii serviciului;

-          colaboreaz? pentru realizarea activit??ii cu diferite institu?ii;

-           îndepline?te orice alte atribu?ii repartizate de conducerea prim?riei Vorniceni ?i ?eful ierarhic superior privind activitatea sa.

Atribu?ii specifice în domeniul fondului funciar:

 

 

 1. 4. COMPARTIMENTUL LICITA?II

Art.36 Compartimentul Licita?ii din cadrul UAT Vorniceni, prin consilierul s?u, desf??oar? urm?toarele activit??i ?i opera?iuni specifice:

-          elaboreaz? proiectul programului anual de investi?ii;

-          programarea, preg?tirea, urm?rirea execut?rii, decontarea ?i recep?ia lucr?rilor de investi?ii, aferente lucr?rilor tehnico-edilitare;

-          desf??oar? programul de investi?ii aprobat pe an ?i trimestre;

-          întocme?te documenta?ia ?i raportul de specialitate la proiectele de Hot?râri ale Consiliului Local al comunei Vorniceni, privind aprobarea indicatorilor                 tehnico-economici în vederea realiz?rii de lucr?ri de utilitate public? – construc?ia, modernizarea, repararea, între?inerea, exploatarea re?elei stradale, extinderea re?elei publice de alimentare cu ap?, extinderea re?elei publice de canalizare;

-          identific? anun?urile publicate pe web site-urile oficiale (SEAP) cu privire la contractele de achizi?ii publice;

-          elaboreaz? studii privind determinarea indicatorilor de stare tehnic? a drumurilor, de evolu?ie a traficului ?i de stabilire de ordine, de prioritate pentru lucr?rile de drumuri;

-          elaboreaz? studii de sistematizare, prognoze ?i proiecte de program pentru dezvoltarea ?i optimizarea comunei Vorniceni;

-          colaboreaz? cu compartimentul Urbanism Amenajarea Teritoriului ?i cu celelalte compartimente ?i servicii din cadrul Prim?riei comunei Vorniceni;

-          stabile?te pe baza Planului Urbanistic General ?i Zonal, amplasamentele în care urmeaz? s? se realizeze obiectivele de investi?ii;

-          r?spunde de întocmirea formelor necesare, potrivit prevederilor legale pentru comandarea elabor?rii documenta?iilor tehnico-economice pentru obiectivele de investi?ii;

-          asigur?, direct sau prin intermediul proiectan?ilor, ob?inerea avizelor ?i acordurilor ?i a altor documente necesare elabor?rii documenta?iei tehnico-economice, de la furnizorii

de utilit??i;

-          asigur? verificarea proiectelor prin speciali?ti verificatori de proiecte atesta?i;

-          asigur? elaborarea documentelor tehnice necesare organiz?rii licita?iilor pentru proiectare ?i execu?ie, în conformitate cu prevederile legale ?i le pune la dispozi?ia organizatorului licita?iei;

-          asigur? execu?ia unor lucr?ri de calitate, prin respectarea de c?tre antreprenori a prevederilor privind calitatea în construc?ii;

-          coordoneaz? activitatea personalului de consultan??, pentru lucr?rile de construc?ii;

- verific? notele de constatare pentru confirmarea decont?rii lucr?rilor executate, precum   ?i a eventualelor supliment?ri/renun??ri;

- verific? ?i controleaz? concordan?a situa?iilor de lucr?ri cu stadiile fizice lunar, trimestrial sau anual;

- verific? lucr?rile suplimentare (N.C.S.- urile), precum ?i lucr?rile de renun?are dac? este cazul;

- verific? modul de întocmire ?i decontare a situa?iilor de lucr?ri conform prevederilor din documenta?ie, acte normative tehnico-economice, contracte ?i a condi?iilor de finan?are cu încadrare în plafoanele de decontare ?i respectarea termenelor contractuale;

- stabile?te modul de întocmire ?i ?inere a eviden?elor, stadiilor fizice, decont?rii produc?iei, termenelor contractuale ?i centralizarea acestor date;

- propune m?suri de regularizare financiar?, oprirea pl??ilor, sau dup? caz, aplicarea de penaliz?ri, în cazul când se constat? abateri neconforme cu realitatea;

- verific? ?i avizeaz? facturile de decontare a situa?iilor de lucr?ri lunare realizate;

- verific? ?i avizeaz? documentele pentru eliberarea par?ial? sau total? a garan?iilor de bun? execu?ie, alte re?ineri pentru lucr?ri de proast? calitate, penalit??i de întârziere, daune, etc.;

- colaboreaz? cu Biroul Taxe si Impozite la solu?ionarea problemelor legate de decontarea lucr?rilor ?i transmiterea pe baza proceselor verbale de recep?ie a valorii definitive a obiectivelor recep?ionate;

- verific? prin materialele puse în oper?, efectuarea de c?tre executant a probelor privind calitatea ?i conformitatea cu normativele tehnice în vigoare, analizeaz? certificatele de calitate a materialelor utilizate ce înso?esc situa?iile de lucr?ri executate, compar? rezultatele probelor ?i con?inutul certificatelor de calitate cu prevederile caietului de sarcini;

- întocme?te lista de propuneri, în condi?iile legii, cu componen?a ?i programul de func?ionare al comisiilor de recep?ii;

- asigur? secretariatul comisiilor de recep?ii pentru lucr?rile de investi?ii contractate ?i convoac? membrii comisiei;

- întocme?te programe pentru recep?ia final? a obiectivelor la expirarea perioadei de garan?ie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare ?i convoac? comisiile de recep?ie în acest sens, verific? modul de comportare al obiectivului în cursul perioadei de garan?ie ?i constat? dac? au fost remediate de c?tre constructor deficien?ele semnalate la recep?ia preliminar? sau cele ap?rute în perioada de garan?ie;

- difuzeaz? în termen, procesele – verbale de recep?ie la to?i factorii care au concurat la realizarea obiectivului recep?ionat;

- prime?te ?i rezolv? în termen, reclama?iile ?i sesiz?rile – primite din partea cet??enilor ?i a beneficiarilor de dota?ie privind deficien?ele ap?rute la obiectivele recep?ionate preliminar în termenul de garan?ie, cu respectarea prevederilor legale;

