main banner

Politica de confiden?ialitate

Generalitati

V? mul?umim c? accesa?i pagina de internet a Prim?riei comunei Vorniceni, jude?ul Boto?ani sau c? accesa?i unul din serviciile acestei institu?ii publice direct la unul din Birourile noastre.

Cnd vizita?i site-ul primaria-vorniceni.ro cnd ne contacta?i sau cnd apela?i la serviciile noastre, ne ncredin?a?i informa?iile dumneavoastr?.

Prim?ria Vorniceni, jud. Boto?ani, n calitate de Operator de date cu caracter personal, respect? caracterul particular ?i securitatea prelucr?rii datelor cu caracter personal ale fiec?rei persoane cu care intr? n contact..

Scopul acestei Politici de confiden?ialitate este s? explice ce date prelucr?m, de ce le prelucr?m ?i ce facem cu ele.

Accesul la site-ul Prim?riei Vorniceni este liber si gratuit pentru toate persoanele interesate.

Prin navigarea pe site-ul primaria-vorniceni.ro prin contactarea noastr? prin formularul de contact, sau prin citirea acestui document, denumit Politica de confiden?ialitate, declara?i c? a?i fost informat n mod adecvat asupra prelucr?rii datelor.

Pentru orice ntrebare sau solicitare cu privire la Termeni si Condi?ii ?i la Politica de confidentialitate, a modului de utilizare a site-ului ?i a informa?iilor postate pe pagina de internet, v? rug?m s? ne contacta?i,folosind pagina de contact.

n conformitate cu dispozi?iile GDPR ?i ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ?i protec?ia vie?ii private n sectorul comunica?iilor electronice, Prim?ria Vorniceni, jude?ul Boto?ani are obliga?ia de a administra n condi?ii de siguran?? ?i numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furniza?i despre dumneavoastr?, un membru al familiei dumneavoastr? ori o alt? persoan?.

Orice informa?ie furnizat? de dumneavoastr? va fi considerat? ?i va repra?enta consim??mntul dumneavoastr? expres ca datele dumneavoastr? personale s? fie folosite de Prim?ria Vorniceni, jude?ul Boto?ani n conformitate cu scopurile men?ionate n acest document.

V? rug?m s? re?ine?i urm?toarele informa?ii:

Perioada de timp: Vom ncerca s? r?spundem solicit?rii n termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii dumneavoastr?.

Restric?ionarea accesului: n anumite situa?ii, este posibil s? nu v? putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dumneavoastr? personale datorit? dispozi?iilor legale. Dac? refuz?m cererea dumneavoastr? de acces, v? vom informa despre motivul refuzului.

Imposibilitatea de a v? indentifica: n unele cazuri, este posibil s? nu putem g?si datele dumneavoastr? personale din cauza identificatorilor pe care i furniza?i n solicitare. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci cnd ne furniza?i numele ?i adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de browser. n astfel de cazuri, n cazul n care nu v? putem identifica ca persoan? vizat?, nu suntem n m?sur? s? ne conform?m solicit?rii dumneavoastr?, cu excep?ia cazului n care furniza?i informa?ii suplimentare care s? permit? identificarea.

- Prim?ria nu va trebui s? solicite aprobarea sau acordul explicit pentru a prelucra datele cu caracter personal, deoarece are o baz? legal? pentru prelucrarea datelor (ACTUL NORMATIV) de?i conceptul de consim??mnt n ceea ce prive?te unele dintre activit??ile Prim?riei va r?mne important - spre exemplu, pentru transmiterea de newsletter, montorizare video.

- Potrivit dispozi?iilor din Legea nr. 188/1999 privind statutul func?ionarilor publici:

  • art. 26 alin. (4) - persoanele care au acces la datele cuprinse n eviden?a na?ional? a func?iilor publice ?i a func?ionarilor publici, precum ?i la dosarul profesional al func?ionarului public au obliga?ia de a p?stra confiden?ialitatea datelor cu caracter personal, n condi?iile legii;
  • art. 46 - Func?ionarii publici au obliga?ia s? p?streze secretul de stat, secretul de serviciu, precum ?i confiden?ialitatea n leg?tur? cu faptele, informa?iile sau documentele de care iau cuno?tin?? n exercitarea func?iei publice, n condi?iile legii, cu excep?ia informa?iilor de interes public;

Defini?ii

Cnd spunem GDPR ne referim la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protec?ia persoanelor fizice n ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date. Potrivit GDPR, Sta?iunea VORNICENI, jude?ul Boto?ani este Operator de date cu caracter personal.

