main banner

ROMNIA

C.L. VORNICENI

BOTO?ANI

PROIECT

HOT?RRE

privind nsu?irea Planului de Analiz? ?i Asumare a Riscului

n Situa?ii de Urgen??

Consiliul local Vorniceni, jude?ul Boto?ani,

ntrunit n ?edin?a ordinar? din data de 27 MARTIE 2013,

Analiznd referatul depus de c?tre viceprimarul comunei Vorniceni d-l Curc? Constantin,

V?znd actele normative de referin?? care au stat la baza ntocmirii Planului de Analiz? ?i Acoperire a Riscurilor pe teritoriul comunei Vorniceni n Situa?ii de Urgen??,

n temeiul art. 45 din legea Administra?iei publice locale nr. 215 / 2001 republicat?,

HOT?R??TE

Art. 1. nsu?e?te Planul de Analiz? ?i Asumarea Riscului n Situa?ii de Urgen?? pentru comuna Vorniceni, n forma care a fost prezentat ce face parte integrant? din prezenta hot?rre.

Art. 2. Aprob? FI?A LOCALIT??II din anexa nr. 1 ce face parte integrant? din prezenta hot?rre.

Art. 3. Cu punerea n aplicare ?i ducerea la ndeplinire dup? avizarea de c?tre S.J.V.U. Boto?ani, se ncredin?eaz? ?eful Serviciului Voluntar de Urgen?? Vorniceni.

INI?IATOR,

Viceprimar,

CURC? CONSTANTIN

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

110796
Vizitatori online 17