main banner

COMPARTIMENT STARE CIVIL?

IFTODI ALINA-DR?GULI?A

REFERENT III ASISTENT


1.ACTE NECESARE PENTRU NTOCMIREA LIVRETULUI DE FAMILIE
2.DIVOR?UL ADMINISTRATIV
3.NREGISTRAREA C?S?TORIEI
4.NREGISTRAREA NA?TERII
5.NREGISTRAREA DECESULUI
6.TRANSCRIEREA CERFICATULUI DE C?S?TORIE N REGISTRELE ROMANE
7.TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NA?TERE N REGISTRELE ROMANE
8.TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE DECES N REGISTRELE ROMANE

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA

LIVRETULUI DE FAMILE

- ACTELE DE IDENTITATE ALE SO?ILOR ;

- CERTIFICATUL DE C?S?TORIE ;

- CERTIFICATELE DE NA?TERE ALE COPIILOR ;

?i dup? caz:

- CERTIFICATUL DE DECES AL UNUIA DINTRE SO?I SAU ALE COPIILOR ;

- HOT?RREA JUDECATOREASCA DEFINITIV? ?I IREVOCABIL? PRIVIND DESFACEREA C?S?TORIEI;

- HOT?RREA JUDECATOREASCA DEFINITIV? ?I IREVOCABIL? DE ADOP?IE;

- ORICE DOCUMENT CARE ATESTA MODIFICAREA RELA?IILOR DE AUTORITATE PARENTAL? , NCREDIN?ARE SAU PLASAMENT FAMILIAL AL COPIILOR ,

NOTA : n cazul n care este numai un reprezentant al familiei trebuie ?i

CERTIFICATUL DE NASTERE al acestuia

DIVOR?UL ADMINISTRATIV

- Cererea se depune, fie la biroul stare civil? unde s-a oficiat c?s?toria, fie n localitatea n care so?ii au acela?i domiciliu stabil nscris n actul de identitate.

- Nu se primesc cereri dac? anterior exist? o alt? cerere de divor? pe rolul instan?ei sau al unui birou notarial.

- Procedura se adreseaz? doar so?ilor care nu au copii minori din c?s?torie sau din afara c?s?toriei.

- So?ii trebuie s? se prezinte mpreun? pentru a completa ?i depune cererea de divor?.

- Ei vor prezenta urm?toarele nscrisuri: certificat de c?s?torie original- copie; copie certificat na?tere pentru fiecare din ei; actul de identitate original- copie;

- Fiind un divor? consensual, acesta nu se motiveaz?;

- De la data depunerii cererii de divor? ?i ntocmirea dosarului se acord? un termen obligatoriu de gndire de 30 de zile calendaristice, stabilindu-se o dat? la care cei doi so?i vor trebui s? se prezinte, tot mpreun?, pentru a da declara?ie dac? ?i men?in sau nu cererea de divor?. n caz de me?inere a cererii de a divor?a n termen de 5 zile vor primi certificatul de divor? .

- Dac? nu se prezint? ambii sau m?car unul din ei, dosarul se claseaz? ?i nu se mai desface c?s?toria.

- Cererea ?i declara?ia dup? 30 zile se face de cei 2 so?i, personal, n nume propriu.

- Nu se admite reprezetarea prin mandatar sau declara?ie notarial?

NREGISTRAREA C?S?TORIEI:

n Romnia se oficiaz? c?s?torii mixte. Nu se admit c?s?torii ntre persoane de acela?i sex. Declara?ia de c?s?torie se face personal de c?tre cei doi viitori so?i.

Competen?a teritorial? o are biroul de stare civil? din localitatea de domiciliu sau re?edin?? a unuia dintre so?i.

Vrsta minim? admis? pentru c?s?torie este 18 ani. n situa?ii speciale cu aprobarea Instan?ei de tutel? ?i a p?rin?ilor se poate c?s?tori ?i femeia minor? care are 16 ani mplini?i.

Dosarul va cuprinde:

- Declara?ia de c?s?torie semnat? de viitori so?i;

- Actul de identitate original ?i copie pa?aport pentru cet??enii romni cu domiciliul n str?in?tate. Actul de identitate trebuie s? fie valabil ?i n ziua c?s?toriei;

- Certificatul de na?tere original ?i copie;

- Certificat medical prenup?ial eliberat de medicul de familie. Acest certificat este valabil 14 zile de la data emiterii ?i trebuie s? aib? men?iunea expres? se poate c?s?tori;

- Declara?ie semnat? de ambii so?i care s? confirme c? nu sunt impedimente legale pentru ncheierea c?s?toriei.

- Pentru persoanele care au mai fost c?s?torite, dovada desfacerii c?s?toriei anterioare (sentin?? definitiv? sau certificat de divor?) sau dovada ncet?rii c?s?toriei (certificatul de deces al fostului so?);

- Pentru c?s?toriile mixte cet??ean romn- cet??ean str?in, va trebui s? v? adresa?i ofi?erului de stare civil? din localitatea unde se va nregistra c?s?toria pentru a fi consilia?i deoarece dosarul va cuprinde o serie de nscrisuri specifice fiec?rui stat str?in.

