main banner

CONSILIER PRINCIPAL-ANTON LUCIA

Rolul prezentei notific?ri este de a explica modul n care datele dumneavoastr? personale sunt utilizate ?i scopul n care acestea sunt folosite.

Prim?ria comunei Vorniceni, cu sediul n Vorniceni, jude?ul Boto?ani, colecteaz? ?i proceseaz? datele personale, n conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protec?ia persoanelor fizice n ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date ?i de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Conform acestui regulament, datele cu caracter personal nseamna orice informa?ii privind o persoan? fizic? identificat? sau identificabil? (persoana vizat?) O persoan? fizic? identificabil? este o persoan? care poate fi identificat?, direct sau indirect, n special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un num?r de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identit??ii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Datelor personale sunt utilizate n scopul prest?rii serviciilor publice de interes local, privind:

- educa?ia;

- serviciile sociale pentru protec?ia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vrstnice, a familiei ?i a altor persoane sau grupuri aflate n nevoie social?;

- s?n?tatea;

- cultura;

- tineretul;

- ordinea public?;

- situa?iile de urgen??;

- protec?ia ?i refacerea mediului;

- conservarea, restaurarea ?i punerea n valoare a monumentelor istorice;

- dezvoltarea rurala;

- podurile ?i drumurile publice;

- serviciile comunitare de utilitate public?: salubrizare, iluminat public, etc;

- activit??ile de administra?ie social-comunitar?;

- alte servicii publice stabilite prin lege care fac referire la:

? Impozitele ?i taxele locale, amenzi contraven?ionale, munc? n folosul comunit??ii,

? Colectare debite/ recuperare crean?e,

? Emitere autoriza?ii/ licen?e,

? Resurse umane;

? Fond funciar;

? Registru agricol;

? Gestiunea economico-financiar? ?i administrativ?;

? Darea n administrare, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate public?;

? Vnzarea, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate privat?;

? Stare civil?;

? Urbanism ?i amenajarea teritoriului;

? Registrul electoral- eviden?? electoral?,

? Arhiva;

? Registratura, Rela?ii publice, Secretariat.

? Legalitatea prelucr?rii (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016)
Prelucrarea este legal? numai dac? ?i n m?sura n care se aplic? cel pu?in una dintre urm?toarele condi?ii:

- persoana vizat? ?i-a dat consim??mntul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

- prelucrarea este necesar? pentru executarea unui contract la care persoana vizat? este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate nainte de ncheierea unui contract;

- prelucrarea este necesar? n vederea ndeplinirii unei obliga?ii legale care i revine operatorului;

- prelucrarea este necesar? pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

- prelucrarea este necesar? pentru ndeplinirea unei sarcini care serve?te unui interes public sau care rezult? din exercitarea autorit??ii publice cu care este nvestit operatorul

Categoriile de destinatari c?tre care se pot divulga datele cu caracter personal :
Autorit??ile statului;

P?strarea datelor cu caracter personal :
Datele cu caracter personal vor fi p?strate atta timp ct este necesar pentru scopurile men?ionate mai sus.

Drepturile pe care le ave?i n ceea ce prive?te datele dumneavoastr? personale:
Potrivit prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protec?ia persoanelor fizice n ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date, v? pute?i exercita oricare dintre urm?toarele drepturi:

? Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);

? Dreptul de a solicita rectificarea atunci cnd datele sunt inexacte (art.16)

? Dreptul la ?tergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (art.17)

? Dreptul la restric?ionarea prelucr?rii (art.18)

? Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)

? Dreptul la opozi?ie (art.21)

Pentru exercitarea acestor drepturi, v? pute?i adresa cu o cerere scris?, datat? ?i semnat? responsabilului cu protec?ia datelor cu caracter personal, care poate fi depus? la Compartimentul Registratur? din cadrul Prim?riei Vorniceni, transmis? la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau care poate fi expediata prin po?t? la sediul institu?iei noastre, Vorniceni, jude?ul Boto?ani, cod po?tal 717074.
Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus l g?si?i la Registratura Prim?riei sau il puteti descarca de pe site-ul institutiei www.primaria-vorniceni.ro.

De asemenea, v? este recunoscut dreptul de a depune plngere la Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum ?i dreptul la o cale de atac eficient?.
Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. - B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod po?tal 010336, Bucure?ti, Romnia, fax: +40.318.059.602, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Prim?ria Vorniceni va face cunoscut faptul ca evalueaz? ?i mbun?t??e?te n mod constant m?surile de securitate implementate n vederea asigur?rii unei prelucr?ri a datelor cu caracter personal n condi?ii de siguran?? ?i securitate.

MODELE CERERI N LEG?TUR? CU PROTEC?IA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.Cerere pentru exercitarea dreptului la opozi?ie

2.Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor

3.Cerere pentru exercitarea dreptului la restric?ionarea prelucrarii

4.Cerere pentru exercitarea dreptului la ?tergerea datelor

5.Cerere pentru exercitarea dreptului de acces

Anton Lucia,

Responsabil cu protec?ia datelor cu caracter personal

Tel. 0231563533, 0231563552

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

110796
Vizitatori online 15