main banner

Nr 1767 din 18.07.2018

ANUN? CONCURS

Prim?ria Comunei Vorniceni, jude?ul Boto?ani, organizeaz? concurs pentru ocuparea posturilor vacante enumerate mai jos, n conformitate cu prevederile art. 58 alin.2, litera b, privind recrutarea pentru func?iile publice vacante n cadrul autorit??ii publice locale, art. 58, alin. 3 din Legea nr. 188/1999 privind statutul fun?ionarilor publici, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, precum ?i art 22 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea nomelor privind oragnizarea ?i dezvoltarea carierei func?ionarilor publici.

 • 1 consilier clasa I grad profesional superior compartiment cadastru
 • 1 consilier clasa I grad profesional asistent compartimentul licita?ii
 • 1 referent clasa III grad profesional principal compartimentul financiar contabil taxe ?i impozite.

Concursul se va desf??ura astfel:

1.Pentru postul vacant de consilier clasa I grad profesional superior compartiment cadastru :

 • Proba scrisa - 17.09.2018 ORA 10,00
 • Interviu- 19.09.2018 ORA 10,00

2.Pentru postul vacant de consilier clasa I grad profesional asistent compartimentul licita?ii ?i referent clasa III grad profesional principal compartimentul financiar contabil taxe ?i impozite.

 • Proba scris? 18.09.2018 ORA 10,00
  • Interviu 20.09.2018 ORA 10,00

Dosarele de nscriere la concursul de ocupare a posturilor vacante scoase la concurs, se vor depune la sediul Prim?riei Vorniceni jude?ul Boto?ani pna la data de 20.08.2018 inclusiv.

Date de contact:

Prim?ria Vorniceni, jude?ul Boto?ani,tel/fax 0231563533,e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

Persoana de contact: Istrate Ioan tel: 0768906972

Anun?ul privind concursul se va publica de c?tre Prim?ria Vorniceni n Monitorul Oficial al Romniei,Partea a III-a, ntr-un cotidian de larg? circula?ie cu cel pu?in 30 de zile nainte de data stabilit? pentru proba scris? ,la locul de desf??urare a concursului precum ?i pe pagina de internet a Prim?riei Vorniceni la adresa: http://www.primaria-vorniceni.ro/content/primaria-vorniceni/concursuri/anunt

Condi?ii de participare:

Condi?ii generale:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul fun?ionarilor publici, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.(Legea 156 din 26.09.2018)

Condi?iile specifice de participare pentru:

 1. Consilier clasa I grad profesional superior compartiment cadastru
 • Studii universitare de specialitate absolvite cu diplom?, respectiv studii superioare de lung? durat?, absolvite cu diplom? de licen?? sau echivalent?;
 • vechime de minim 7 ani n specialitatea studiilor ;
 • Cunostinte operare calculator nivel mediu. Acestea vor fi dovedite pe baza unor documente care s? ateste de?inerea competen?elor respective,emise n condi?iile legii,potrivit standardului solicitat n anun?ul de concurs.

2. Consilier clasa I grad profesional asistent compartimentul licita?ii

 • Studii superioare de lung? durat? absolvite cu diplom? de licen?? specializarea drept;
 • vechime n specialitate studiilor absolvite 12 luni
 • cuno?tin?e operare calculator nivel mediu. Acestea vor fi dovedite pe baza unor documente care s? ateste de?inerea competen?elor respective,emise n condi?iile legii,potrivit standardului solicitat n anun?ul de concurs.

 1. Referent clasa III grad profesional principal compartimentul financiar contabil taxe ?i impozite
 • Studii liceale de specialitate,respectiv studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat
 • Cuno?tin?e operare calculator-nivel mediu. Acestea vor fi dovedite pe baza unor documente care s? ateste de?inerea competen?elor respective,emise n condi?iile legii,potrivit standardului solicitat n anun?ul de concurs.
 • 5 ani vechime n specialitatea studiilor

Nr 1695 din 09.07.2018

BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea func?iei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior, compartimentul cadastru

1. Legea nr. 215/2001privind administra?ia public? local?, republicat?,cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;
2. Legea nr. 188/1999privind Statutul functionarilor publici,, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare (Legea 156/2018);