- p?streaz? în bune condi?ii arhiva cu documenta?iile tehnico-economice;

- respect? legile ?i actele normative specifice;

- exercit? ?i alte atribu?ii în domeniul s?u de activitate sau altele care decurg din actele normative în vigoare sau ca urmare a dispozi?iei conducerii;

- întocme?te sau analizeaz?, dup? caz, propunerile de achizi?ii de bunuri (fonduri fixe, obiecte de inventar), servicii ?i lucr?ri ale Prim?riei comunei Vorniceni ?i ale institu?iilor publice din subordinea Consiliului local;

- asigur? organizarea procedurilor de achizi?ii publice pentru toate compartimentele Prim?riei comunei Vorniceni, conform Ordonan?ei de urgen?? nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi?ie public?, a contractelor de concesiune de lucr?ri publice ?i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat?, modificat? ?i completat? de Legea nr. 337/2006, cu complet?rile ?i modific?rile ulterioare, întocmirea contractelor de achizi?ie public?, a actelor adi?ionale ?i a rezilierilor acestora (dup? caz), conform legii;

-           propune primarului spre aprobare componen?a comisiilor de evaluare a ofertelor, colectivul de întocmire a documenta?iei pentru elaborarea ?i prezentarea ofertelor;

- asigur? întocmirea documenta?iei de elaborare ?i prezentare a ofertei la procedurile de achizi?ii publice organizate, pe baza documenta?iei primite de la compartimentele din cadrul Prim?riei comunei Vorniceni care solicit? demararea acestora;

- asigur? întocmirea formalit??ilor de publicitate (publicarea anun?urilor de inten?ie, de participare, de atribuire);

- asigur? întocmirea formalit??ilor de comunicare pentru procedurile organizate ?i vânzarea/transmiterea documenta?iei de elaborare ?i prezentare a ofertei;

- asigur? primirea, înregistrarea ?i p?strarea ofertelor la procedurile organizate;

- asigur? cadrul organizatoric pentru derularea achizi?iilor publice;

- asigur? întocmirea proceselor verbale de deschidere, analiz? ?i atribuire a contractelor de achizi?ie public?;

- asigur? comunicarea c?tre ofertan?ii participan?i a rezultatelor procedurilor de achizi?ie public?;

- asigur? înregistrarea contesta?iilor ?i comunicarea acestora c?tre comisia de analiz? ?i solu?ionarea contesta?iilor, ofertan?ii implica?i în procedur?;

- asigur? transmiterea rezultatului analizei contesta?iilor tuturor factorilor în drept;

- asigur? restituirea garan?iilor de participare la procedurile de achizi?ie public?;

- asigur? încheierea contractelor de achizi?ie public? cu câ?tig?torii procedurilor de achizi?ii organizate pentru bunuri, servicii ?i lucr?ri ?i transmiterea lor pentru urm?rire compartimentelor de specialitate;

- asigur? întocmirea raportului anual privind contractele atribuite în anul anterior ?i transmiterea acestora la Autoritatea Na?ional? pentru Reglementare ?i Monitorizare a Achizi?iilor Publice;

- asigur? gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achizi?ie public? organizate, care cuprinde informa?ii cu privire la firmele participante ?i rezultatele acestora;

- îndepline?te orice alte atribu?ii repartizate de conducerea prim?riei Vorniceni ?i ?eful ierarhic superior.

 

5. COMPARTIMENTUL CONTENCIOS, TEHNIC? ADMINISTRATIV?, STARE CIVIL? ?I AUTORITATE TUTELAR?, RESURSE UMANE

Art.37 Activit??ile specifice Compartimentului Contencios, Tehnic? Administrativ?, Stare

Civil? ?i Autoritate Tutelar?, Resurse Umane constau în:

– întocmirea actelor de stare civil?, în vederea concretiz?rii documentelor ce alc?tuiesc starea civil? a unor persoane fizice, pentru a se ?ine eviden?a strict? a acestora precum ?i dovada st?rii civile. Aceast? activitate const? în înregistrarea actelor ?i faptelor de stare civil? în registrele de na?tere, c?s?torie ?i deces ?i eliberarea certificatelor de stare civil?;

- înscrierea prin men?iune pe marginea actului de na?tere sau, dup? caz, de c?s?torie, a recunoa?terii ?i stabilirii filia?iei, adop?iei, desfacerii c?s?toriei ?i schimb?rii numelui sau prenumelui;

- eliberarea gratuit, la cererea autorit??ilor publice, a extraselor pentru uz oficial de pe actele de stare civil?, precum ?i fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, precum ?i ale Legii nr. 677/2001, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

- eliberarea, la cererea persoanelor fizice, de dovezi privind înregistrarea unui act de stare civil?, potrivit modelului prev?zut în anexa nr. 9, dovezile care cuprind, dup? caz, preciz?ri referitoare la men?iunile existente pe marginea actului de stare civil?;

– comunicarea oric?ror modific?ri intervenite în starea civil? a unei persoane c?tre organele prev?zute de lege;

– întocmirea buletinelor statistice de na?tere, c?s?torie, deces ?i comunicarea lor lunar? la Direc?ia Jude?ean? de Statistic?;

– asigurarea reconstituirii registrelor de stare civil? pierdute sau distruse ?i întocmirea, prin derogare, a actelor de stare civil?;

- prime?te cererile de schimbare a numelui pe cale administrativ? precum ?i documentele prezentate în motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, c?tre S.P.C.L.E.P. la care este arondat? unitatea administrativ-teritorial?;

- prime?te cererile de înscriere de men?iuni cu privire la modific?rile intervenite în str?in?tate, în statutul civil al persoanei, determinate de divor?, adop?ie, schimbare de nume ?i/sau prenume, precum ?i documentele ce sus?in cererile respective, pe care le înainteaz? D.E.P.A.B.D., în vederea aviz?rii înscrierii men?iunilor corespunz?toare sau, dup? caz, a emiterii aprob?rii;