Termenul de ncheiere a c?s?toriei:

De la depunerea actelor, c?s?toria poate fi ncheiat? n a zecea zi n care se include ?i data depunerii declara?iei de c?s?torie. Cu aprobarea primarului, pentru motive bine ntemeiate ?i justificate cu nscrisuri doveditoare, c?s?toria se poate ncheia nainte de acest termen.

Locul oficierii c?s?toriei:

- La sediul autorit??ii publice locale biroul de stare civil? sau spa?iul amenajat special n acest scop.

- n afara sediului, se oficiaz? c?s?toria cu aprobarea primarului, dac? unul din viitorii so?i nu se poate prezenta din mtive bine ntemeiate: imobilizat la pat, acas? sau n unitatea sanitar?; de?inut n penitenciar.

NREGISTRAREA DECESULUI:

Declara?ia de deces ?i nregistrarea decesului se face n localitatea n care s-a produs.

Declara?ia va fi f?cut? de orice persoan? interesat? sau care are cuno?tin?? despre deces.

Odat? cu declara?ia de deces, declarantul va depune urm?toarele nscrisuri:

- Certificat medical constatator al decesului;

- Actul de identitate al decedatului;

- Copia actului de identitate a declarantului;

- Certificatul de na?tere a decedatului ?i de c?s?torie, unde este cazul;

- Livretul militar, acolo unde este cazul.

Dac? declarantul nu poate prezenta actul de identitate ?i certificatele ar?tate mai sus, va da o declara?ie n scris n acest sens, motivnd neprezentarea acestor acte ?i datele de stare civil? ale decedatului.

Termene de declarare:

- Pentru decese de cauz? natural? ?i boal?, termenul este de 3 zile de la data ncet?rii din via?? a persoanei, termen ce cuprinde att ziua decesului ct ?i cea a declar?rii lui;

- Pentru decese de cauz? violent? (accident, agresiune, sinucidere, etc) ?i n cazul g?sirii unui cadavru (identificat sau nu) declara?ia se face n termen de 48 de ore de la data decesului sau a g?sirii cadavrului. n aceast? situa?ie este necesar? ?i dovada eliberat?de poli?ie sau parchet.

- n situa?ia n care termenele de declarare sunt dep??ite, va fi necesar?, n mod obligatoriu, aprobarea dat? de parchet.

NREGISTRAREA NA?TERII:

Declara?ia de na?tere se face n localitatea n care s-a produs na?terea la biroul de stare civil?. Declara?ia se poate face (obligatoriu) de unul dintre p?rin?ii copilului, medicul sau asisten?a care a asistat la na?tere, sau oricare alt? persoan?care are cuno?tin?? despre na?terea copilului.

Odat? cu declara?ia de na?tere vor fi prezentate urm?toarele nscrisuri:

- certificatul medical constatator al na?terii;

- actele de identitate ale p?rin?ilor nou- n?scutului original ?i copii;

- certificatul de c?s?torie original ?i copie;

- pentru copii din afara c?s?toriei actul de identitate ?i certificatul de na?tere al mamei original ?i copie;

- pentru p?rin?ii minori, ace?tia vor fi nso?iti de reprezentantul legal care va avea asupra sa actul de identitate.

Termenul de declarare a na?terii:

- 15 zile de la data na?terii pentru copilul n?scut- viu ?i aflat n via??;

- 3 zile de la data na?terii pentru copilul n?scut- mort;

- 30 de zile pentru copilul cu vrsta pn? la un an g?sit sau abandonat de mam?;

n aceste trei situa?ii sunt cuprinse att ziua na?terii (a g?sirii) ct ?i ziua n care se face declara?ia.

- 24 de ore de la data decesului, pentru copilul n?scut viu care a decedat n termenul de 14 zile.

- Dup? termenele precizate, dar n termen de un an, nregistrarea na?terii se face cu aprobarea primarului.

- Dup? trecerea unui an de zile, nscrierea na?terii se face prin sentin?? judec?toreasc? definitiv? ?i irevocabil?.

Situa?ii speciale:

- Adop?ia;

- Copil abandonat n unitatea sanitar?;

- Copil g?sit;

- Copil n?scut n afara c?s?toriei;

- Copil din c?s?torie a c?rui p?rin?i au nume de familie diferite;

- Sentin?e de nregistrare tardiv? a na?terii.

