main banner

ROMNIA

C.L. VORNICENI

BOTO?ANI

HOT?RRE

Privind aprobarea Planului de Ac?iuni ?i

Lucr?ri de interes local pentru completarea

Dosarelor de ajutor social

Consiliul local Vorniceni, jude?ul Boto?ani,

ntrunit n ?edin?a ordinar? din data de 17 ianuarie 2013,

Analiznd referatul depus de c?tre viceprimarul comunei nregistrat cu nr. 1591 / 2012, cu privire la necesitatea aprob?rii Planului de ac?iuni ?i lucr?ri n vederea complet?rii dosarelor de ajutor social,

V?znd prevederile art. 6(7) din legea nr. 416 / 2001 completat? cu legea nr. 276 / 2010,

n temeiul art. 45 din legea administra?iei publice locale nr. 215 / 2001 republicat?,

HOT?R??TE

Art. 1. Aprob? Planul de ac?iuni ?i lucr?ri de interes local ntocmit n conformitate cu prevederile legii nr. 416 / 2001 completat? cu legea nr. 276 / 2010, din anexa ce face parte integrant? din prezenta hot?rre.

Art. 2. Viceprimarul comunei ?i serviciul de asisten?? social? vor duce la ndeplinire prevederile prezentei hot?rri.

PRE?EDINTE de ?EDIN??, Contrasemneaz?,

Secretar,

PINTILEI LAURA, G. PNZARIU

VORNICENI, 17 ianuarie 2013.

Nr. 3.

ANEX? la HCL nr. 3 / 2013.

ROMNIA

C.L. VORNICENI

BOTO?ANI

PLAN DE AC?IUNI ?I LUCR?RI DE INTERES LOCAL

Pentru anul 2013,

ntocmit n conformitate cu prevederile art. 6(7) din Legea

nr. 416 / 2001, modificat? ?I completat? conform legii nr. 276 / 2010.

NR.

CRT.

OBIECTIV

AC?IUNI ?I M?SURI

TERMEN DE

REALIZARE

RESPONSABIL

1

ntre?inere n sezonul rece a c?ilor de acces pe raza comunei Vorniceni

Desz?pezire manual?, mpr??tiat nisip

Perioada cnd cade z?pada

Chiorescu Vasilic?

Scripcariu Constantin

2

Alte activit??I de interes ?i utilitate public?

T?iat lemne la institu?iile publice din subordinea prim?riei

Ocazional

Ilie Constantin D?nu?

3

ntre?inerea ?an?urilor de scurgere a apelor pluviale

Desfundarea de poduri ?i pode?e

Permanent

Chiorescu Vasilic?

4

Lucr?ri de ntre?inere n incinta cur?ilor institu?iilor publice din comun?

ndep?rtarea resturilor vegetale ?I a gunoaielor, repara?ia gardurilor

Permanent

Chiorescu Vasilic?

5

Lucr?ri de cur??are a resturilor vegetale de pe DC din raza comunei

Cur??area ?an?urilor de scurgere a apelor rezultate din ploi. ndep?rtarea resturilor vegetale

Permanent

Chiorescu Vasilic?

6

Lucr?ri de ntre?inere n centrul civic al comunei Vorniceni

ntre?inerea spa?iului de la troi??, ndep?rtarea buruienilor ?I ntre?inerea ?an?urilor

Permanent

Chiorescu Vasilic?

7

Lucr?ri de cur??ire manual? a prurilor de pe raza comunei

ndep?rtarea vegeta?iei specifice, ndep?rtarea gunoielor

Permanent

Chiorescu Vasilic?

8

Igienizarea zonelor de la bazar ?I sta?iilor de c?l?tori de pe raza comunei

Cur??irea zonelor respective de buruieni ?i gunoaie

Permanent

Chiorescu Vasilic?

9

ntre?inerea bazei sportive Vorniceni

Reparat garduri, cur??at de gunoaie ?I ntre?inut iarba

n perioada de activit??I sportive

Profesorul de sport din cadrul ?colii

10

Lucr?ri de ntre?inere a cimitirilor ?I platformelor de depozitare a gunoaielor

Cur??irea resturilor vegetale ?I a gunoaielor

Permanent

Chiorescu Vasilic?

PRIMAR,

TOADER LEAMP?R

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

110797
Vizitatori online 17