main banner

ROMNIA

JUDE?UL BOTO?ANI

COMUNA VORNICENI

Tel. 0231563533,0231563552, fax. 0331780072,

Email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Web http://www.primaria-vorniceni.ro

ANEX? LA HCL NR. 40/31.10.2018

R E G U L A M E N T DE ORDINE INTERIOAR? AL APARATULUI PROPRIU

AL PRIMARULUI COMUNEI VORNICENI

Prin regulamentul de ordine interioar? elaborat se urm?re?te realizarea n bune condi?ii a sarcinilor ce revin salaria?ilor din aparatul de specialitate al Primarului comunei Vorniceni.

Regulamentul de Ordine Interioar? al Aparatului Propriu al Primarului Comunei Vorniceni are urm?torul cuprins:

CAPITOLUL I Dispozi?ii generale 2 pag

CAPITOLUL II Principii generale 3 pag

CAPITOLUL III Activitatea n cadrul institu?iei ....3 pag

CAPITOLUL IV Accesul la informa?ii de interes public ...4 pag

CAPITOLUL V Organizarea activit??ii ..5 pag

CAPITOLUL VI Circuitul actelor n institu?ie ...6 pag

CAPITOLU VII Formarea profesional? ...6pag

CAPITOLUL VIII Delega?ii, deplas?ri 8 pag

CAPITOLUL IX Atribu?ii ?i obliga?ii...8 pag

CAPITOLUL X Recompense ..11 pag

CAPITIOLUL XI Protec?ia muncii ?i PSI..12 pag

CAPITOLUL XII Sanc?iuni.13 pag

CAPITOLUL XIII Dispozi?ii finale.15 pag

Prezentul regulament s-a elaborat n baza urm?toarelor prevederi legale:

- Legii nr. 53/ 2003 privind Codul Muncii, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

- Legii nr. 215/ 2001 privind administra?ia public? local?, republicat?;

- Legea nr. 188/1999, privind Statutul func?ionarilor publici, republicat? (modificat? ?i completat? prin Legea nr. 251/2006 ?i Legea nr. 156/2018) ;

- Legea- cadru 153/2017 privind salarizarea personalului pl?tit din fonduri publice;

- Hot?rrea Guvernului Romaniei nr.1723/2004 privind aprobarea programului de m?suri pentru combaterea democra?iei n activitatea de rela?ii cu publicul (actualizat?);

- Legea nr. 393/2004 privind Statutul ale?ilor locali (actualizat?);

- Legea nr.161/2003 privind unele m?suri pentru asigurarea transparen?ei n exercitarea demnit??ilor publice, a func?iilor publice ?i n mediul de afaceri, prevenirea ?i sanc?ionarea corup?iei (actualizat?);

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit? al func?ionarilor publici republicat? n 2007;

- Legea nr. 477/2004 privind codul de conduit? al personalului contractual din autorit??iile ?i institu?iile publice;

- Legea nr. 52 /2003 privind transparen?a decizional? n administra?ia public? local? republicat? n 2013;

- Legea nr. 544 /2001 privind liberul acces la informa?iile de interes public (actualizat?);

- Legea nr.176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea n exercitarea func?iilor ?i demnit??ilor publice, pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 144/2007 privind nfiin?area, organizarea ?i func?ionarea Agen?iei Na?ionale de Integritate, precum ?i pentru modificarea ?i completarea altor acte normative;

- Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entit??ilor publice.

CAPITOLUL I

DISPOZI?II GENERALE

Art.1 (1) Regulamentul de ordine interioar? stabile?te norme de conduit? profesional? ?i se aplic? tuturor salaria?ilor - func?ionari publici, demnitari ?i personal contractual, indiferent de durata contractului de munc?, celor care lucreaz? ca deta?a?i, elevilor ?i studen?ilor care fac practic?, precum ?i salaria?ilor delega?i sau deta?a?i de la/ ?i la alte unit??i, n vederea cre?terii ncrederii n autoritatea public? ?i a prestigiului acesteia.

Art. 2 Obiectivele prezentului regulament intern urm?resc s? asigure cre?terea calit??ii serviciului public, o bun? administrare n realizarea interesului public, precum ?i s? contribuie la eliminarea birocra?iei ?i a faptelor de corup?ie din administra?ia public?, prin:

a) reglementarea normelor de conduit? profesional? necesare realiz?rii unor raporturi sociale ?i profesionale corespunz?toare cre?rii ?i men?inerii la nivel nalt a prestigiului institu?iei, a func?iei publice, a func?ionarilor publici, demnitarilor ?i personalului contractual;

b) informarea publicului cu privire la conduita profesional? la care este ndrept??it s? se a?tepte, din partea personalului care desf??oar? activit??i n cadrul institu?iei publice;

c) crearea unui climat de ncredere ?i respect reciproc ntre cet??eni ?i func?ionarii publici pe de o parte ?i ntre cet??eni ?i autorit??ile administra?iei publice pe de alt? parte.