- prime?te cererile de transcriere a certificatelor ?i extraselor de stare civil? procurate din str?in?tate, înso?ite de actele ce le sus?in, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înainteaz?, împreun? cu întreaga documenta?ie, în vederea aviz?rii prealabile de c?tre S.P.C.J.E.P. în coordonarea c?rora se afl?;

- prime?te cererile de rectificare a actelor de stare civil? ?i efectueaz? verific?ri pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civil? sau a men?iunilor înscrise pe acestea, întocmesc documenta?ia ?i referatul cu propunere de aprobare sau respingere ?i le înainteaz? S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispozi?iei de aprobare/respingere de rectificare de c?tre primarul unit??ii administrativ-teritoriale competente;

- prime?te cererile de reconstituire ?i întocmire ulterioar? a actelor de stare civil?, întocmesc documenta?ia ?i referatul prin care se propune primarului unit??ii administrativ-teritoriale emiterea dispozi?iei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.;

- înainteaz? S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civil?, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, dup? ce au fost operate toate men?iunile din registrul de stare civil? - exemplarul I;

- sesizeaz? imediat S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucure?ti - D.S.C., în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civil? cu regim special;

- elibereaz?, la cererea persoanelor fizice îndrept??ite, certificate care s? ateste componen?a familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în str?in?tate, potrivit modelelor prev?zute în anexele nr. 11 ?i 12;

- efectueaz? verific?rile necesare aviz?rii cererilor de reconstituire ?i de întocmire ulterioar? a actelor de stare civil? pentru cet??enii români ?i persoanele f?r? cet??enie, domiciliate în România;

- efectueaz? verific?ri ?i întocme?te referate cu propuneri în vederea aviz?rii de c?tre S.P.C.J.E.P. a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civil? eliberate de autorit??ile str?ine, precum ?i a cererilor de rectificare a actelor de stare civil?;

- înainteaz? c?tre Serviciul Public Comunitar Local de Eviden?? Informatizat? a Persoanei ?i centrului militar din raza de competen??, a buletinelor de identitate, a c?r?ilor de identitate, pa?apoartelor ?i a livretelor militare ale celor deceda?i;

- elibereaz? certificatele de stare civil? (na?tere, c?s?torie, deces) la cererea persoanelor îndrept??ite care justific? motivele pentru care solicit? certificatul, de pe raza comunei Vorniceni sau din alte localit??i, pe baza înregistr?rilor f?cute în registrele de stare civil?;

- trimite structurilor de eviden?? a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondat? unitatea administrativ-teritorial?, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civil? sau a modific?rilor intervenite în statutul civil, comunic?ri nominale pentru n?scu?ii vii, cet??eni români, ori cu privire la modific?rile intervenite în statutul civil al cet??enilor români, actele de identitate ale persoanelor decedate ori declara?iile din care rezult? c? persoanele decedate nu au avut act de identitate;

- promovarea la instan?ele judec?tore?ti a ac?iunilor de rectificare, completare sau anulare a unor înregistr?ri din registrele de stare civil?, folosirea c?ilor de atac împotriva hot?rârilor judec?tore?ti considerate netemeinice ?i nelegale, care modific? statutul civil al unei persoane;

- efectueaz? verific?ri ?i întocme?te referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judec?toreasc? a actelor de stare civil? ?i a men?iunilor existente pe marginea acestora, declararea judec?toreasc? a dispari?iei ?i a mor?ii unei persoane, precum ?i înregistrarea tardiv? a na?terii;

- asigurarea securit??ii certificatelor de stare civil?, p?strarea ?i conservarea registrelor ?i a celorlalte documente de stare civil? ?i înaintarea, dup? completarea registrului de stare civil?, a exemplarului II la Consiliul Jude?ean Boto?ani;

- reconstituie registrele de stare civil? pierdute ori distruse, par?ial sau total, prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare ?i aplicarea sigiliului ?i parafei;

- propune necesarul de registre, certificate de stare civil?, formulare, imprimate auxiliare ?i cerneal? special?, pentru anul urm?tor, ?i îl comunic?, anual, structurii de stare civil? din cadrul S.P.C.J.E.P.;

- atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le p?streaz? ?i le arhiveaz? în condi?ii de deplin? securitate;

- trimite centrelor militare, în termen de 5 zile de la data  înregistr?rii decesului, documentul de eviden?? militar? aflat asupra cet??enilor incorporabili sau recru?ilor, potrivit modelului prev?zut în anexa nr. 10;

- înscrie în registrele de stare civil?, de îndat?, men?iunile privind dobândirea, redobândirea sau renun?area la cet??enia român?, în baza comunic?rilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civil? din cadrul S.P.C.J.E.P.;

- efectueaz? verific?ri cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativ?;

- colaboreaz? cu direc?iile de s?n?tate jude?ene ?i a municipiului Bucure?ti ?i cu maternit??ile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor f?r? acte de identitate asupra lor sau a c?ror identitate nu este cunoscut? ?i a cazurilor de p?r?sire a copiilor nou-n?scu?i ?i neînregistra?i la starea civil?;

- transmit lunar la S.P.C.J.E.P. situa?ia indicatorilor specifici, potrivit modelului prev?zut în anexa nr. 7;

- transmit  lunar la S.P.C.J.E.P. situa?ia c?s?toriilor mixte;

- arhiveaz? actele de stre civil?  ?i alte acte ce fac obiectul  acestei activit??i;

- înregistreaz? ?i actualizeaz? datele de identificare  a cet??enilor  români cu drept de vot înscrise în registrul electoral;

- asigurarea oficierii c?s?toriilor într-un cadru festiv ?i într-o atmosfer? solemn?;

- înregistrarea declara?iilor de na?tere, c?s?torie, deces, a cererilor, precum ?i a întregii coresponden?e se face într-un registru de intrare-ie?ire distinct, care apar?ine Serviciului Stare civil?, numerotarea actelor f?cându-se diferit de restul actelor din prim?rie;

- particip? ?i r?spunde pentru implementarea ?i dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial la compartimentul stare civil? pentru  aribu?iile stabilite prin prezenta,  in conformitate cu OSGG nr.400 /2015;

- îndepline?te orice alte atribu?ii repartizate de conducerea prim?riei Vorniceni ?i ?eful ierarhic superior.

