main banner

ROMANIA

JUDE?UL BOTO?ANI

COMUNA VORNICENI

CONSILIUL LOCAL

HOT?RRE

privind stabilirea impozitelor ?i taxelor locale

pentru anul 2013

Consiliul local al comunei Vorniceni , jude?ul Boto?ani,

analiznd propunerile domnului primar, TOADER LEAMP?R privind stabilirea impozitelor ?i taxelor locale pentru anul 2013, precum ?i propunerile formulate n cursul dezbaterii proiectului de hot?rre,

n baza prevederilor art. 9 pct. 3 din Carta european? a autonomiei locale, adoptat? la Strasbourg la 15 octombrie 1985 ?i ratificat? prin Legea nr. 199 / 1997,

avnd n vedere prevederile :

- art. 36 alin. ( 4 ) lit. c) din Legea administra?iei publice locale nr. 215/2001 republicat?,

- art.27 din Legea nr.273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare,

- art. 288 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, precum ?i cele ale art.224 din Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot?rrea Guvernului nr. 44 / 2004, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

- Hot?rrii de Guvern nr. 1309 / 27.12.2012, publicat? n M.O. 898 / 28.12.2012,

avnd n vedere raportul de specialitate al compartimentul financiar-contabil,

avnd n vedere prevederile art.6 din legea nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? n administra?ia public? ,

n temeiul art. 45 alin(2) lit. c) din Legea administra?iei publice locale nr. 215/2001, republicat?:

HOT?R??TE

Art. 1. Se stabilesc impozitele ?i taxele locale pentru anul 2013, dup? cum urmeaz?:

a) nivelurile impozitelor ?i taxelor locale stabilite n sume fixe sunt prev?zute n Tabloul cuprinznd impozitele ?i taxele locale pentru anul 2013, constituind anexa nr. 1;

b) cota prev?zut? la art.253 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru calculul impozitul/taxei pe cl?diri datorat de persoanele juridice, se stabile?te astfel:

- Impozitul pe cl?diri apar?innd persoanelor juridice se stabile?te prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii de inventar la cl?diri, nregistrat? n contabilitatea acestora conform prevederilor legale n vigoare;

c) cota prev?zut? la art. 253 alin.6 din Legea 571 / 2003 , pentru calculul impozitului / taxei pe cl?dirile dobndite de persoanele juridice nainte de 01 ianuarie 2009 ?i care dup? aceast? dat? nu au fost reevaluate, se stabile?te la 10% , pn? la data primei reevalu?ri.

d) Impozitul anual pe cl?diri, datorat aceluia?i buget local de c?tre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pn? la 50 lei inclusiv, se pl?te?te integral pn? la primul termen de plat?. n cazul n care contribuabilul de?ine n proprietate mai multe cl?diri amplasate pe raza aceleia?i unit??i administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refer? la impozitul pe cl?diri cumulat.

Art. 2. Bonifica?ia prev?zut? la art. 255 alin.(2) ?i 265 alin.(2) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal se stabile?te dup? cum urmeaz?:

a. n cazul impozitului pe cl?diri persoane fizice, la 10 % ;

b. n cazul impozitului pe teren persoane fizice, la 10 % ;

c. n cazul impozitului pe mijloace de transport persoane fizice, la 10 % ;

Art. 3. Pentru determinarea impozitului/taxei pe cl?diri ?i a impozitului/taxei pe teren, pentru anul 2013, delimitarea pe zone a terenurilor amplasate n intravilan este prev?zut? n anexa nr. 1, iar cea a terenurilor amplasate n extravilan n anexa nr.1 .

Art. 4. Se aprob? procedura de acordare a facilit??ilor fiscale categoriilor de persoane fizice prev?zute la art. 286 alin. (1) (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit anexei nr.3.

Art. 5. Pentru persoanele juridice care efectueaz?, n anul 2013, investi?ii n construc?ii noi n valoare de peste 100.000 euro pe teritoriul comunei VORNICENI se acord? scutire de la plata impozitului pe cl?diri ?i a impozitului pe teren potrivit art. 286, alin (6), dup? cum urmeaz?:

a. scutirea la impozitul pe cl?diri aferent construc?iei realizate, de la data de nti a lunii urm?toare finaliz?rii cl?dirii.

b. Scutire la impozitul pe teren, aferent terenului pe care este amplasat? investi?ia, de la data de nti a lunii urm?toare eliber?rii autoriza?iei de construire.

