main banner

ROMNIA

JUDE?UL BOTO?ANI

COMUNA VORNICENI

HOTARRE

privind trecerea din domeniul public al comunei VORNICENI,

n domeniul privat al comunei VORNICENI, a unei suprafe?e de teren

din p.c. 1487 n suprafa?? de 0,03 ha

Consiliul Local al comunei VORNICENI, jude?ul Boto?ani,

ntrunit n ?edin?? ordinar? din data de 27 martie 2013,

V?znd expunerea de motive a primarului comunei Vorniceni ?i raportul la proiectul de hot?rre a referentului cadastru din aparatul de specialitate a primarului,

n conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea public? ?i regimul juridic al acesteia, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

n temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001, privind administra?ia public? local?, cu modific?rile si complet?rile ulterioare.

H O T ? R ? ? T E,

Art.1- Se aprob? trecerea din domeniul public al comunei VORNICENI, n domeniul privat al comunei VORNICENI, a unei suprafe?e de 0,03 ha teren situat? n intravilanul comunei VORNICENI din p.c. 1487.

Art.2- Prezenta hot?rre intr? n vigoare la data aducerii la cuno?tint? public?.

Art.3-Primarul va asigura executarea prezentei hotarri prin serviciile de specialitate din cadrul Prim?riei comunei VORNICENI.

A V I Z A T,

PRE?EDINTE de ?EDIN?? SECRETAR

PINTILEI LAURA G.PNZARIU

VORNICENI, 27 martie 2013.

Nr. 9

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

110796
Vizitatori online 13