main banner
JUDETUL: Botosani
Unitatea admnistrativ-teritorial: Comuna Vorniceni
Formular: 11
Bugetul general consolidat al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2013
Cod
rand
Bugetul
local
Bugetul
institutiilor
publice
finantate din
venituri
proprii si
subventii din
bugetul local
Bugetul
institutiilor
publice
finantate
integral din
venituri
proprii
Bugetul
imprumuturilor
Bugetul
fondurilor
externe
nerambursabile
Total Transferuri
intre
bugete**)
(se scad)
Total
buget
general
externe interne
A 0 1 2 3 4 5 6 7=1+2+3+4+5+6 8 9=7-8
VENITURI TOTAL (rd. 02 + 18 + 19 + 20 + 23) 01 4.184.239,00 394.870,00 4.579.109,00 4.579.109,00
Venituri curente (rd. 03 + 17) 02 3.811.660,00 5.000,00 3.816.660,00 3.816.660,00
Venituri fiscale (rd. 04 + 06 + 09 + 10 + 11 + 16) 03 3.736.110,00 0,00 3.736.110,00 3.736.110,00
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de 04 0,00 0,00
la persoane juridice, din care: 0,00 0,00
Impozit pe profit 05 0,00 0,00
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de 06 511.480,00 511.480,00 511.480,00
la persoane fizice (rd. 07 + rd. 08), din care: 0,00 0,00
Impozitul pe veniturile din transferul 07 4.480,00 4.480,00 4.480,00
proprietatilor imobiliare din patrimoniul 0,00 0,00
personal*) 0,00 0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08 507.000,00 507.000,00 507.000,00
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din 09 0,00 0,00
capital 0,00 0,00
Impozite si taxe pe proprietate 10 257.410,00 257.410,00 257.410,00
Impozite si taxe pe bunuri si servicii 11 2.967.220,00 2.967.220,00 2.967.220,00
(rd. 12 la rd. 15) 0,00 0,00
Sume defalcate din TVA 12 2.948.000,00 2.948.000,00 2.948.000,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si 13 0,00 0,00
servicii 0,00 0,00
Taxe pe servicii specifice 14 0,00 0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 15 19.220,00 19.220,00 19.220,00
utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 0,00 0,00
activitati 0,00 0,00
Alte impozite si taxe fiscale 16 0,00 0,00
Venituri nefiscale 17 75.550,00 5.000,00 80.550,00 80.550,00
Venituri din capital 18 0,00 0,00
Operatiuni financiare 19 342.249,00 342.249,00 342.249,00
Subventii (rd. 21 + 22) 20 30.330,00 389.870,00 420.200,00 420.200,00
Subventii de la bugetul de stat 21 30.330,00 30.330,00 30.330,00
Subventii de la alte administratii 22 389.870,00 389.870,00 389.870,00
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 23 0,00 0,00
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 25 + 35 + 36 + 39 + 41) 24 4.184.239,00 394.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.579.109,00 389.870,00 4.189.239,00
Cheltuieli curente (rd. 26 la rd. 35) 25 3.841.990,00 24.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.866.190,00 389.870,00 3.476.320,00
Cheltuieli de personal 26 2.260.800,00 19.200,00 2.280.000,00 2.280.000,00
Bunuri si servicii 27 838.870,00 5.000,00 843.870,00 843.870,00
Dobanzi 28 0,00 0,00
Subventii 29 0,00 0,00
Fonduri de rezerva 30 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Transferuri intre unitati ale administratiei 31 389.870,00 389.870,00 389.870,00 0,00
publice 0,00 0,00
Alte transferuri 32 0,00 0,00
Proiecte cu finantare din Fonduri externe 33 0,00 0,00
nerambursabile postaderare 0,00 0,00
Asistenta sociala 34 315.450,00 315.450,00 315.450,00
Alte cheltuieli 35 27.000,00 27.000,00 27.000,00
Cheltuieli de capital 36 342.249,00 370.670,00 712.919,00 0,00 712.919,00