CAPITOLUL II

PRINCIPII GENERALE

Art. 3 Principiile care guverneaz? conduita profesional? a func?ionarilor publici ?i personalului contractual sunt urm?toarele:

a) suprema?ia Constitu?iei ?i a Legii: ? principul conform c?ruia persoanele au ndatorirea de a respecta Constitu?ia ?i legiile ??rii;

b) prioritatea interesului public:? principiul conform c?ruia exist? ndatorirea de a considera interesul public mai presus dect interesul personal n exercitarea func?iei publice;

c) asigurarea egalit??ii de tratament a cet??enilor n fa?a institu?iei publice: ? principiu conform c?ruia au ndatorirea de a aplica acela?i regim juridic n situa?ii identice sau similare, tratarea n egal? m?sur? a cet??enilor n fa?a autorit??ilor ?i institu?iilor publice;

d) profesionalismul : ? principiu conform c?ruia au obliga?ia de a ndeplini atribu?iile de serviciu cu responsabilitate, competen??, eficien??, corectitudine ?i con?tiinciozitate;

e) impar?ialitatea ?i independen??: ? principiu conform c?ruia sunt obliga?i s? aib? o atitudine obiectiv?, neutr? fa?? de orice interes politic, economic, religios sau de alt? natur? n exercitarea func?ie publice;

f) integritatea moral? : ? principiul conform c?ruia le este interzis s? solicite sau s? accepte direct sau indirect, pentru ei sau pentru al?ii, vreun avantaj, ori beneficiu n considerarea func?iei publice pe care o de?in, f?r? a abuza n vreun fel de func?ia pe care o ocup?;

g) libertatea gndirii ?i a exprim?rii: ? principiul conform c?ruia pot s?-si exprime ?i s?-si fundamenteze opiniile cu respectarea ordinii de drept ?i a bunelor moravuri;

h) cinstea ?i corectitudinea: ? principiu conform c?ruia n execitarea func?iei ?i ndeplinirea atribu?iilor de serviciu personalul trebuie s? fie de bun? credin??;

i) deschiderea ?i transparen?a: ? principiul conform c?ruia activit??ile desf??urate sunt publice ?i pot fi supuse monitoriz?rii cet??enilor.

CAPITOLUL III

ACTIVITATEA N CADRUL INSTITU?IEI

Art. 4 n conformitate cu prevederile legale n domeniu, durata timpului de lucru n cadrul prim?riei se desf??oar? timp de 8 ore zilnic, 40 ore s?pt?mnal, reprezentnd 170 ore n medie pe lun?, n condi?iile acord?rii a 2 zile repaus s?pt?mnal (smb?ta ?i duminica).

Art. 5 (1) Durata maxim? legal? a timpului de munc? nu poate dep??i 48 de ore pe s?pt?mn?, inclusiv orele suplimentare.

Art.6 Enumerarea obliga?iilor prev?zute n acest capitol nu este limitativ?, ele completndu-se cu celelalte dispozi?ii la normele incidente n domeniu, normele de structur? ?i rela?iile ntre servicii ?i cele cuprinse n fi?a postului.

Art. 7 (1) Programul zilnic de lucru, n zilele de Luni, Mar?i, Miercuri ?i Joi, ncepe la ora 8,00 ?i se termin? la ora 16,00.

(2) Programul zilnic de lucru n ziua de Vineri, ncepe la ora 8,00 ?i se termin? la ora 14,00.

(3) Serviciul de permanen?? revine, n sarcina ntregului aparat de specialitate al primarului n cazul unor situa?ii deosebite la sediul prim?riei sau la domiciliu prin intermediul telefonului.

(4) Cel aflat n serviciu de permanen?? n aceste situa?ii are obliga?ia de a lua toate m?surile legale, n cazul apari?iei unor evenimente perturbatoare (incendii, inunda?ii, cutremure), r?spunznd de exercitarea ?i efectele m?surilor luate. Are obliga?ia de a informa cu maxim? promptitudine organele ierarhic superioare.

Art.8 Prezentarea la serviciu se face pn? la ora stabilit?. Prezen?a la serviciu se realizeaz? prin semnarea Condicii de prezen?? .