6.COMPARTIMENTUL JURIDIC, RELA?II PUBLICE, REGISTRATUR?, ARHIV?

Art.38 Compartimentul Juridic, Rela?ii Publice, Registratur?, Arhiv? are urm?toarele atribu?ii specifice:

ü  respect? procedura  privind înregistrarea ?i circuitul documentelor;

ü  înregistreaz? , scaneaz?,  redirec?ioneaz?, ata?eaz? , distribuie, expediaz? ?i arhiveaz? documente în registrul general;

ü  înregistreaz? , scaneaz?,  redirec?ioneaz?, ata?eaz? , distribuie, expediaz? ?i arhiveaz? documente în registrul de eviden??  special? a sesiz?rilor , reclama?iilor ?i peti?iilor ;

ü  prime?te ?i expediaz? documente prin intermediul factorilor po?tali, delega?i, curierat, fax, e-mail;

ü  transmite ?i prime?te de la compartimentele din cadrul Prim?riei Vorniceni conform rezolu?iei primarului spre solu?ionare a informa?iilor de interes public;

ü  descarc?, înregistreaz? ?i expediaz? coresponden?a de pe site-ul institu?iei:   cereri, propuneri, sesiz?ri, reclama?ii, peti?ii ?i sugestii primite on-line ?i r?spunde de distribuirea acestora în urma rezolu?iei primarului;

ü  îndosariaz? ?i pred? la arhiva institu?iei , în condi?iile legii coresponden?a proprie;

ü  claseaz? acte pe dosare specifice de lucru;

ü  efectueaz? lucr?rile de multiplicare a documentelor pentru corecta repartizare a acestora pe baza rezolu?iei dat? de primar;

ü  studiaz? ?i aplic?  legisla?ia în domeniu activit??ii pe care o desf??oar?;

ü  particip? la activit??i comune cu alte servicii  din cadrul institu?iei;

ü  prezint? la cererea  Primarului - rapoarte ?i inform?ri privind activitatea desf??urat? de înregistrare ?i circuit al documentelor ;

ü  comunic? inter – institu?ional : asigur? leg?tura prin comunicare verbal?, tefonic?, scris ?i electronic? dintre institu?ie ?i mediul exterior acesteia, respectiv cu cet??enii, colaboratorii, alte institu?ii publice, agen?i economici, asocia?i, etc.;

ü  comunic? intra – institu?ional prin informarea cât mai complet? a compartimentelor ?i a ?efilor acestora cu care lucreaz? direct, pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor comune, pentru asigurarea unor func?ii continue prin comunicare verbal? sau scris?;

ü  p?streaz? întreaga confiden?ialitate ?i discre?ie asupra persoanelor ?i documentelor cu care are tangen??;

ü  aplic? principiul trasparen?ei  în administra?ia public? local?;

ü  completarea si p?strarea dosarelor profesionale ale func?ionarilor publici din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului;

ü  întocmirea graficului privind programarea concediilor de odihn?, urm?rirea modului

de efectuare a acestuia, ?inerea eviden?ei concediilor suplimentare ?i f?r? plat?;

ü  acord? r?spunsuri în vederea solu?ion?rii în termenul legal a coresponden?ei repartizate spre rezolvare;

ü  ?ine condica de prezen?? ?i întocme?te lunar pontajul angaja?ilor;

ü  asigur? ?inerea la zi a declara?iilor de avere ?i a declara?iilor de interese pentru demnitari ?i func?ionarii publici;

ü  asigur? completarea ?i operarea de modific?ri în Registrul general de eviden?? al angaja?ilor – REVISAL;

ü  informarea ?i consilierea conducerii Prim?riei comunei Vorniceni, precum ?i a angaja?ilor care se ocup? de prelucrare cu privire la obliga?iile care le revin în temeiul Regulamentului nr. 679/2016 ?i a altor dispozi?ii de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protec?ia datelor;

ü  monitorizarea respect?rii prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 ?i a altor dispozi?ii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protec?ia datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilit??ilor ?i ac?iunile de sensibilizare ?i de formare a personalului implicat în opera?iunile de prelucrare, precum ?i auditurile aferente;

ü  furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce prive?te evaluarea impactului asupra protec?iei datelor ?i monitorizarea func?ion?rii acesteia, în conformitate cu articolul 35 din Regulamentului nr. 679/2016;

ü  cooperarea cu Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal;

ü  asumarea rolului de punct de contact pentru  Autoritatea Na?ional? de Supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabil? men?ionat? la articolul 36 din Regulamentului nr. 679/2016, precum ?i, dac? este cazul, consultarea cu privire la orice alt? chestiune;

ü  îndepline?te orice alte dispozi?ii date de c?tre primar.

 

 1. 7. COMPARTIMENTUL CULTUR? ?I SPORT

Art.39 Activit??i ?i opera?iuni specifice care se desf??oar? la nivelul Compartimentului

Cultur? sunt urm?toarele:

– asigur? derularea activit??ilor în conformitate cu proiectul aprobat;

– se implic?, în calitate de partener, în organizarea de expozi?ii, spectacole, concerte, manifest?ri sportive în perimetrul comunei ?i în organizarea unor tabere de crea?ie;

– întocme?te ?i actualizeaz? baze de date cu privire la patrimoniul cultural al comunei, ponderea minorit??ilor, a organiza?iilor neguvernamentale ?i a cultelor de pe raza comunei;

– stabile?te rela?ii de colaborare cu serviciile specializate din Prim?ria comunei Vorniceni

pentru dezvoltarea unor proiecte comune;

– promoveaz? ?i desf??oar? manifest?ri culturale ?i socio-educative, pentru p?strarea ?i exprimarea identit??ii etnice, lingvistice ?i religioase a persoanelor apar?inând diferitelor minorit??i;

– colaboreaz? cu Inspectoratul ?colar al jude?ului Boto?ani ?i cu unit??ile de înv???mânt de pe raza comunei, în vederea derul?rii unor activit??i comune care s? se încadreze în specificul

serviciului (concursuri inter?colare, simpozioane, spectacole);

– colaboreaz? cu cluburile sportive ?i cu cluburile copiilor, în vederea derul?rii unor manifest?ri sportive (întreceri, mar?uri, concursuri);

– colaboreaz? cu muzee, biblioteci publice, universit??i culturale, ansambluri profesioniste de muzic? ?i dansuri populare ?i alte institu?ii publice de cultur? ?i art? în vederea organiz?rii de

proiecte culturale;

– promoveaz? imaginea institu?iei prin realizarea de materiale informative (pliante, reviste,

afi?e), pentru popularizarea manifest?rilor proprii ?i a ini?iativelor institu?iei;

– îndepline?te ?i alte sarcini date de conduc?torul institu?iei în leg?tur? cu obiectul ?i natura

activit??ii desf??urate.