Operatiuni financiare (rd. 37 + 38) 37 0,00 0,00 0,00
Imprumuturi acordate 38 0,00 0,00
Rambursari de credite externe si interne 39 0,00 0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 40 0,00 0,00
anul curent 0,00 0,00
Rezerve 41 0,00 0,00
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)1) (rd. 01 - rd. 24) 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PE CAPITOLE: 43 0,00 0,00
Autoritati publice si actiuni externe 44 549.040,00 549.040,00 549.040,00
Sectiunea de functionare 45 549.040,00 549.040,00 549.040,00
Sectiunea de dezvoltare 46 0,00 0,00
Alte servicii publice generale 47 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Sectiunea de functionare 48 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Sectiunea de dezvoltare 49 0,00 0,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 50 0,00 0,00 0,00
Sectiunea de functionare 51 0,00 0,00
Sectiunea de dezvoltare 52 0,00 0,00
Transferuri cu caracter general intre diferite 53 0,00 0,00 0,00
nivele ale administratiei 0,00 0,00
Sectiunea de functionare 54 0,00 0,00
Sectiunea de dezvoltare 55 0,00 0,00
Aparare 56 0,00 0,00 0,00
Sectiunea de functionare 57 0,00 0,00
Sectiunea de dezvoltare 58 0,00 0,00
Ordine publica si siguranta nationala 59 48.000,00 48.000,00 48.000,00
Sectiunea de functionare 60 48.000,00 48.000,00 48.000,00
Sectiunea de dezvoltare 61 0,00 0,00
Invatamant 62 2.301.249,00 2.301.249,00 2.301.249,00
Sectiunea de functionare 63 2.023.000,00 2.023.000,00 2.023.000,00
Sectiunea de dezvoltare 64 278.249,00 278.249,00 278.249,00
Sanatate 65 0,00 0,00 0,00
Sectiunea de functionare 66 0,00 0,00
Sectiunea de dezvoltare 67 0,00 0,00
Cultura, recreere si religie 68 483.670,00 394.870,00 878.540,00 878.540,00
Sectiunea de functionare 69 483.670,00 24.200,00 507.870,00 507.870,00
Sectiunea de dezvoltare 70 370.670,00 370.670,00 370.670,00
Asigurari si asistenta sociala 71 422.000,00 422.000,00 422.000,00
Sectiunea de functionare 72 422.000,00 422.000,00 422.000,00
Sectiunea de dezvoltare 73 0,00 0,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 74 144.000,00 144.000,00 144.000,00
Sectiunea de functionare 75 144.000,00 144.000,00 144.000,00
Sectiunea de dezvoltare 76 0,00 0,00
Protectia mediului 77 42.000,00 42.000,00 42.000,00
Sectiunea de functionare 78 42.000,00 42.000,00 42.000,00
Sectiunea de dezvoltare 79 0,00 0,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca 80 0,00 0,00 0,00
Sectiunea de functionare 81 0,00 0,00
Sectiunea de dezvoltare 82 0,00 0,00
Combustibili si energie 83 0,00 0,00 0,00
Sectiunea de functionare 84 0,00 0,00
Sectiunea de dezvoltare 85 0,00 0,00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 86 0,00 0,00 0,00
Sectiunea de functionare 87 0,00 0,00
Sectiunea de dezvoltare 88 0,00 0,00
Transporturi 89 184.280,00 184.280,00 184.280,00
Sectiunea de functionare 90 120.280,00 120.280,00 120.280,00
Sectiunea de dezvoltare 91 64.000,00 64.000,00 64.000,00
Alte actiuni economice 92 0,00 0,00 0,00
Sectiunea de functionare 93 0,00 0,00
Sectiunea de dezvoltare 94 0,00 0,00
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
..............................
1) Deficit finan?at din excedentul anilor preceden?i.
*) Numai restan?e din anii preceden?i;
**) Se nscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat.

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

110795
Vizitatori online 35