Art.9 n baza condicii de prezen?? se vor ntocmi foile colective de prezen??, acestea fiind prezentate la Compartimentul Contabilitate de catre consilierul din cadrul Compartimentului Juridic, Rela?ii Publice, Registratur? ?i Arhiv? pna la data de 1(unu) a fiec?rei luni ?i vizate ?i aprobate de primarul comunei.

Art.10 P?r?sirea locului de munc? n timpul programului de lucru se face cu aprobarea ?efului ierarhic sau a primarului, func?ionarul n cauz? consemnnd n condica de prezen??: ora ie?irii, unitatea la care se deplaseaz?, scopul deplas?rii ?i ora rentoarcerii.

Art. 11 (1) Personalul din cadrul prim?riei poate fi delegat n ?ar? ?i str?in?tate n condi?iile prev?zute de lege, pe baza ordinului de deplasare semnat de primar, viceprimar sau secretar, dup? caz.

(2) Ordinul de deplasare este obligatoriu pentru: primar, viceprimar, secretar ?i personalul din aparatul de specialitate al primarului, care se va nscrie obligatoriu ntr-un registrul special al delega?iilor.

Art.12 La terminarea programului de lucru, toate actele ?i documentele vor fi p?strate n fi?ete sau birouri nchise, iar birourile, magaziile ?i depozitele, precum ?i u?ile ?i c?ile de acces n cl?dire vor fi ncuiate, cheile fiind depuse la personalul care este desemnat a p?stra cheile. n cazul n care n unele nc?peri se p?streaz? anumite valori, aceste nc?peri vor fi sigilate.

Art.13 Accesul n prim?rie dup? terminarea programului normal de lucru este permis? numai cu aprobarea ?efului ierarhic.

CAPITOLUL IV

ACCESUL LA INFORMA?II DE INTERES PUBLIC

Art. 14 (1) Asigurarea de c?tre prim?rie a accesului la infoma?iile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul persoanei desemnate prin dispozi?ia primarului cu atribu?ii n domeniul liberului acces la informa?iile de inters public, n conformitate cu prevederile Legii nr. 554/ 2001, privind liberul acces la informa?iile de interes public.

(2) Orice persoan? are dreptul s? solicite ?i s? ob?in? de la prim?rie informa?iile de interes public.

(3) Institu?ia public? este obligat? s? asigure persoanelor, la cererea acestora, informa?iile de interes public solicitate n scris sau verbal.

(4) Prim?ria are obliga?ia s? r?spund? n scris, la solicitarea informa?iilor de interes public, in termen de 10 zile sau, dup? caz, n cel mult 30 de zile de la nregistrarea solicit?rii, n functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucr?rilor documentare si de urgen?a solicit?rii. n cazul n care durata necesar? pentru identificarea ?i difuzarea informa?iei solicitate dep??e?te 10 zile, r?spunsul va fi comunicat solicitantului n maximum 30 de zile, cu condi?ia n?tiin??rii acestuia n scris despre acest fapt n termen de 10 zile.

(5) Refuzul comunic?rii informa?iilor solicitate se motiveaz? ?i se comunic? n termen de 5 zile de la primirea peti?iilor.

(6) Pentru informa?iile solicitate verbal, func?ionarul din cadrul compartimentului de informare ?i rela?ii publice are obligatia s? precizeze condi?iile ?i formele n care are loc accesul la informa?iile de interes public ?i s? contacteze persoanele desemnate prin Dispozi?ia Primarului, pentru a furniza pe loc, informa?iile solicitate.

(7) n cazul n care informa?iile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este ndrumat? s? solicite n scris informa?iile de interes public, urmnd ca cererea s?-i fie rezolvat? n termenele prev?zute la alin.(4).

Art. 15 Rela?iile prim?riei cu mass-media se realizeaz? prin intermediul primarului comunei.

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA ACTIVIT??II

Art. 16 Sarcinile individuale de serviciu pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului se reg?sesc, n detaliu, n fi?a postului, fiind obligatorii, nerespectarea lor atrage dup? sine r?spunderea salariatului n cauz?, conform prezentului Regulament.

Art. 17 La ncadrarea n munc?, fiecare salariat prime?te n dotare bunurile necesare desf??ur?rii activit??ii n prim?rie, obiecte de inventar, respectiv, mijloace fixe.

Art. 18 La ncetarea raporturilor de serviciu sau de munc?, fiecare salariat are datoria s? predea bunurile ?i lucr?rile care i-au fost ncredin?ate n vederea exercit?rii atribu?iilor de serviciu pe baz? de proces - verbal de predare - primire.