Descrierea activit??ilor corespunz?toare bibliotecii comunale:

Ž    r?spunde de gestiunea bibliotecii;

Ž    c?utarea ?i înscrierea cititorilor în sistem tradi?ional;

Ž    eviden?a publica?ilor împrumutate ?i restituite de cititori în sistem clasic;

Ž    verific? starea fizic? a c?r?ilor restituite de cititori;

Ž    întocme?te ?i pune la dispozi?ia cititorilor  “Regulamentul utilizatorilor” în vederea cunoa?terii normelor de împrumut;

Ž    particip? cu comunic?ri ?i studii la ac?iunile bibliotecii sau în afara ei;

Ž    prin întreaga activitate contribuie la satisfacerea cerin?elor de lectur? ?i studiu ale utilizatorilor care frecventeaz? biblioteca;

Ž    asigur? informarea utilizatorilor privind fondul de publica?ii ?i servicii pe care le poate oferi biblioteca ;

Ž    eviden?a primar? ?i individual? a fondului de carte;

Ž    efectuarea opera?iunilor de scoatere din gestiune a c?r?ilor pl?tite, rupte sau transferate (R.M.F. ?i inventarul bibliotecii);

Ž    face propuneri pentru casarea unor c?r?i deteriorate fizic;

Ž    alc?tuirea tabelelor ?i formelor pentru scoaterea documentelor din gestiune ?i înaintarea acestora la contabilitate;

Ž    întocme?te programul anual de activitate al bibliotecii iar dup? aprobare, ia m?suri pentru realizarea lui;

Ž    verific? documentele ?i coresponden?a elaborate în cadrul bibliotecii;

Ž    completeaz? colec?iile bibliotecii prin achizi?ionarea de c?r?i, periodice, documente grafice ?i audio-vizuale în func?ie de nevoile de informare a popula?iei comunei;

Ž    elaboreaz? instrumente de informare, bibliografii;

Ž    r?spunde de întreaga activitate a bibliotecii;

Ž    respect? legisla?ia în vigoare, normele, ordinele, reglement?rile emise de Ministerul Cultelor ?i  Culturii ?i conducerea institu?iei.

Deleg?ri:Pe lâng? atribu?iile legate de Compartimentul Cultur? ?i Sport, referentul îndepline?te ?i activit??i ?i opera?iuni specifice care se desf??oar? la nivelul compartimentului finan?e contabilitate, acestea fiind:

-          întocme?te documentele justificative pentru orice opera?ie care afecteaz? patrimoniul unit??ii;

-          constituie comisiile ?i subcomisiile de inventariere anual? a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar de scurt? durat? ?i mic? valoare, bunurilor materiale,

confruntând rezultatele ob?inute cu eviden?a contabil? ?i realizând opera?iunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile ?i plusurile din inventar;

-          inventariaz? patrimoniul unit??ii;

-          asigur? gestionarea patrimoniului Prim?riei în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-          întocme?te bilan?ul contabil;

-          asigur? leg?tura permanent? cu Trezoreria pentru ordonan?area cheltuielilor;

-          organizeaz? ?i conduce eviden?a contabil? privind efectuarea cheltuielilor prev?zute prin bugetul de venituri ?i cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloace b?ne?ti, a decont?rilor cu debitorii ?i creditorii;

-          verific? gestiunea magaziei ?i a casieriei lunar, privind: numerarul existent, timbrele ?i mandatele po?tale, materialele existente în magazie;

-          elaboreaz? ?i supune aprob?rii Consiliului Local al comunei Vorniceni, proiectul bugetului de venituri ?i cheltuieli;

-          întocme?te periodic situa?ia execu?iei bugetare ?i urm?re?te încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri ?i cheltuieli;

-          întocme?te ?i prezint? consiliului local contul anual de execu?ie al bugetului;

-          completeaz? ordonan??rile de plat? privind disponibilul din contul de angajamente bugetare ?i r?spunde de datele înscrise;

-          întocme?te ordonan??rile de plat? privind drepturile salariale;

-          întocme?te ordine de plat? pentru plata contribu?iilor la bugetul de stat, bugetul asigur?rilor sociale, bugetul asigur?rilor sociale de s?n?tate precum ?i a altor re?ineri din statul de plat?;

-          urm?re?te executarea crean?elor;

-          realizeaz? eviden?a garan?iilor de gestiune pentru salaria?ii prim?riei;

-          ?ine eviden?a re?inerilor: rate, rate imobiliare, popriri chirii, garan?ii;

-          întocme?te statele de plat? ale salariilor personalului din prim?rie, indemniza?iile consilierilor, pl?te?te ajutoarele sociale, indemniza?iile de na?tere precum ?i a altor ajutoare b?ne?ti ?i indemniza?ii cuvenite unor cet??eni ai comunei;

-          conduce eviden?a contractelor ce au ca obiect achizi?iile publice de bunuri, servicii sau lucr?ri;

-          urm?re?te executarea contractelor de achizi?ii ?i informeaz? ?efii ierarhici ori de câte ori apar înc?lc?ri ale clauzelor contractuale;

-          verific? ?i avizeaz? efectuarea compens?rilor ?i restituirilor de impozite ?i taxe;

-          aduce la cuno?tin?a conducerii ?i informeaz? organele abilitate ori de câte ori constat? fapte care constituie infrac?iuni conform prevederilor legale;

-          îndepline?te orice alte atribu?ii rezultate din Hot?rârile Consiliului Local Vorniceni ?i din dispozi?iile primarului;

- întocme?te referate de specialitate în vederea elabor?rii proiectelor de dispozi?ii ale    primarului ?i de hot?râri ale consiliului local, specifice activit??ii compartimentului;

- colaboreaz? cu toate compartimentele prim?riei precum ?i cu institu?iile ?i serviciile din subordinea consiliului local;

- colaboreaz? cu diverse institu?ii, precum: Ministerul Finan?elor, Direc?ia General? a Finan?elor Publice, Administra?ia Financiar?, etc.