Date cu caracter personal nseamn? orice informa?ii privind o persoan? fizic? identificat? sau identificabil? (persoana vizat?);

Potrivit legisla?iei, dumneavoastr?, n calitate de vizitator al site-ului sau beneficiar al unui serviciu prestat de Prim?ria Sta?iunii VORNICENI, sunte?i o persoan? vizat?, adic? o persoan? fizic? identificat? sau identificabil?.

O persoan? fizic? identificabil? este o persoan? care poate fi identificat?, direct sau indirect, n special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un num?r de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identit??ii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Termeni legali pentru prelucrarea de date

n privin?a datelor pe care ni le oferi?i voluntar prin completarea ?i trimiterea formularului aferent sau prin contactarea noastr? n orice mod, temeiul legal este pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate nainte de ncheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR.

n privin?a datelor pe care ni oferi?i voluntar prin postarea unui comentariu la un articol de pe blog, temeiul prelucr?rii este obliga?ia noastr? legal? de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar ?i interesul nostru legitim de a oferi cititorilor blogului transparen?? ?i informare.

n privin?a datelor pe care le colect?m automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consim??mntul. Odat? cu accesarea site-ului, prin acceptarea Politicii de confiden?ialitate, v? da?i n mod valabil consim??mntul asupra prelucr?rii.

Ce informa?ii colect?m

a) Informa?iile pe care ni le furniza?i voluntar:

Cnd utiliza?i formularul de contact de pe site, cnd ne contacta?i prin telefon sau e-mail sau comunica?i cu noi n orice mod, ne da?i n mod voluntar informa?iile pe care prelucr?m. Aceste informa?ii includ numele, prenumele, adresa locuin?ei, adresa de e-mail ?i num?rul de telefon.

Oferindu-ne aceste informa?ii, noi le p?str?m n condi?ii de securitate ?i confiden?ialitate n baza noastr? de date. Nu dezv?luim sau tranfer?m informa?ii c?tre ter?i dect c?tre institu?iile statului care au acest drept prin lege.

b) Informa?ii pe care le colect?m automat

Cnd accesa?i ?i naviga?i pe site-ul Prim?riei Vorniceni, este posibil s? colect?m informa?ii despre vizitae dumneavoastr? pe site. Ori de cte ori accesa?i site-ul de pe un calculator/laptop/telefon mobil sau orice alt dispozitiv de comunicare electronic/smart exist?, de asmenea, posibilitatea de a se colecta ?i stoca inclusiv informa?ii referitoare la adresa IP, la tipul de motor de c?utare ?i/sau locul din care se face accesarea site-ului, precum ?i informa?ii legate de sec?iunile pe care le consulta?i. Politica de confiden?ialitate se aplic? tuturor activit??ilor ?i informa?iilor care sunt legate/con?inute de site-ul nostru. Putem colecta aceste informa?ii prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare.

n ce scopuri se colecteaz? datele

pentru a face demersurile necesare n vederea ncheierii unui contract, a unei colabor?ri sau a achizi?ion?rii de servicii/produse pe care le oferim/solicit?m;

pentru a r?spunde la ntreb?ri ?i solicit?ri;

pentru a ne ap?ra mpotriva atacurilor cibernetice;

n scop marketing, ns? numai n situa?ia n care v-a?i dat consim??mntul n prealabil;

pentru a oferi ?i mbun?t??ii serviciile pe care le oferim;

pentru a oferi ?i mbun?t??ii site-ul nostru web.

Ct timp se stocheaz? datele

Stoc?m datele cu caracter personal doar pe perioada necesar? ndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la ultima vizit? pe site sau n func?ie de prevederile Legii care guverneaz? activitatea ce o desf??ur?m n comun, n calitate de Operator Persoan? vizat?.