Art. 6. Pentru crean?ele mai mici de 3 lei inclusiv, existente n sold la data de 31 decembrie 2012 se vor da la sc?dere n baza prevederilor art.178 alin. (3) din Ordonan?a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur? fiscal?.

Art. 7. Contribuabilii care datoreaz? plata taxei pentru afi?aj n scop de reclam? ?i publicitate au obliga?ia de a calcula taxa ?i de a depune o declara?ie la compartimentul de specialitate al autorit??ii publice locale n a c?rei raz? este amplasat panoul, afi?ul sau firma n termen de 30 de zile de la data amplas?rii.

Nedepunerea sau depunerea peste termen a declara?iei de impunere constituie contraven?ie ?i se sanc?ioneaz? conform prevederilor art.294 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

Art. 8. Anexele 1 3 fac parte integrant? din prezenta hot?rre.

Art. 9. Primarul comunei VORNICENI, prin aparatul de specialitate va duce la ndeplinire prevederile prezentei hot?rri.

PRE?EDINTE de ?EDIN?? contrasemneaz?,

SECRETAR,

PINTILEI LAURA G. PNZARIU

Romnia

Jude?ul Boto?ani

Consiliul Local al comunei VORNICENI

Anexa nr. 1 la HCL 2 / 2013

Tablou

Cuprinznd nivelurile impozitelor ?i taxelor locale n sum? fix? pentru anul 2013

Lei

VALORI IMPOZABILE

Pe metrul p?trat de suprafa?? construit? desf??urat? la cl?diri, n cazul persoanelor fizice

Art. 251 ( 3 )

Tipul cl?dirii

Valoarea impozabil?

- lei / mp -

Cu instala?ii de ap?, canalizare, electrice ?i nc?lzire ( condi?ii cumulative)

F?r? instala?ii de ap?, canalizare, electrice ?i nc?lzire

A. Cl?dire cu cadre din beton armat sau cu pere?i exteriori din c?r?mid? ars? sau din orice alte materiale rezultate n urma unui tratament termic ?i/sau chimic

935

555

B. Cl?dire cu pere?i exteriori din lemn, din piatr? natural?, din c?r?mid? nears?, din v?l?tuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic ?i/sau chimic

254

159

C. Cl?dire-anex? cu cadre din beton armat sau cu pere?i exteriori din c?r?mid? ars? sau din orice alte materiale rezultate n urma unui tratament termic ?i/sau chimic

159

143

D. Cl?dire-anex? cu pere?i exteriori din lemn, din piatr? natural?, din c?r?mid? nears?, din v?l?tuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic ?i/sau chimic

95

63

E. n cazul contribuabilului care de?ine la aceea?i adres? nc?peri amplasate la subsol, demisol ?i/sau mansard?, utilizate ca locuin??, n oricare dintre tipurile de cl?diri prev?zute la lit. A D

75 % din suma care s-ar aplica cl?dirii

75 % din suma care s-ar aplica cl?dirii

F. n cazul contribuabilului care de?ine la aceea?i adres? nc?peri amplasate la subsol, demisol ?i/sau mansard?, utilizate n alte scopuri dect cel de locuin??, n oricare dintre tipurile de cl?diri prev?zute la lit. A D

50 % din suma care s-ar aplica cl?dirii

50 % din suma care s-ar aplica cl?dirii

Lei

Nr.

crt.

Denumirea impozitului sau taxei locale

Codul fiscal capitol, articol, aliniat

Niveluri aprobate pentru anul 2013

1

Impozitul pe teren lei / ha pentru terenurile amplasate n intravilanul comunei terenuri cu construc?ii situate n zona: A

Cap. III, art.258, alin. (2)

- Sat VORNICENI

889 lei / ha

- Sat DEALU CRUCI

711 lei / ha

- Sat DAVIDOAIA

711lei / ha

2

Impozitul/taxa pe teren lei / ha, calculat n func?ie de rangul comunei pentru terenurile amplaate n intravilanul comunei ncadrate n alt? categorie de folosin?? dect cea de terenuri cu construc?ii, dup? cum urmeaz?:

Cap. III, art.258, alin. (4)