Pentru toate aceste situa?ii va trebui s? v? adresa?i ofi?erului de stare civil? din localitatea unde s-a n?scut copilul, fiind necesare o serie de nscrisuri specifice fiec?rei situa?ii

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE CASATORIE IN REGISTRELE ROMANE:

Acte necesare:

- Certificatul de c?s?torie original- APOSTILAT (APOSTILA CONVENTIEI DE LA HAGA )

- Copie xerox dup? certificat;

- Traducere a certificatului n limba romn?, legalizat? de un notar public romn, sau de ambasada Romniei din statul unde a avut loc c?s?toria, sau de un birou notarial din str?in?tate ce aplic? apostila conven?iei de la Haga;

- Copii legalizate dup? certificatele de na?tere ale so?ilor;

- Dac? unul din so?i este cet??ean str?in ?i din certificatul de c?s?torie nu reies datele personale complete (data ?i locul na?terii, numele ? prenumele p?rin?ilor) se va aduce traducere legalizat? ca la pct.3 dup? actul s?u de na?tere;

- Dac? numele fiec?rui so? dup? c?s?torie nu reiese din con?inutul certificatului de c?s?torie n mod explicit, se vor ad?uga declar?ii ale ambilor so?i privind numele ambilor dup? c?s?torie, legalizat?ca la pct.3;

- Dosar cu ?in?.

Cine depune dosarul:

Unul din so?i sau oricare alt? persoan? cu procur? special? de la unul din so?i sau de la so?ul cet??ean romn, procura va fi Lealizat? ca la pct.3 ( n procur? se specific? - pentru transcrierea certificatului de c?s?torie ?i ridicarea lui n urma aprob?rii transcrierii) .

Unde se depune dosarul:

La prim?ria ultimului domiciliu din Romnia al so?ului ce depune dosarul, sau al sotului ce trimite procura.

Termen de rezolvare : 30 de zile.

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE DECES

Acte necesare:

- Certificatul de deces original- APOSTILAT (APOSTILA CONVEN?IEI DE LA HAGA);

- Copie dup? certificat;

- Traducere a certificatului n limba romn?, legalizat? de un notar public romn, sau de ambasada Romniei din statul unde a avut loc c?s?toria, sau de un birou notarial din str?in?tate ce aplic? apostila conven?iei de la Haga;

- Copie dup? certificatul de na?tere ?i c?s?torie;

- Copie dup? buletinul de identitate a persoanei decedate;

- Copie dup? actul de identitate a persoanei care solicit? transcrierea certificatului;

Cine depune actele:

Orice persoan? interesat? de ob?inerea certificatului de deces.

Unde se depune dosarul:

La prim?ria unde ?i are domiciliu persoana care solicit? transcrierea certificatului sau la prim?ria de la ultmul loc de domiciliu al persoanei decedate;

Termen de solu?ionare: 30 de zile.

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NASTERE IN REGISTRELE ROMNE :

Acte necesare:

Certificatul de na?tere original APOSTILAT ( APOSTILA CONVENTIEI DE LA HAGA ) ;

copie xerox dup? certificat;

traducere a certificatului, n limba romn?, legalizat? de un notar public romn sau de ambasada Romniei din statul unde a avut loc na?terea sau de un birou notarial din str?in?tate ce aplic? apostila conven?iei de la Haga.

copie dup? certificatul de c?s?torie al p?rin?ilor dac?la data na?terii ace?tia erau c?s?tori?i;

- La copilul din afara c?s?toriei copie legalizat? dup? certificatele de na?tere a p?rin?ilor, sau traducere legalizat? a certificatului de na?tere al p?rintelui cet??ean str?in, ca la pct.3.

- Copie xerox dup? buletinul/ cartea de identitate a fiec?ruia din p?rin?ii copilului;

- Declara?ie dat? de ambii p?rin?i privitoare la cine din ei are copilul domiciliul, n cazul n care p?rin?ii copilului au domicilii diferite, dat? n fa?a ofi?erului de stare civil?, sau ca la pct.3.

- Dosar cu ?in?;

Cine depune actele:

Unul din p?rin?i, sau p?rintele cet??ean romn, sau oricare alt? persoan? ce are procur? special? n acest scop, legalizat? ca la pct.3 ( in procura se specifica : pentru transcrierea certificatului de nastere a copilului . ?i ridicarea lui in urma aprobarii transcrierii).

Unde se depune dosarul:

n localitatea unde a avut (sau are) ultimul domiciliu p?rintele ce depune dosarul, sau care a dat procura altei persoane.

Excep?ii:

Copii care s-au n?scut n str?in?tate ?i au 14 ani mplini?i, dar nu au mplinit 18 ani, depun dosarul n nume propriu n localitatea unde a avut ultimul domiciliu unul din p?rin?i (sau ambii p?rin?i)

Persoanele majore care nu au avut niciodat? domiciliul n Romnia depun dosarul la Prim?ria SECTOR 1 Bucure?ti.

Dac? cererea de transcriere este f?cut? prin mputernicit cu procur? special? n acest sens, se va prezenta ?i declara?ia p?rin?ilor cu privire la domiciliul copilului, declara?ia va fi autentificat? ca la pct. 3.

Termenul de solu?ionare: 30 de zile

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

110796
Vizitatori online 17