- particip? la ?edin?ele comisiilor de specialitate ale consiliului local, prezentând situa?iile cerute de membrii acestora;

- prezint? rapoarte despre activitatea serviciului solicitate de primar, consiliul local, direc?ia de finan?e, prefectur?, consiliul jude?ean;

- rezolv? coresponden?a în termenul prev?zut de lege;

- arhiveaz? ?i inventariaz? pe termene de p?strare, conform Nomenclatorului arhivistic documentele create la nivelul compartimentului.

 

 1. 8. SERVICIUL ASISTEN?? SOCIAL?

 

Art.40 Serviciul de Asisten?? Social? îndepline?te urm?toarele atribu?ii specifice:

În domeniul asisten?ei ?i protec?iei sociale:

 

În domeniul protec?iei persoanelor vârstnice, cu handicap ?i a copilului aflat în dificultate:

-instituirea plasamentului;

-instituirea unei m?suri de protec?ie social? pentru minorul care a s?vâr?it o fapt?       penal?;

-evaluarea contextului psiho-socio-familial în vederea reintegr?rii familiale a copiilor care au beneficiat de o m?sur? de protec?ie social? într-un centru specializat sau la asistent maternal profesionist;

-reevaluarea unei m?suri de protec?ie social?;

-întocmirea planului de servicii în vederea prevenirii separ?rii copilului de familia natural?;

-monitorizarea implement?rii  planului de servicii;

-înregistrarea tardiv? a na?terii;

-abandon minor;

-situa?ii de criz? ale copiilor afla?i în dificultate;

-sprijinirea familiei în vederea separ?rii acesteia de copil;

-evaluarea contextului familial.

În domeniul  protec?iei persoanelor cu handicap:

- consiliere informa?ional? privind managementul resurselor, accesul la servicii acordat beneficiarilor

- implicarea ?i implementarea proiectelor sociale;

-întocmirea, redactarea, preg?tirea ?i prezentarea spre semnare, c?tre primar, respectiv viceprimar - a situa?iilor ce urmeaz? a fi depuse în termen legal la Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului Boto?ani;

- eliberarea de anchete sociale beneficiarilor, necesare la Serviciul de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, Boto?ani;

- aplicarea prevederilor Legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protec?ia ?i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

- luarea în eviden?? a persoanelor cu handicap – adul?i ?i minori- întocmirea unei baze de date, rapoarte de vizit? periodice necesare monitoriz?rii fiec?rui caz în parte;

- efectuarea anchetelor sociale necesare ob?inerii drepturilor legale ale persoanelor cu handicap;

- consiliere informa?ional? privind managmentul resurselor, accesul la servicii acordate persoanelor cu handicap pentru ob?inerea presta?iilor financiare ?i a altor drepturi ce decurg din calitatea de persoan? cu handicap;

- colaborare cu servicii din aparatul propriu, precum ?i ONG-urile care se ocup? de protec?ia persoanelor cu handicap;

- consilierea persoanelor cu handicap;

- consilierea persoanelor cu handicap ?i a asisten?ilor personali;

- suport acordat familiei pentru prevenirea institu?ionaliz?rii persoanei cu handicap ?i men?inerea acesteia în familie;

- supravegheaz? întocmirea contractele individuale de munc? ale asisten?ilor personali;

- efectueaz? periodic anchete sociale de control în vederea respect?rii de c?tre asistentul personal a angajamentului care st? la baza contractului individual de munc?;

- r?spunde de arhivarea tuturor actelor ?i documentelor, conform nomenclatorului arhivistic;

- referate de situa?ii, rapoarte de monitorizare- întocmire, redactare, expediere;

- activitate de autoritate tutelar?.

Cu privire la protec?ia persoanelor adulte se asigur? în mod periodic de faptul c? se vor aduce la îndeplinire urm?toarele atribu?ii:

- completeaz? evaluarea situa?iei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor ?i resurselor acesteia;

- asigur? furnizarea de informa?ii ?i servicii adecvate în vederea refacerii ?i dezvolt?rii capacita?ilor individuale ?i ale celor familiale necesare pentru dep??irea, cu for?e proprii, a situa?iei de dificultate, dup? epuizarea m?surilor prevazute în planul individualizat privind m?surile de asisten?? social?;

- acord? persoanei adulte asisten?? ?i sprijin pentru exercitarea dreptului s?u la exprimarea liber? a opiniei;

- evaluarea nevoilor persoanelor adulte din comunitate în vederea prevenirii institu?ionaliz?rii acestora;

- elaborarea proiectelor socio-educative ?i realizarea demersurilor necesare ob?inerii drepturilor persoanelor asistate, activit??i de informare ?i prevenire;

- verific? ?i reevalueaz? bianual ?i de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o masur? de asisten?? social? într-o institutie, în vederea men?inerii, modific?rii sau revoc?rii m?surii stabilite;

- asigur? m?surile necesare pentru protec?ia în regim de urgen?? a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea ?i asigurarea func?ion?rii în structura proprie a unor centre specializate;

- depune diligen?ele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind m?surile de asisten?? social?;

- efectueaz? anchete socilale la domiciliul persoanelor adulte aflate în dificultate;

- asigurarea de programe cu privire la prevenirea ?i combaterea marginaliz?rii sociale;

- asigur? monitorizarea în teritoriu a persoanelor aflate în executarea unei pedepse privative de libertate, potrivit prevederilor Legii 275/2006, asigur? men?inerea leg?turii cu familia ?i derularea de programe cu privire la reintegrarea ?i reinser?ia social? a acestora;

- îndepline?te orice alte atribu?ii prev?zute prin lege.