1. Arabil, situat n zona

- VORNICENI

28

- DEALU CRUCI

28

- DAVIDOAIA

28

2. P??uni, situate n zona

- VORNICENI

21

- DEALU CRUCI

21

- DAVIDOAIA

21

3. Fne?e, situate n zona

- VORNICENI

21

- DEALU CRUCI

21

- DAVIDOAIA

21

4. Vii situate n zona

- VORNICENI

46

- DEALU CRUCI

46

- DAVIDOAIA

46

5. Livezi situate n zona

- VORNICENI

53

- DEALU CRUCI

53

- DAVIDOAIA

53

6. P?duri ?i alte terenuri cu vegeta?ie forestier?, situate n zona

- VORNICENI

28

- DEALU CRUCI

28

- DAVIDOAIA

28

3

Impozitul/taxa pe teren lei/ha, calculat n func?ie de rangul comunei pentru terenurile amplasate n extravilanul comunei pe categorii de folosin?? , dup? cum urmeaz?:

Cap. III, art.258, alin. (6)

1. Teren cu construc?ii, situat n zona : - A

31

- B

28

- C

26

- D

22

2. Arabil, situat n zona : -A

50

- B

48

- C

45

- D

42

3. P??une situat? n zona: - A

28

- B

26

- C

22

- D

20

4. Fnea?? situat? n zona: - A

28

- B

26

- C

22

- D

20

5. Vie pe rod, situat? n zona: - A

55

- B

53

- C

50

- D

48

6. Livad? pe rod, situat? n zona: - A

56

- B

53

- C

50

- D

48

7. P?duri ?i alte terenuri cu vegeta?ie forestier?, situate n zona A

16

- B

14

- C

12

- D

8

8. Teren cu ape, altul dect amenaj?rile piscicole situate n zona A

6

- B

5

- C

2

- D

1

9. Trenuri cu amenaj?ri piscicole, situate n zona: - A

34

- B

31

- C

28

- D

26

10. Drumuri ?i c?i ferate , indiferent de zona

0

11. Terenuri neproductive, indiferent de zon?

0

4

I.1. Impozitul pe mijloacele de transport lei/an pentru fiecare grup? de 200 cmc sau frac?iune din aceasta - pentru tipul , vehicule nmatriculate

Cap. IV, art.263, alin. (2)1

- Motorete, scutere, motociclete ?i autoturisme cu capacitatea cilindric? pn? la 1600 cmc, inclusiv:

8

Autoturisme cu capacitatea cilindric? ntre 1601 ?i 2000 cmc inclusiv

18

Autoturisme cu capacitatea cilindric? ntre 2001 ?i 2600 cmc inclusiv

72

Autoturisme cu capacitatea cilindric? ntre 2601 ?i 3000 cmc inclusiv

144

Autoturisme cu capacitatea cilindric? peste 3001 cmc

290

Autobuze, autocare, microbuze,

24

Alte autovehicule cu masa total? maxim? autorizat? de pn? la 12 tone inclusiv, precum ?i autoturismele de teren din produc?ie intern?

30

Tractoare nmatriculate

18

I.2 Vehicule nregistrate - lei / an pentru fiecare grup? de 200 cmc sau frac?iune din acestea:

Vehicule nregistrate cu capacitatea cilindric? < 4800 cmc

3

Vehicule nregistrate cu capacitatea cilindric? > 4800 cmc

5

Vehicule f?r? capacitate cilindric? eviden?iat?

100

5

II. Impozitul pe mijloace de transport lei pentru autovehicule de transport de marf? cu masa maxim? autorizat? de peste 12 tone pentru tipul:

Cap. IV, art.263, alin. (4)2

Niveluri aprobate pentru vehicule cu sistem de suspensie pneumatic? sau un echivalent recunoscut

Niveluri aprobate pentru vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu dou? axe cu masa total? maxim? autorizat? de :

1. peste 12 tone dar nu mai mult de 13 tone

0

133

2. peste 13 tone dar nu mai mult de 14 tone

133

367

3. peste 14 tone dar nu mai mult de 15 tone

367

517

4. peste 15 tone dar nu mai mult de 18 tone

517

1169

5. peste 18 tone

517

1169

Vehicule cu trei axe cu masa total? maxim? autorizat? de :

1. peste 15 tone dar nu mai mult de 17 tone

133

231

2. peste 17 tone dar nu mai mult de 19 tone

231

474

3. peste 19 tone dar nu mai mult de 21 tone

474

615

4. peste 21 tone dar nu mai mult de 23 tone

615

947

5. peste 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

947

1472

6. peste 25 tone dar nu mai mult de 26 tone

947

1472

7. peste 26 tone

947

1472

Vehicule cu patru axe cu masa total? maxim? autorizat? de :