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;

4. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicat?, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.Legea nr. 247/2005privind reforma n domeniul propriet??ii,justi?iei ,precum ?i unele m?suri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. H.G. nr. 890/2005 privind Regulamentul privind procedura de constituire, atribu?iile si func?ionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului ?i modului de atribuire a titlurilor de proprietate , precum ?i punerea n posesie a proprietarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Legea nr. 165/2013 privind m?surile pentru finalizarea procesului de restituire, n natur? sau prin echivalent, a imobilelor preluate n mod abuziv n perioada regimului comunist n Romnia .

8.Constitu?ia Romniei, republicat? .

BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea func?iei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, compartimentul achizi?ii publice licita?ii.

1.Legea nr. 188/1999privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; (Legea 156/2018)

2.Legea nr.7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

4. Legea nr 98/2016 privind achizi?iile publice.

5. Legea 99 /2016, HG 394/2016

6.H.G nr.395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi?ii publice.

7. Constitu?ia Romniei, republicat?

8.Ordinul A.N.R.M.A.P nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta;

9.Ordinul nr.302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

10.Ordinul A.N.R.M.A.P nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie.

11. Ordinul 842 din 9 decembrie 2016 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizat? la atribuirea contractelor de achizitie public.

12. Instruc?iune nr. 1/2017 emis? n aplicarea prevederilor art.179 lit.g si art. 187 alin.8 lit.a din Legea nr.99/2016 privind achizitiile publice respective a art. 92lit.g ?i a art.209 alin. 8 din Legea 99/2016 privind achizi?iile sectoriale.

13.Instruc?iune nr.2 din 2017 emis? n aplicarea prevederilor art.178 ?i art.179 lit.a ?i b din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice,cu complet?rile ulterioare,respectiv a prevederilor art.191 ?i art. 192 lit. a ?i b din Legea 99/2016 privind achizi?iile sectoriale.

BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea func?iei publice de executie de referent, clasa III, grad profesional principal, compartimentul financiar contabil taxe si impozite

1.Legea nr. 215/2001 privind administra?ia publica locala, republicata, cu modific?rile sicomplet?rile ulterioare;

2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici, republicata, cu modific?rile si complet?rile ulterioare; (Legea 156/2018)

3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al func?ionarilor publici;

4.Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modific?rile si complet?rile ulterioare;

5.Legea nr. 82/1991 a contabilit??ii, republicata, actualizata;

6.Legea nr. Legea 544/2001 privind liberul acces la informa?iile de interes public.

7.Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garan?ii si r?spunderea in leg?tura cu gestionarea bunurilor agen?ilor economici, autorit??ilor sau institu?iilor publice, actualizata

8.Constitu?ia Romniei, republicat? .

ANUN?

Prim?ria Comunei Vorniceni, Jude?ul Boto?ani organizeaz? concurs pentru ocuparea pe perioad? nedeterminat? a func?iei contractuale de conducere, vacante, de sef SVSU (COR 541901).Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candida?ii trebuie s? ndeplineasc? urm?toarele condi?ii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hot?rrea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare:

 • a) are cet??enia romn?, cet??enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apar?innd Spa?iului Economic European ?i domiciliul n Romnia
 • b) cunoa?te limba romn?, scris ?i vorbit;
 • c) are vrsta minim? reglementat? de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplin? de exerci?iu;
 • e) are o stare de s?n?tate corespunz?toare postului pentru care candideaz?, atestat? pe baza adeverin?ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit??ile sanitare abilitate;
 • f) ndepline?te condi?iile de studii ?i, dup? caz, de vechime sau alte condi?ii specifice potrivit cerin?elor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnat? definitiv pentru s?vr?irea unei infrac?iuni contra umanit??ii, contra statului ori contra autorit??ii, de serviciu sau n leg?tur? cu serviciul, care mpiedic? nf?ptuirea justi?iei, de fals ori a unor fapte de corup?ie sau a unei infrac?iuni s?vr?ite cu inten?ie, care ar face-o incompatibil? cu exercitarea func?iei, cu excep?ia situa?iei n care a intervenit reabilitarea.