 

În cadrul Protec?iei copilului:

- întocme?te anchete sociale pentru reevaluarea situa?iei minorilor afla?i în centrele de plasament;

- întocmirea dosarelor pentru instituirea măsurilor de protec?ie;

- întocmeste anchete sociale pentru declararea abandonului ?i adop?ii (?i pentru minorii afla?i în institu?iile de ocrotire ?i pentru toti cei care au domiciliul în raza administrativ teritorială a comunei Vorniceni);

- întocme?te anchete sociale pentru încredin?area minorilor în cazul desfacerii căsătoriei prin divor?;

- întocme?te anchete sociale solicitate de poli?ie, instan?e judecătore?ti sau de alte institu?ii sau autorită?i, pentru delicven?ii minori sau în alte cazuri cu minori;

- întocme?te anchete sociale pentru reorientări sociale ale elevilor cu probleme de integrare în societate, tulburări de comportament, retarda?i, etc.;

- întocme?te anchete pentru ob?inerea burselor ?colare de către elevi, care beneficiază de această formă de protec?ie socială conform legii;

- întocme?te anchete sociale pentru minorii cu handicap;

- întocme?te referate de anchetă socială pentru instituirea tutelei ?i curatelei;

- întocme?te anchete sociale pentru minorii care revin în familie, în temeiul legisla?iei familiei;

- întocme?te ?i p?streaz? la zi eviden?a minorilor afla?i în dificultate precum hotărârile comisiei jude?ene pentru protec?ia copilului.

 

În domeniul aloca?ii de tip familial, indemniza?ii de maternitate, stimulente, înc?lzire locuin??:

 

 1. 9. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUA?II DE URGEN??

Art.41 Atribu?iile ?efului din cadrul Serviciului Voluntar Situa?ii de Urgen?? sunt urm?toarele:

– r?spunde de organizarea ?i desf??urarea tuturor activit??ilor de prevenire ?i interven?ie în situa?ii de urgen??, potrivit prevederilor legilor, regulamentelor, instruc?iunilor ?i ordinelor în vigoare. De asemenea conduce activit??ile cu privire la: asigurarea capacit??ii operative ?i de interven?ie, preg?tire, planificare ?i desf??urarea activit??ilor conform planului de preg?tire ?i interven?ie anual al serviciului;

– organizeaz? ?i conduce ac?iunile echipelor si grupelor specializate a voluntarilor in caz de incendiu, avarii, calamit??i naturale, inunda?ii, explozii ?i alte situa?ii de urgen??;

– planific? ?i conduce activit??ile de întocmire, aprobare, actualizare, p?strare ?i de aplicare a documentelor operative, conform legii;

– asigur? m?suri organizatorice, materialele ?i documentele necesare privind în?tiin?area ?i aducerea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia, în mod oportun, în cazul producerii unor urgen?e civile sau la ordin;

– conduce lunar, procesul de preg?tire al voluntarilor pentru ridicarea capacit??ii de interven?ie, potrivit documentelor întocmite în acest scop;

– asigur? studierea ?i cunoa?terea de c?tre personalul serviciului voluntar a particularit??ilor localit??ii ?i clasific?rii din punct de vedere al protec?iei civile precum ?i principalele caracteristici ale factorilor de risc care ar influen?a urm?rile situa?iilor de urgen?? din zona de competen??;

– urm?re?te asigurarea bazei materiale a serviciului voluntar prin Serviciul administrativ din cadrul Prim?riei comunei Vorniceni pe baza propunerilor instruc?iunilor de dotare;

– întocme?te situa?ia cu mijloacele, aparatur?, utilajele ?i instala?iile din localitate care pot fi folosite in situa?ii de urgen?? pe care o actualizeaz? permanent;

– asigur? încadrarea serviciului cu personal de specialitate voluntar;

– informeaz? primarul ?i viceprimarul despre st?rile de pericol constatate pe teritoriul localit??ii;

– verific? modul cum personalul serviciului voluntar respecta programul de activitate ?i regulamentul de organizare ?i func?ionare al serviciului voluntar;

– întocme?te ?i actualizeaz? permanent documentele operative ale serviciului,informându-l pe primar ?i viceprimar despre acestea;

– controleaz? ca instala?iile, mijloacele ?i utilajele de stins incendii, celelalte materiale pentru interven?ie de pe teritoriul localit??ii s? fie în stare de func?ionare ?i între?inute corespunz?tor;

– ?ine eviden?a particip?rii la preg?tire profesional? ?i calificativele ob?inute;

– ?ine eviden?a aplica?iilor, exerci?iilor ?i interven?iilor la care a participat serviciul voluntar;

– urm?re?te executarea dispozi?iilor date c?tre voluntari ?i nu permite amestecul altor persoane neautorizate în conducerea serviciului;

– particip? la instructaje, schimburi de experien?a, cursuri de preg?tire profesional?, organizate de serviciile profesioniste pentru situa?ii de urgen??;

– particip? la verificarea cuno?tin?elor membrilor serviciului voluntar la încadrare;

– împreun? cu compartimentul de prevenire verific? modul de respectare a m?surilor de prevenire în gospod?riile popula?iei ?i pe teritoriul agen?ilor economici din raza localit??ii;

– face propuneri privind îmbun?t??irea activit??ii de prevenire ?i eliminarea st?rilor de pericol;

– preg?te?te ?i asigur? desf??urarea bilan?ului anual al activit??ii serviciului voluntar;

– întocme?te ?i actualizeaz? în permanen?? fi?ele postului pentru personalul voluntar;

– ?ine eviden?a particip?rii la interven?ie ?i face propuneri pentru promovarea acestuia sau pentru acordarea de distinc?ii sau premii;

– întocme?te anual proiectul de buget pentru serviciu;

– urm?re?te în permanen?? execu?ia bugetar? ?i face propuneri de rectific?ri dac? este cazul;

– promoveaz? în permanen?? serviciul în rândul popula?iei ?i elevilor ?i asigur? recrutarea permanent? de voluntari;

– colaboreaz? cu aparatul de specialitate al Primarului comunei Vorniceni;

– r?spunde conform legii pentru bunurile aflate in folosin??;

– îndosariaz?, numeroteaz? ?i pred? anual documentele, conform prevederilor legale la arhiv?;

– se preocupa permanent de perfec?ionarea profesional? ?i studiaz? în permanen?? legisla?ia în domeniu;

– urm?re?te aplicarea la nivelul serviciului a politicii referitoare la calitate ?i realizarea obiectivelor cuprinse in Declara?ia ?i angajamentul Primarului comunei Vorniceni;

– urm?re?te aplicarea corespunz?toare la nivelul serviciului a cerin?elor standardului de management al calit??ii ?i  prevederilor cuprinse în Manualul calit??ii, în procedurile generale ?i specifice;

– execut? atribu?iile prev?zute în regulamentele ?i instruc?iunile pe linia protec?iei civile, prevenirii ?i stingerii incendiilor, prime?te ?i alte atribu?ii pe linia situa?iilor de urgen?? de la Primarul comunei Vorniceni.