1. peste 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

615

623

2. peste 25 tone dar nu mai mult de 27 tone

623

973

3. peste 27 tone dar nu mai mult de 29 tone

973

1545

4. peste 29 tone dar nu mai mult de 31 tone

1545

2291

5. peste 31 tone dar nu mai mult de 32 tone

1545

2291

6. peste 32 tone

1545

2291

6

III. Impozitul pe mijloace de transport lei pentru combina?ii autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport de marf? cu masa maxim? autorizat? de peste 12 tone pentru tipul:

Cap. IV, art.263, alin. (5)3

Niveluri aprobate pentru vehicule cu sistem de suspensie pneumatic? sau un echivalent recunoscut

Niveluri aprobate pentru vehicule cu alt sistem de suspensie

1. Vehicule cu 2+1 axe cu masa total? maxim? autorizat? de :

a. peste 12 tone dar nu mai mult de 14 tone

0

0

b. peste 14 tone dar nu mai mult de 16 tone

0

0

c. peste 16 tone dar nu mai mult de 18 tone

0

60

d. peste 18 tone dar nu mai mult de 20 tone

60

137

e. peste 20 tone dar nu mai mult de 22 tone

137

320

f. peste 22 tone dar nu mai mult de 23 tone

320

414

g. peste 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

414

747

h. peste 25 tone dar nu mai mult de 28 tone

747

1310

i. peste 28 tone

747

1310

2. Vehicule cu 2+2 axe cu masa total? maxim? autorizat? de :

a. peste 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

128

299

b. peste 25 tone dar nu mai mult de 26 tone

299

491

c. peste 26 tone dar nu mai mult de 28 tone

491

721

d. peste 28 tone dar nu mai mult de 29 tone

721

871

e. peste 29 tone dar nu mai mult de 31 tone

871

1429

f. peste 31 tone dar nu mai mult de 33 tone

1429

1984

g. peste 33 tone dar nu mai mult de 36 tone

1984

3012

h. peste 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

1984

3012

i. peste 38 tone

1984

3012

3. Vehicule cu 2+3 axe cu masa total? maxim? autorizat? de :

a. peste 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

1579

2197

b. peste 38 tone dar nu mai mult de 40 tone

2197

2986

c. peste 40 tone

2197

2986

4. Vehicule cu 3+2 axe cu masa total? maxim? autorizat? de :

a. peste 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

1395

1937

b. peste 38 tone dar nu mai mult de 40 tone

1937

2679

c. peste 40 tone dar nu mai mult de 44 tone

2679

3963

d. peste 44 tone

2679

3963

5. Vehicule cu 3+3 axe cu masa total? maxim? autorizat? de :

a. peste 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

794

960

b. peste 38 tone dar nu mai mult de 40 tone

960

1434

c. peste 40 tone dar nu mai mult de 44 tone

1434

2283

e. peste 44 tone

1434

2283

7.

Impozitul pe mijloace de transport lei/an - pentru remorci, semiremorci ?i rulote cu masa maxim? autorizat? :

Cap. IV, art. 263, alin. (6)

a. pn? la 1 ton?, inclusiv

9

b. peste 1 ton? dar nu mai mult de 3 tone

34

c. peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone

52

d. peste 5 tone

64

8.

Impozitul pe mijloace de transport lei/an pentru mijloace de transport pe ap? tipul:

Cap. IV, art. 263, alin. (7)

1. Luntre, b?rci f?r? motor, folosite pentru pescuit ?i uz personal

21

2. B?rci f?r? motor folosite n alte scopuri

56

3. B?rci cu motor

210

4. Nave de sport ?i agrement

1000

5. Scutere de ap?

210

9

Tax? pentru eliberarea certificatului de urbanism - lei pentru suprafa?a:

Cap. V, art. 267, alin. (1)

- pn? la 150 mp , inclusiv

6

- ntre 151 ?i 250 mp, inclusiv

7

- ntre 251 ?i 500 mp, inclusiv

9

- ntre 501 ?i 750 mp, inclusiv

12

- ntre 751 ?i 1000 mp, inclusiv

14

- peste 1000 mp

14+0,01 lei/mp pentru fiecare mp ce dep??e?te 1000 mp.

10

Taxa pentru eliberarea autoriza?iei de foraje sau excav?ri lei pentru fiecare mp afectat

Cap V, art. 267, alin. (4)

8

11

Taxa pentru eliberarea autoriza?iei de construire pentru chio?curi, tonete, cabine, spa?ii de expunere, situate pe c?ile ?i n spa?iile publice, precum ?i pentru amplasarea corpurilor ?i a panourilor de afi?aj, a firmelor ?i reclamelor - lei pentru fiecare mp de suprafa?? ocupat? de construc?ie

Cap V, art. 267, alin. (7)

8

12

Taxa pentru eliberarea unei autoriza?ii privind lucr?rile de racorduri ?i bran?amente la re?elele publice de ap?, canalizare, gaze, termice, energie electric?, telefonie ?i televiziune prin cablu lei pentru fiecare racord.

