main banner

ROMNIA

C.L. VORNICENI

BOTO?ANI

HOT?RRE

privind decontarea navetei cadrelor didactice

Consiliul local Vorniceni, jude?ul Boto?ani,

ntrunit n ?edin?a ordinar? din data de 27 martie 2013,

Analiznd propunerile primarului comunei Vorniceni cu expunerea de motive ntocmit? n acest sens,

Avnd n vederea rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de activitate,

?innd cont de prevederile art. 6, alin. 9 din legea nr. 52 / 2003 privind transparen?a decizional?,

V?znd adresa ?colii nr. 1 Vorniceni prin care se face cunoscut? suma necesar? decont?rii navetei cadrelor didactice poentru lunile noiembrie, decembrie 2012 ?i ianuarie , februarie 2013,

n baza prevederilor :

- art. 105, alin. 2, litera f din legea educa?iei na?ionale nr. 1 / 2011 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare,

- legii nr. 273 / 2006 privind finan?ele publice cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare,

- art. 2 din Instruc?iunile ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului nr. 2 / 2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice,

n temeiul art. 45 , alin. 1 din legea administra?iei publice locale nr. 215 / 2001

republicat?, cu complet?rile ?i modific?rile ulterioare ,

HOT?R??TE

Art. 1. Aprob? acordarea drepturilor b?ne?ti aferente personalului didactic care solicit? cheltuieli de deplasare pentru lunile noiembrie / decembrie 2012 ?i ianuarie / februarie 2013 n sum? de 6813 lei.

Art. 2. Cu ducerea la ndeplinire a prevederilor prezentei hot?rri se ns?rcineaz? primarul comunei prin compartimentele de spacialitate.

PRE?EDINTE de ?EDIN??, contrasemneaz?,

SECRETAR,

PINTILEI LAURA G. PNZARIU

VORNICENI, 27 martie 2013.

Nr. 11

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

110797
Vizitatori online 18