 1. 10. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

Art.42 Activit??i ?i opera?iuni specifice care se desf??oar? la nivelul compartimentului

administrativ sunt urm?toarele:

– analizeaz? ?i centralizeaz? cererile (referatele) cu privire la necesarul de materiale, rechizite, consumabile pentru copiatoare, imprimante ?i a obiectelor de inventar propuse a fi aprovizionate, întocme?te lunar note de fundamentare c?tre controlul financiar preventiv;

– întocme?te planul de aprovizionare al prim?riei;

– urm?re?te aprovizionarea cu produsele cuprinse în planul de aprovizionare;

– asigur? pastrarea ?i integritatea bunurilor ce apartin Prim?riei comunei Vorniceni;

– asigur? între?inerea ?i func?ionarea în bune condi?ii a sediilor prim?riei;

– supravegeheaz? lucr?rile de repara?ii efectuate în sediile apar?inând Primariei comunei Vorniceni;

– administreaz? toate automobilele apar?inând Primariei comunei Vorniceni;

– rezolv? problemele legate de asigurarea auto obligatorie ?i de asigurarea în caz de avarie a autoturismului (CASCO);

– gestioneaz? mijloacele fixe ?i obiectele de inventar din cadrul serviciilor Primariei comunei Vorniceni;

– efectueaz? subinventarierea de folosin?? pe sedii ?i birouri pentru mijloacele fixe ?i obiectele de inventar ?i urm?re?te folosirea în bun? stare a lor;

– recep?ioneaz? toate obiectele de inventar ?i mijloacele fixe intrate în magazie, întocme?te NIR – uri, deschizând fi?a de eviden?? a obiectelor de inventar;

– face propuneri pentru casare în urma inventarierilor anuale;

– ?ine gestiunea materialelor consumabile (imprimate tipizate, furnituri de birou, papetarie, produse protocol, carburan?i, piese de schimb auto, etc.) pentru deservirea serviciilor din toate sediile ce apar?in Primariei comunei Vorniceni;

– înregistreaz? în eviden?ele de gestiune primar? intrarea – ie?irea materiilor ?i materialelor achizi?ionate de consiliul local;

– urm?re?te desc?rcarea din gestiune cu bunurile de consum;

– p?streaz? în bune condi?ii bunurile ?i materialele achizi?ionate de consiliul local;

-          efectuarea cur??eniei în sediul Prim?riei, în exteriorul sediului, anexelor Prim?riei;

 

-          asigur? func?ionarea corepsunz?toare a centralei termice pentru perioada de iarn?;

– orice alte atribu?ii prev?zute de prevederile legale în materie.

Art.43 Func?ionarii publici îndeplinesc orice alte atribu?ii primite de la primar, pentru realizarea, în condi?iile legii, a activit??ilor specifice.

Art.44 Func?ionarii publici de conducere din aparatul de specialitate al primarului comunei Vorniceni îndeplinesc urm?toarele atribu?ii specifice:

1. organizeaz?, îndrum? ?i controleaz? activitatea func?ionarilor din subordine, în scopul realiz?rii întocmai a atribu?iilor ?i sarcinilor ce revin compartimentului pe care îl conduc;

2. repartizeaz? sarcinile ?i activit??ile ce decurg din îndeplinirea atribu?iilor specifice, pentru fiecare func?ionar în parte;

3. întocmesc fi?a postului pentru func?ionarii pentru din subordine, în conformitate cu sarcinile repartizate, ?inând seama de preg?tirea, experien?a ?i abilit??ile func?ionarilor ?i necesit??ile aducerii la îndeplinire a atribu?iilor ce revin compartimentului pe care îl conduc;

4. controleaz? îndeplinirea sarcinilor date spre executare func?ionarilor din compartimentul pe care îl conduc;

5.  r?spund, potrivit legii, de activitatea compartimentului pe care îl conduc;

7. urm?resc respectarea programului zilnic de lucru al func?ionarilor din compartimentul pe care îl conduc.

Art.45 (1) În exercitarea atribu?iilor specifice func?iilor publice de conducere, func?ionarii publici au obliga?ia s? asigure egalitatea de ?anse ?i tratament cu privire la dezvoltarea carierei în func?ia public? pentru func?ionarii publici din subordine.

(2) Func?ionarii publici de conducere au obliga?ia s? examineze ?i s? aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competen?ei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprob? avans?ri, promov?ri, transferuri, numiri sau eliber?ri din func?ii, ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice form? de favoritism ori discriminare.

(3) Se interzice func?ionarilor publici de conducere s? favorizeze sau s? defavorizeze accesul ?i promovarea în func?ia public? pe criterii discriminatorii, de rudenie, de afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prev?zute în Codul de conduit? al func?ionarilor publici.

CAPITOLUL IV

DISPOZI?II FINALE

Art.46 Dispozi?iile prezentului Regulament se completeaz? cu celelalte dispozi?ii  legale incidente în materie, precum ?i cu reglement?rile ulterioare ce vor fi aduse la cuno?tin?a compartimentelor de specialitate.

Art.47 Prezentul regulament intr? în vigoare de la data aprob?rii prin hot?râre de consiliu local.

 

Întocmit de,                                                                                      PRIMAR, TOADER LEAMPAR

Consilier principal,

Lucia ANTON

 

PRE?EDINTE DE ?EDIN??,                                                       SECRETAR,