main banner

ROMNIA

COMUNA VORNICENI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VORNICENI

JUDETUL BOTOSANI

HOT?RRE

privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local

a deficitului sectiunii de dezvoltare

Consiliul local VORNICENI, judetul Botosani,

ntrunit n sedinta ordinar? din data de 07 ianuarie 2013,

Avnd n vedere prevederile Ordinului nr. 1720 din 17.12.2012 a Ministrului finantelor publice privind aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012; expunerea de motive a primarului comunei Vorniceni si a referatului de specialiate al biroului financiar-contabil

In conformitete cu prevederile art. 58, alin.(1), lit. c din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 36, alin. (4), lit. a) din legea administratiei publice locale nr. 215 / 2001 republicat?;

n temeiul art. 45 din legea administratiei publice locale nr. 215 / 2001 republicat?,

HOT?R?STE:

Art. 1. Aproba repartizarea sumei de 160.573,53 lei din excedentul bugetului local al Comunei Vorniceni pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiiunii de dezvoltare

Art. 2. Cu ducerea la ndeplinire a prevederilor prezentei hot?rri se ncredinteaz? primarul comunei prin compartimentul de specialitate.

PRESEDINTE de SEDINT?,

PINTILEI LAURA

Contrasemneaz?,

SECRETAR,

G. PNZARIU

VORNICENI, 07 ianuarie 2013.

Nr. 1.

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

110796
Vizitatori online 15