Cui dezv?luim datele dumneavoastr?

Nu vom dezv?lui informa?iile dumneavoastr? c?tre ter?e p?r?i, pentru a fi utilizate n propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, f?r? consim??mntul dumneavoastr? . Totu?i, este posibil s? dezv?luim informa?iile dumneavoastr? c?tre urm?toarele entit??i:

Furnizori de servicii - Putem dezv?lui informa?iile dumneavoastr? altor companii care ne furnizeaz? servicii ?i ac?ioneaz? n calitate de persoane mputernicite, cum ar fi compania care ne ajut? cu g?zduirea site-ului nostru. Aceste entit??i sunt selectate cu o grij? deosebit? pentru a ne asigura c? ndeplinesc cerin?ele specifice n materie de protec?ie a datelor cu caracter personal. Aceste entit??i au o capacitate limitat? de a utiliza informa?iile dumneavoastr? n alte scopuri dect cel de a ne furniza servicii;

Instan?e de judecat?, parchete sau alte autorit??i publice pentru a ne conforma legii sau drept r?spuns la o procedur? legal? obligatorie (cum ar fi un mandat de percha?i?ie sau o hot?rre judec?toreasc?);

Altor p?r?i, cu consim??mntul sau la instruc?iunile dumneavoastr? . n afara dezv?luirilor descrise n prezenta Politic? de confiden?ialitate, este posibil s? transmitem informa?iile ter?ilor c?rora consim?i?i sau solicita?i s? efectu?m o asemenea dezv?luire.

Transfer?m date c?tre state ter?e?

n prezent nu transfer?m datele dumneavoastr? c?tre state din afara Uniunii Europene. Dac? aceast? politic? se va schimba, v? vom informa n mod corespunz?tor ?i v? vom solicita consim??mntul.

Legalitatea prelucr?rii

(1) Prelucrarea este legal? numai dac? ?i n m?sura n care se aplic? cel pu?in una dintre urm?toarele condi?ii:

a) persoana vizat? ?i-a dat consim??mntul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b) prelucrarea este necesar? pentru executarea unui contract la care persoana vizat? este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate nainte de ncheierea unui contract;

c) prelucrarea este necesar? n vederea ndeplinirii unei obliga?ii legale care i revine operatorului;

d) prelucrarea este necesar? pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e) prelucrarea este necesar? pentru ndeplinirea unei sarcini care serve?te unui interes public sau care rezult? din exercitarea autorit??ii publice cu care este nvestit operatorul;

f) prelucrarea este necesar? n scopul intereselor legitime urm?rite de operator sau de o parte ter??, cu excep?ia cazului n care prevaleaz? interesele sau drepturile ?i libert??ile fundamentale ale persoanei

vizate, care necesit? protejarea datelor cu caracter personal, n special atunci cnd persoana vizat? este un copil.

Litera (f) nu se aplic? n cazul prelucr?rii efectuate de autorit??i publice n ndeplinirea atribu?iilor lor.

Care sunt drepturile dumneavoastr?

Dreptul de retragere a consim??mntului - n situa?ia n care prelucrarea se bazeaz? pe consim??mnt, v? pute?i retrage consim??mntul n orice moment ?i n mod gratuit dac? actele normative nu prev?d altfel

Dreptul de a depune o plngere n fa?a Autorit??ii Na?ionale de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de a v? adresa justi?iei;

Dreptul de acces - Ave?i dreptul de a ob?ine din partea noastr? o confirmare c? se prelucreaz? sau nu date cu caracter personal care v? privesc ?i, n caz afirmativ, ave?i dreptul de acces la datele respective;

Dreptul la rectificare - Ave?i dreptul de a ob?ine de la noi, f?r? ntrzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care v? privesc. ?inndu-se seama de scopurile n care au fost prelucrate datele, ave?i dreptul de a ob?ine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declara?ii suplimentare;