Cap V, art. 267, alin. (11)

13

13

Taxa pentru vizarea certificatului de urbanism de c?tre comisia de urbanism ?i amenajarea teritoriului sau de c?tre primar

Cap V, art. 267, alin. (12)

15

14

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatur? stradal? ?i adres?

Cap V, art. 267, alin. (13)

9

20

Taxa pentru eliberarea unei autoriza?ii pentru desf??urarea unei activit??i economice n mediul rural lei :

Cap V, art. 268, alin. (1)

15

21

Taxa pentru eliberarea autoriza?iilor de func?ionare lei -

Cap V, art. 268, alin. (2)

20

22

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri de?inute de consiliile locale , lei, pentru fiecare mp de plan sau frac?iune de mp

Cap V, art. 268, alin. (3)

-

32

23

Taxa pentru eliberarea certificatului de produc?tor lei -

Cap V, art. 268, alin. (4)

-

80

24

Taxa pentru eliberarea/vizarea anual? a autoriza?iei privind desf??urarea activit??ii de alimenta?ie public? lei pe fiecare unitate sau stand de comercializare.

Cap V, art. 268, alin. (5)

-

500

25

Tax? pentru afi?aj n scop de reclam? ?i publicitate

Cap V, art. 271, alin. (2)

a. n cazul unui afi?aj situat n locul n care persoana deruleaz? o activitate economic? lei/mp sau frac?iune de mp

32

b. n cazul oric?rui alt panou, afi?aj sau structur? de afi?aj pentru reclam? ?i publicitate lei/mp sau frac?iune de mp

23

26

Tax? de nmatriculare permanenta sau temporar? a autoturismelor sau remorcilor cu masa pn? la 3,5 to inclusiv ( peste 3,5 to = abrogat )

Cap IV

60

PRE?EDINTE de ?EDIN??

PINTILEI LAURA

Romnia

Jude?ul Boto?ani

Consiliul Local al comunei VORNICENI

Anexa nr. 2 la HCL 2 / 2013

Tablou

Cuprinznd nivelurile altor taxelor locale n sum? fix? pentru anul 2013

Lei

Nr.

crt.

Denumirea impozitului sau taxei locale

Niveluri aprobate pentru anul 2013

1

Taxa pentru eliberarea de adeverin?e ?i certificate

2

2

Taxa pentru eliberarea de adeverin?e a propriet??ii animalelor de orice fel

2

3

Taxa pentru eliberarea de certificate fiscale, de nstr?inare bunuri

5

4

Taxa pentru m?surat teren proprietatea cet??enilor:

- pentru terenul situat n intravilan

50

- pentru terenul situat n extravilan

50

5

Taxa pentru xerocopie

0,3

6

Taxa pentru comer?ul stradal pe zi -

10

7

Taxa stare civil?:

- ntocmirea actelor de stare civil? ?i oficierea c?s?toriilor n zilele de smb?t? ?i duminic? ?i celelalte s?rb?tori legale

35

- ntocmirea actelor de na?tere ?i eliberarea certificatelor n zilele de smb?t? ?i duminic? ?i celelalte s?rb?tori legale

35

8

Tax? pentru nchiriere c?min pentru nun?i

- pentru discteci, baluri, cumetrii

- alte evenimente

300

100

15 lei / ora

PRE?EDINTE de ?EDIN??

PINTILEI LAURA

Romnia

Jude?ul Boto?ani

Consiliul Local al comunei VORNICENI

Anexa nr. 3 la HCL 2 /2013

Scutiri ?i facilit??i pentru persoanele fizice

Art.1. - (1) Impozitul pe cl?diri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor ?i autoriza?iilor, precum ?i alte taxe prev?zute la art. 282 ?i art. 283 nu se aplic? pentru:

a) veteranii de r?zboi;

b) persoanele fizice prev?zute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurat? cu ncepere de la 6 martie 1945, precum ?i celor deportate n str?in?tate ori constituite n prizonieri, republicat, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, precum ?i n alte legi.