Condi?iile specifice necesare n vederea particip?rii la concurs ?i a ocup?rii func?iei contractuale sunt:

 • studii : medii
 • vechimea: 2 ani
 • certificat absolvire pentru ?ef Serviciu Voluntar Pentru Situa?ii de Urgen??
 • permis conducere categoria B

Concursul se va organiza conform calendarului urm?tor:

 • 14.08.2018, ora 10.00: proba scris?;
 • 14.08.2018: ora 14.00 proba interviu.

Dosarele de nscriere se depun la sediul institu?iei pana la data de 02.08.2018. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunz?tor func?iilor contractuale ?i a criteriilor de promovare n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pl?tit din fonduri publice, pentru nscrierea la concurs candida?ii vor prezenta un dosar de concurs care va con?ine urm?toarele documente:

 1. cererea de nscriere la concurs adresat? conduc?torului autorit??ii sau institu?iei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atest? identitatea, potrivit legii, dup? caz
 3. copiile documentelor care s? ateste nivelul studiilor ?i ale altor acte care atest? efectuarea unor specializ?ri, precum ?i copiile documentelor care atest? ndeplinirea condi?iilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institu?ia public?;
 4. carnetul de munc? sau, dup? caz, adeverin?ele care atest? vechimea n munc?, n meserie ?i/sau n specialitatea studiilor, n copie;
 5. cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria r?spundere c? nu are antecedente penale care s?-l fac? incompatibil cu func?ia pentru care candideaz?;
 6. adeverin?? medical? care s? ateste starea de s?n?tate corespunz?toare eliberat? cu cel mult 6 luni anterior derul?rii concursului de c?tre medicul de familie al candidatului sau de c?tre unit??ile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverin?a care atest? starea de s?n?tate con?ine, n clar, num?rul, data, numele emitentului ?i calitatea acestuia, n formatul standard stabilit de Ministerul S?n?t??ii.

n cazul n care candidatul depune o declara?ie pe proprie r?spundere c? nu are antecedente penale, n cazul n care este declarat admis la selec?ia dosarelor, acesta are obliga?ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai trziu pn? la data desf??ur?rii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii ?i carnetul de munc? sau, dup? caz, adeverin?ele care atest? vechimea vor fi prezentate ?i n original n vederea verific?rii conformit??ii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE

- Legea nr.477/2004 privind codul de conduit? a personalului contractual din autorit??ile ?i institu?iile publice

- Legea nr. 307/2006 privind apararea mpotriva incendiilor, cu modific?rile ?i complet?rileulterioare

- Legea nr. 481/ 2004 privind protectia civila , republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

- Hot?rrea Guvernului nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgen?? voluntare, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

- Hot?rrea Guvernului nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatoric?, atribu?iile, func?ionarea ?i dotarea comitetelor ?i centrelor operative pentru situa?ii de urgen??, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

- Ordonan?a de Urgen?? a Guvernului Romniei nr. 21/15.04 2004 privind Sistemul Na?ional de Management al Situa?iilor de Urgen?a , cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

- Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor nr. 96 /2016 pentru aprobarea Criteriilor de performan?? privind constituirea, ncadrarea ?i dotarea serviciilor voluntare ?i a serviciilor private pentru situa?ii de urgen?? , cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

Rela?ii suplimentare se ob?in la sediul Prim?riei Comunei Vorniceni, Jude?ul Boto?ani, telefon: 0231563533,?i 0768906972

Nr. 2990 din 16.11.2018

ANUN? CONCURS FUNC?IONAR PUBLIC

Prim?ria Comunei Vorniceni, jude?ul Boto?ani, dore?te organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post n conformitate cu prevederile art. 58 alin.2, litera b, privind recrutarea pentru func?iile publice vacante n cadrul autorit??ii publice locale, art. 58, alin. 3 din Legea nr. 188/1999 privind statutul fun?ionarilor publici, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, precum ?i art 22 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea nomelor privind oragnizarea ?i dezvoltarea carierei func?ionarilor publici.

 • 1 referent clasa III grad profesional principal compartimentul financiar contabil taxe ?i impozite.