Dreptul la ?tergerea datelor (dreptul de a fi uitat) - n situa?iile n care datele nu mai sunt necesare pentru ndeplinirea scopurilor, s-a retras consim??mntul ?i nu exist? un alt temei juridic pentru prelucrare, v? opune?i prelucr?rii ?i nu exist? motive legitime care s? prevala?e n ceea ce prive?te prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, ave?i dreptul de a ob?ine ?tergerea datelor care v? privesc, f?r? ntrzieri nejustificate;

Dreptul la restric?ionarea prelucr?rii - Ave?i dreptul de a ob?ine din partea noastr? restric?ionarea prelucr?rii n cazul n care se aplic? unul din urm?toarele cazuri:

(a) contesta?i exactitatea datelor, pentru o perioad? care ne permite nou? s? verific?m exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegal?, iar dumneavoastr? v? opune?i ?tergerii datelor cu caracter personal, solicitnd n schimb restric?ionarea utiliz?rii lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal n scopul prelucr?rii, dar dumneavoastr? ni le solicita?i pentru constatarea, exercitarea sau ap?rarea unui drept n instan??;

(d) v-a?i opus prelucr?rii n conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp n care se verific? dac? drepturile noastre legitime prevaleaz? asupra drepturilor dumneavoastr? .

Dreptul la portabilitatea datelor - Ave?i dreptul de a primi datele cu caracter personal care v? privesc ?i pe care ni le-a?i furnizat, ntr-un format structurat, utilizat n mod curent ?i care poate fi citit automat ?i ave?i dreptul de a transmite aceste date altui operator, f?r? obstacole din partea noastr?, n cazul n care:
(a) prelucrarea se bazeaz? pe consim??mnt n temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract n temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; ?i
(b) prelucrarea este efectuat? prin mijloace automate.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automat?, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care v? privesc sau v? afecteaz? n mod similar ntr-o m?sur? semnificativ?.

Nu ave?i acest drept n cazul n care decizia:

(a) este necesar? pentru ncheierea sau executarea unui contract ntre dumneavoastr? ?i un operator de date;

(b) este autorizat? prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplic? operatorului ?i care prevede, de asemenea, m?suri corespunz?toare pentru protejarea drepturilor, libert??ilor ?i intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

(c) are la baz? consim??mntul dumneavoastr? explicit.

Informatii despre cookies.

Ce sunt Cookie-urile? Cookie-ul este un fi?ier de mici dimensiuni, format din litere ?i numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaz? internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emis? de c?tre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Firefox) ?i este complet pasiv (nu con?ine programe software, viru?i sau spyware ?i nu poate accesa informa?iile de pe hard driverul utilizatorului).

La ce sunt folosite Cookie-urile? Aceste fi?iere fac posibil? recunoa?terea terminalului utilizatorului ?i pra?entarea con?inutului ntrun mod relevant, adaptat preferin?elor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experien?? pl?cut? de navigare ?i sus?In eforturile Primariei VORNICENI pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: preferin?ele n materie de confiden?ialitate online, co?ul de cump?r?turi sau publicitate relevan??. De asemenea, sunt utilizate in preg?tirea unor statistici anonime agregate care ne ajut? s? n?elegem cum un utilizator beneficiaz? de paginile noastre web, permi?ndu-ne mbun?t??irea structurii ?i con?inutului lor, excluznd indentificarea personal? a utilizatorului.

Ce Cookie-uri folosim? Folosim dou? tipuri de Cookie-uri: per sesiune ?i fixe. Cele din urm? sunt fi?iere temporare ce r?mn n terminalul utilizatorului pn? la terminarea sesiunii sau nchiderea aplica?iei (browser-ului web). Fi?ierele fixe r?mn pe terminalul utilizatorului pe o perioada n parametrii Cookie-ului sau pn? sunt ?terse manual de utilizator.

Cum sunt folosite cookie-urile de c?tre site-ul nostru ? O vizit? pe acest site poate plasa cookie-uri n scopuri de: Cookie-uri de performan?? a site-ului, Cookie-uri de analiz? a vizitatorilor, Cookie-uri pentru geotargetting, Cookie-uri de nregistrare.