(2) Persoanele prev?zute la art.3 alin(1) lit.b) ?i art. 4. alin. (1) din Legea Recuno?tin?ei fa?? de eroii-martiri ?i lupt?torii care au contribuit la victoria Revolu?iei romne din decembrie 1989 nr. 341 / 2004, publicat? n Monitorul Oficial nr. 654 din 20 iulie 2004 , nu datoreaz?:

a. Impozitul pe cl?diri pentru locuin?a situat? la adresa de domiciliu;

b. impozitul pe teren aferent cl?dirii prev?zute la litera a).

c. impozitul pe mijloacele de transport aferent? unui singur autoturism de tip hycomat sau a unui mototriciclu.

(3) scutirea de plata impozitelor ?i taxelor locale, precum ?i de plata impozitului corespunz?tor pentru terenurile arabile n suprafa?? de pn? la 5 ha. Aceste scutiri se aplic? ?i v?duvelor nerec?s?torite ale veteranilor de r?zboi.( conform art.16 litera (e) din Legea 44 / 1994 modificata si republicata la 20 noiembrie 2007);

(4) Impozitul pe cl?diri, impozitul pe teren, taxa pentru eliberarea autoriza?iilor de func?ionare pentru activit??i economice ?i viza anual? a acestora nu se aplic? pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat ?i persoanele invalide de gradul I.

(5) n cazul unei cl?diri, al unui teren sau al unui mijloc de transport de?inut n comun de o persoan? fizic? prev?zut? la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscal? se aplic? integral pentru propriet??ile de?inute n comun de so?i.

(6) Scutirea de la plata impozitului pe cl?diri se aplic? doar cl?dirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prev?zute la alin. (1), (2), (3) sau (4).

(7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplic? doar terenului aferent cl?dirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prev?zute la alin. (1), (2), (3) sau (4).

(7.1) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplic? doar pentru un singur mijloc de transport la alegerea persoanelor prev?zute la alin.(1) ?i (2) .

(8) Scutirea de la plata impozitului prev?zut? la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplic? unei persoane ncepnd cu prima zi a lunii urm?toare celei n care persoana depune documentele justificative n vederea scutirii.

(9) Persoanele fizice ?i/sau juridice romne care reabiliteaz? sau modernizeaz? termic cl?dirile de locuit pe care le de?in n proprietate, n condi?iile Ordonan?ei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termic? a fondului construit existent ?i stimularea economisirii energiei termice, aprobat? cu modific?ri prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste cl?diri pe perioada de rambursare a creditului ob?inut pentru reabilitarea termic?, precum ?i de taxele pentru eliberarea autoriza?iei de construire pentru lucr?rile de reabilitare termic?.

Scutiri ?i facilit??i stabilite de consiliile locale

Art. 2 - (1) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cl?diri sau o reducere a acestuia pentru o cl?dire folosit? ca domiciliu de persoana fizic? ce datoreaz? acest impozit.

(2) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a acestuia pentru terenul aferent cl?dirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care datoreaz? acest impozit.

(3) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cl?diri ?i a impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale c?ror venituri lunare sunt mai mici dect salariul minim brut pe ?ar? ori constau n exclusivitate din ajutor de ?omaj ?i/sau pensie de asisten?? social?.

(4) n cazul unei calamit??i naturale, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cl?diri, a impozitului pe teren, precum ?i a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism ?i autoriza?iei de construire sau o reducere a acestora.

(5) Scutirea de la plata impozitelor sau reducerile acestora prev?zute la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplic? persoanei respective cu ncepere de la data de nti a lunii urm?toare celei n care persoana depune documentele justificative n vederea scutirii sau reducerii.

(6) Consiliul local poate acorda scutirea de la plata impozitului pe cl?diri ?i a impozitului pe teren datorate de c?tre persoanele juridice care efectueaz? investi?ii de peste 500.000 euro pe o perioad? de pn? la 5 ani, astfel:

a. scutirea de impozit pe cl?diri , de la data de nti a lunii urm?toare finaliz?rii cl?dirii;

b. scutirea de impozitul pe teren , de la data de nti a lunii urm?toare eliber?rii autoriza?iei de construc?ie.

(7) n cazul investi?iilor mai mari de 500.000 euro , finalizate ?i puse n func?iune la data intr?rii n vigoare a prezentei legi , consiliul local poate stabili cota de 0,25% la calculul impozitului pe cl?diri, pe o perioad? de 3 ani inclusiv.

PRE?EDINTE de ?EDIN??

PINTILEI LAURA

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

110796
Vizitatori online 14