Concursul se va desf??ura astfel:

 • Proba scrisa - 21.01.2019 ora 10
 • Interviu- - 23.01.2019 ora 10

Dosarele de nscriere la concursul de ocupare a postului vacant scos la concurs, se vor depune la sediul Prim?riei Vorniceni jude?ul Boto?ani de la data de 21 decembrie 2018,pna la data de 09 ianuarie 2019 inclusiv.

Date de contact:

Prim?ria Vorniceni, jude?ul Boto?ani,tel/fax 0231563533,e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

Persoana de contact: Istrate Ioan tel: 0768906972

Anun?ul privind concursul se va publica de c?tre Prim?ria Vorniceni n Monitorul Oficial al Romniei,Partea a III-a, ntr-un cotidian de larg? circula?ie cu cel pu?in 30 de zile nainte de data stabilit? pentru proba scris? ,la locul de desf??urare a concursului precum ?i pe pagina de internet a Prim?riei Vorniceni la adresa: http://www.primaria-vorniceni.ro/content/primaria-vorniceni/concursuri/anunt

Condi?ii de participare:

Condi?ii generale:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul fun?ionarilor publici, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.(Legea 156 din 26.09.2018)

Condi?iile specifice de participare

Referent clasa III grad profesional principal compartimentul financiar contabil taxe ?i impozite

 • Studii liceale de specialitate respectiv studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat.
 • 5 ani vechime n specialitatea studiilor necesare exercit?rii func?iei.

Documente necesare nscrierii la concurs

a) formularul de nscriere prev?zut n anexa 3 din HG 611/2008

b) curriculum vitae,modelul comun european

c) copia actului de identitate;

d) copiile diplomelor de studii ?i ale altor acte care atest? efectuarea unor specializ?ri;

e) copia carnetului de munc? sau, dup? caz, sau adeverin?? care s? ateste vechimea n munc? ?i, dup? caz, n specialitatea studiilor necesare ocup?rii func?iei publice.

f) cazierul judiciar;

g) adeverin?? care s? ateste starea de s?n?tate corespunz?toare eliberat? cu cel mult 6 luni anterior derul?rii concursului,de c?tre medicul de familie al candidatului.

h) declara?ia pe propria r?spundere sau adeverin?a care s? ateste c? nu a desf??urat activit??i de poli?ie politic?.

Copiile de pe actele prev?zute mai sus se prezint? nso?ite de documentele originale, care se certific? pentru conformitatea cu originalul de c?tre secretariatul comisiei de concurs, sau n copii legalizate.


Ordonatorul principal de credite dore?te ocuparea acestor functii publice prin concurs de recrutare nu prin redistribuire din corpul de rezerv?.

Al?turat v? anex?m bibliografia de concurs.

Nr.2987 din 16.11.2018

BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea func?iei publice de executie de referent, clasa III, grad profesional principal, compartimentul financiar contabil taxe si impozite

1.Legea nr. 215/2001 privind administra?ia publica locala, republicata, cu modific?rile sicomplet?rile ulterioare;

2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici, republicata, cu modific?rile si complet?rile ulterioare; (Legea 156/2018)

3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al func?ionarilor publici;

4.Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modific?rile si complet?rile ulterioare;

5.Legea nr. 82/1991 a contabilit??ii, republicata, actualizata;

6.Legea nr. Legea 544/2001 privind liberul acces la informa?iile de interes public.

7.Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garan?ii si r?spunderea in leg?tura cu gestionarea bunurilor agen?ilor economici, autorit??ilor sau institu?iilor publice, actualizata

8.Constitu?ia Romniei, republicat? .

ANUN?