Con?in Cookie-urile date personale? Cookie-urile n sine nu solicit? informa?ii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate ?i, n cele mai multe cazuri, nu identific? personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite func?ionalit??i pentru utilizator. Atare date sunt criptate ntr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

?tergerea Cookie-urilor - n general, o aplica?ie folosit? pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal n mod implicit. Aceste set?ri pot fi schimbate n a?a fel nct administrarea automat? a Cookie-urilor s? fie blocat? de browser-ul web sau utilizatorul s? fie informat de fiecare dat? cnd Cookie-uri sunt trimise c?tre terminalul sau. Informa?ii detaliate despre posibilit??ile ?i modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi g?site n zona de set?ri a aplica?iei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite func?ionalit??i ale paginii web.

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet? Cookie-urile repra?int? punctul central al func?ionarii eficiente a Internetului, ajutnd la generarea unei experien?e de navigare prietenoase ?i adaptat? preferin?elor ?i intereselor fiec?rui utilizator. Refuzarea sau da?activarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu nseamn? c? nu ve?i mai primi publicitate online ci doar c? aceast? nu va mai putea ?ine cont de preferin?ele ?i interesele dvs, eviden?iate prin comportamentul de navigare.

Exemple de ntrebuin??ri importante ale cookie-urilor (care nu necesit? autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

Con?inut ?i servicii adaptate preferin?elor utilizatorului categorii de produse ?i servicii.

Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor re?inerea parolelor.

Re?inerea filtrelor de protec?ie a copiilor privind con?inutul pe Internet (op?iuni family mode,func?ii de safe search).

Limitarea frecven?ei de difuzare a reclamelor limitarea num?rului de afi??ri a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

Furnizarea de publicitate mai relevan?? pentru utilizator.

M?surarea, optimizarea ?i caracteristicile de analytics cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de con?inut este vizualizat ?i modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de c?utare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaz? aceste analize a utiliz?rii lor pentru a mbun?t??i site-urile n beneficiul userilor.

Securitate ?i probleme legate de confiden?ialitate - Cookieurile NU sunt viru?i! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alc?tuite din buc??i de cod a?a c? nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. n consecin??, nu se pot duplic? sau replic? pe alte re?ele pentru a se rula sau replic? din nou. Deoarece nu pot ndeplini aceste func?ii, nu pot fi considerate viru?i.

Cookie-urile pot fi totu?i folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaz? informa?ii despre preferin?ele ?i istoricul de navigare al utilizatorilor, att pe un anume site ct ?i pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite c? o form? de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt con?tiente de acest fapt ?i n mod constant marcheaz? cookie-urile pentru a fi ?terse n cadrul procedurilor de ?tergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

n general browserele au integrate set?ri de confiden?ialitate care furnizeaz? diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate ?i ?tergere automat? dup? ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

Deoarece protec?ia identit??ii este foarte valoroas? ?i repra?int? dreptul fiec?rui utilizator de internet, este indicat s? se ?tie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru c? prin intermediul lor se transmit n mod constant n ambele sensuri informa?ii ntre browser ?i website, dac? un atacator sau persoan? neautorizat? intervine n parcursul de transmitere a datelor, informa?iile con?inute de cookie pot fi interceptate.
De?i foarte rar, acest lucru se poate ntmpl? dac? browserul se conecteaz? la server folosind o re?ea necriptata (ex: o re?ea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implic? set?ri gre?ite ale cookieurilor pe servere. Dac? un website nu solicit? browserului s? foloseasc? doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceast? vulnerabilitate pentru a p?c?li browserele n a trimite informa?ii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaz? apoi informa?iile n scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important s? fi?i aten?i n alegerea metodei celei mai potrivite de protec?ie a informa?iilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigur? ?i responsabil?, bazat? pe cookies

Datorit? flexibilit??ii lor ?i a faptului c? majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri ?i cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Da?activarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai r?spndite ?i utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo ?i altele.

