A?ezarea geografic?, vecini

Comuna Vorniceni este situat? la 47059’ latitudine nordic? ?i 26030’ longitudine estic?, cu pozi?ie NE în cadrul ??rii, central-nordic? în Câmpia Moldovei, pe valea Pârâului Ib?neaya, afluent de stânga al Jijiei ?i o pozi?ie central? în cadrul jude?ului Boto?ani. Are ca vecini localit??i vechi: la N se m?rgine?te cu comuna Havârna, la E cu comuna ?tiubeni, la SE cu comuna Ungureni ?i la S cu comuna Corl?teni iar la V cu comuna Cord?reni.

Suprafa?a localit??ii este de 6000ha, reprezentând 1,2% din cea a jude?ului Boto?ani. Ea s-a schimbat foarte pu?in de-a lungul timpului ( de la 4240 ha în 1899 la 6292 ha în 1970).