Prim?ria Comunei Vorniceni, Jude?ul Boto?ani organizeaz? concurs pentru ocuparea pe perioad? nedeterminat? a func?iei contractuale de execu?ie,1 post, AGENT AGRICOL.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candida?ii trebuie s? ndeplineasc? urm?toarele condi?ii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hot?rrea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare:

 • a) are cet??enia romn?, cet??enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apar?innd Spa?iului Economic European ?i domiciliul n Romnia;
 • b) cunoa?te limba romn?, scris ?i vorbit;
 • c) are vrsta minim? reglementat? de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplin? de exerci?iu;
 • e) are o stare de s?n?tate corespunz?toare postului pentru care candideaz?, atestat? pe baza adeverin?ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit??ile sanitare abilitate;
 • f) ndepline?te condi?iile de studii ?i, dup? caz, de vechime sau alte condi?ii specifice potrivit cerin?elor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnat? definitiv pentru s?vr?irea unei infrac?iuni contra umanit??ii, contra statului ori contra autorit??ii, de serviciu sau n leg?tur? cu serviciul, care mpiedic? nf?ptuirea justi?iei, de fals ori a unor fapte de corup?ie sau a unei infrac?iuni s?vr?ite cu inten?ie, care ar face-o incompatibil? cu exercitarea func?iei, cu excep?ia situa?iei n care a intervenit reabilitarea.

Condi?iile specifice necesare n vederea particip?rii la concurs ?i a ocup?rii func?iei contractuale sunt:

 • studii : studii medii liceale,respectiv studii medii liceale n domeniul agricol, specialitatea agronomie, zootehnie, necesare ocup?rii postului
 • vechimea: 2 ani

Concursul se va organiza conform calendarului urm?tor:

 • 14.01.2019, ora 10.00: proba scris?;
 • 16.01.2019: ora 10.00 proba interviu.

Dosarele de nscriere se depun la sediul institu?iei n termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anun?ului n Monitorul Oficial al Rpmaniei partea a III a.(14 Decembrie 2018-4 Ianuarie 2019) Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunz?tor func?iilor contractuale ?i a criteriilor de promovare n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pl?tit din fonduri publice, pentru nscrierea la concurs candida?ii vor prezenta un dosar de concurs care va con?ine urm?toarele documente:

 1. cererea de nscriere la concurs adresat? conduc?torului autorit??ii sau institu?iei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atest? identitatea, potrivit legii, dup? caz;

 1. copiile documentelor care s? ateste nivelul studiilor ?i ale altor acte care atest? efectuarea unor specializ?ri, precum ?i copiile documentelor care atest? ndeplinirea condi?iilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institu?ia public?;

 1. carnetul de munc? sau, dup? caz, adeverin?ele care atest? vechimea n munc?, n meserie ?i/sau n specialitatea studiilor, n copie;

 1. cazierul judiciar sau o declara?ie pe propria r?spundere c? nu are antecedente penale care s?-l fac? incompatibil cu func?ia pentru care candideaz?;

 1. adeverin?? medical? care s? ateste starea de s?n?tate corespunz?toare eliberat? cu cel mult 6 luni anterior derul?rii concursului de c?tre medicul de familie al candidatului sau de c?tre unit??ile sanitare abilitate;

 1. curriculum vitae.

Adeverin?a care atest? starea de s?n?tate con?ine, n clar, num?rul, data, numele emitentului ?i calitatea acestuia, n formatul standard stabilit de Ministerul S?n?t??ii.

n cazul n care candidatul depune o declara?ie pe proprie r?spundere c? nu are antecedente penale, n cazul n care este declarat admis la selec?ia dosarelor, acesta are obliga?ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai trziu pn? la data desf??ur?rii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii ?i carnetul de munc? sau, dup? caz, adeverin?ele care atest? vechimea vor fi prezentate ?i n original n vederea verific?rii conformit??ii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE

- Legea nr.215/2001 privind administra?ia public? local?,republicat?,cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

- Legea 477/2004 privind Codul de conduit? a personalului contractual din autorit??ile ?i institu?iile publice.

- Ordonan?a Guvernului nr.28/2008 privind Registrul Agricol modificat? ?i completat? prin Legea nr.98/2009.

- Hot?rrea de Guvern 218/2015 privind Registrul Agricol pentru perioada 2015-2019.

- Legea fondului funciar nr.18/1991 republicat? cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

- Constitu?ia Romniei, republicat? cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

Rela?ii suplimentare se ob?in la sediul Prim?riei Comunei Vorniceni, Jude?ul Boto?ani, telefon: 0231563533,?i 0768906972


Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

110795
Vizitatori online 41