Cookie-urile sunt pretutindeni ?i nu pot fi evitate dac? dori?i s? va bucura?i de acces pe cele mai bune ?i cele mai mari site-uri de pe Internet locale sau interna?ionale. Cu o n?elegere clar? a modului lor de operare ?i a beneficiilor pe care le aduc, pute?i lua m?surile necesare de securitate astel nct s? pute?i naviga cu ncredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile ?

Toate browserele moderne ofer? posibilitatea de a schimb? set?rile cookie-urilor. Aceste set?ri se g?sesc de regul? n op?iuni sau n meniul de preferin?e al browserului dumneavoastr?.

Este posibil? setarea din browser pentru c? aceste cookie-uri s? nu mai fie acceptate sau po?i seta browserul s? accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dac? nu e?ti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea las? comentarii.

Dezactivarea ?i refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat ?i folosit. De asemenea, refuzul de a accept? cookie-uri nu nseamn? c? nu ve?i mai primi/vedea publicitate online.

Confidentialitatea informatiilor.

Prim?ria VORNICENI se angajeaz? s? depun? toate diligen?ele necesare pentru a asigura confiden?ialitatea rela?iei cu dumneavoastr?. Confiden?ialitatea informa?iilor de?inute de site-ul nostru ?i securitatea acestora, inclusiv a bazei tehnice folosite este un principiu de baz?, important pentru noi.

Prim?ria VORNICENI va supraveghea serviciul furnizat n scopul asigur?rii func?ion?rii optime a acestuia ?i pentru a mbun?t??i calitatea serviciului, ori de cte ori este necesar. Ca atare, se vor putea stoca ?i dezv?lui anumite informa?ii necesare ?i suficiente, inclusiv date cu caracter personal pentru a respecta legisla?ia n vigoare, pentru a se ndeplini obliga?iile legale fa?? de autorit??i ?i institu?ii publice ?i/sau organe cu competen?? de anchet?, inclusiv pentru a se administra n mod corespunz?tor serviciul furnizat ?i/sau pentru a se proteja.

Utilizatorii, n calitate de proprietari sunt singurele persoane care decid cu privire la prelucrarea datelor ?i informa?iilor lor, atunci cnd acestea au fost nregistrate prin intermediul site-ului.

Prim?ria VORNICENI va prelucra aceste date/informa?ii personale numai n scopuri determinate, explicite ?i legitime. Prim?ria VORNICENI a luat m?suri adecvate, conform RGDP ?i a legisla?iei na?ionale pentru prevenirea accesului neatorizat la datele personale con?inute de site.

Link-uri c?tre ter?i

Pagina de internet www.primaria-vorniceni.ro, poate include link-uri c?tre site-uri, plug-in-uri ?i aplica?ii ter?e. F?cnd clic pe acele linkuri sau activand acele conexiuni, este posibil s? permite?i ter?ilor colectarea sau partajarea datelor despre dumneavoastr?. Noi nu control?m aceste site-uri web ter?e ?i nu suntem responsabili pentru declara?iile de confiden?ialitate ale acestora. Atunci cnd p?r?si?i site-ul nostru, v? ncuraj?m s? citi?i Politica de Confiden?ialitate a fiec?rui site pe care l vizita?i.

Schimb?ri

Ne rezerv?m dreptul de a putea schimba aceast? Politic? de confiden?ialitate n orice moment. Toate actualiz?rile ?i modific?rile prezentei Politici sunt valabile imediat dup? notificare, pe care o vom realiza prin afi?are pe site. V? rug?m s? citi?i periodic Politica de confiden?ialitate a acestui site.

V? lu?m n serios confiden?ialitatea ?i nu vindem niciodat? liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin con?tien?i de faptul c? informa?iile dumneavoastr? personale v? apar?in, facem tot posibilul s? le stoc?m n siguran?? ?i s? proces?m cu aten?ie informa?iile pe care le mp?r?i?i cu noi. Nu oferim informa?ii unor p?r?i ter?e f?r? a v? informa. Aceste informa?ii sunt importante. Sper?m c? le-a?i citit cu aten?ie.

Cum v? exercita?i drepturile?

Pentru a v? exercita drepturile legale, v? rug?m s? ne contacta?i la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

110796
Vizitatori online 20