main banner

ROMANIA

JUDETUL BOTO?ANI

COMUNA VORNICENI

CONSILIUL LOCAL

HOT?RRE

privind: aprobarea organigramei si statului de func?ii ale aparatului de

specialitate al Primarului comunei VORNICENI, jude?ul BOTO?ANI

pentru anul 2013.

Consiliul Local al comunei VORNICENI, jude?ul BOTO?ANI, ntrunit n ?edin?a ordinara in data de 17 ianuarie 2013 ;

Luand in dezbatere proiectul de hoatare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de func?ii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei VORNICENI, jude?ul BOTO?ANI pentru anul 2013,

Avnd in vedere expunerea de motive a initiatorului;

Avnd in vedere raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei VORNICENI, judetul BOTO?ANI ,

Avnd in vedere avizul comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, drepturilor cetatenilor ;

Avnd in vedere adresa Institu?iei Prefectului - jude?ul BOTO?ANI nr. prin care se comunica num?rul maxim de posturi pentru aparatul de de specialitate al primarului comunei VORNICENI si institu?iile publice locale nfiin?ate prin actele autorit??ii deliberative , in num?r de 28 de posturi ,

n conformitate cu prevederile art. 107 , 111 ?i 112 din legea nr. 188 / 1999 privind Statutul Func?ionarilor Publici, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; art. XVI, alin. 2 din legea nr. 161 / 2003 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare,

Avnd in vedere prevederile art. III alin. (1) si alin. (2) si ale art. VI din OUG nr. 63/2010 - privind modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare ;

Avnd in vedere prevederile art.36 alin(3) lit b din Legea nr.215/2003, privind administratia publica local? republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;

In baza prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215 / 2001, privind administra?ia public? local?, cu modific?rile si complet?rile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1.Aprob? organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei VORNICENI jude?ul BOTO?ANI , conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la ndeplinire a prevederilor prezentei hot?rri se ns?rcineaz? primarul comunei VORNICENI.

Art.3. Prezenta hot?rre se comunic? Institu?iei Prefectului - Judetul BOTO?ANI n vederea exercit?rii controlului cu privire la legalitate ?i se aduce la cuno?tin?a public? prin grija secretarului comunei prin afi?are la sediul Primariei comunei VORNICENI.

PRE?EDINTE de ?EDIN?? contrasemneaz?,

SECRETAR,

PINTILEI LAURA G. PNZARIU

VORNICENI, 17 ianuarie 2013.

Nr. 4

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

110797
Vizitatori online 15