Art. 19 (1) La numirea n functia public?, anual, sau de cte ori intervin schimb?ri, precum ?i la ncetarea raporturilor de serviciu, func?ionarii publici sunt obliga?i s? prezinte, n condi?iile legii, institu?iei publice, declara?ia de avere.

(2) Declara?iile de interese se fac n scris, pe propria r?spundere, ?i cuprind func?iile ?i activit??ile prev?zute n anexa nr. 2, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele m?suri pentru asigurarea transparen?ei n exercitarea demnit??ilor publice, a func?iilor publice ?i n mediul de afaceri, prevenirea ?i sanc?ionarea corup?iei, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

(3) Persoanele prev?zute de Legea nr.176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea n exercitarea func?iilor ?i demnit??ilor publice, pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 144/2007 privind nfiin?area, organizarea ?i func?ionarea Agen?iei Na?ionale de Integritate, precum ?i pentru modificarea ?i completarea altor acte normative au obliga?ia s? depun? sau s? actualizeze declara?iile de avere ?i declara?iile de interese anual, cel mai trziu la data de 15 iunie.

CAPITOLUL VI

CIRCUITUL ACTELOR IN INSTITUTIE

Art. 20 Repartizarea documentelor ?i a coresponden?ei spre rezolvare se efectueaz? de c?tre primarul comunei sau de c?tre consilierul din cadrul compartimentului Juridic, Rela?ii Publice, Registratur? ?i Arhiv?, dup? caz, pe compartimente ?i servicii, indicndu-se numele, eventual rezolu?ia ?i termenul de rezolvare.

Art. 21 Consilierul din cadrul compartimentului Juridic, Rela?ii Publice, Registratur? ?i Arhiv? sau nlocuitorul acestuia, repartizeaz? coresponden?a, nscrie ?i dateaz? fiecare document n Registrul de Intr?ri-Ie?iri. n cazul n care nu poate fi respectat? rezolu?ia sau termenul prescris, cel c?ruia i-a fost repartizat documentul are obligatia de a solicita sprijinul consilierului din cadrul compartimentului Juridic, Rela?ii Publice, Registratur? ?i Arhiv?, conducerii institu?iei sau colegilor de la celelalte compartimente.

Art. 22 n cazul peti?iilor, se vor respecta prevederile legale n domeniu.

Art. 23 Coresponden?a transmis? prin po?t? va fi primit? de consilierul din cadrul compartimentului Juridic, Rela?ii Publice, Registratur? ?i Arhiv? sau, n lipsa acestuia, de nlocuitorul desemnat de c?tre primar. Coresponden?a n institu?ie se asigur? prin consilierul din cadrul compartimentului Juridic, Rela?ii Publice, Registratur? ?i Arhiv?.

Art. 24 (1) Actele n cadrul institu?iei se semneaz? dup? cum urmeaz?:

- dispozi?iile primarului, poart? semn?tura primarului ?i sunt avizate de legalitate de c?tre secretarul comunei;

- hot?rrile Consiliului local al comunei, de c?tre pre?edintele de ?edin?? al consiliului local ?i secretarul comunei;

- adeverin?ele ?i certificatele se semneaz? de c?tre primarul ?i secretarul comunei;

- actele de banc? ?i finaciar-contabile se semneaz? de ordonatorul principal de credite (primar) ?i persoana cu atribu?ii de control financiar preventiv;

- documentele n domeniul urbanismului se semneaz? de c?tre primarul ?i secretarul comunei si persoana desemnat? cu atribu?ii n domeniul urbanismului;

- actele de stare civil? se semneaz? de c?tre ofi?erul de stare civil? sau primar;

- coresponden?a cu persoane fizice, juridice ?i institu?ii, se semneaz? de c?tre primar, secretar ?i persoana care a ntocmit actul;

- copiile eliberate de pe documentele aflate n arhiva prim?riei, cu excep?ia celor care confirm? a fi clasificate ca secrete de stat sau serviciu, se semneaz? de c?tre primar, secretar;

- solu?ionarea peti?iilor precum ?i semnarea r?spunsurilor, alte circulare, actele transmise instan?elor judec?tore?ti, coresponden?a cu institu?iile administrativ- teritoriale din jude? se face de c?tre primar ?i secretar ?i de persoana care intocmeste documentul;

- actele emise n baza legilor fondului funciar se semneaz? de c?tre comisia de fond funciar numit? la nivelul comunei, prin Ordin al Prefectului.

CAPITOLUL VII

FORMAREA PROFESIONALA

Art. 25 (1) - Func?ionarii publici au dreptul ?i obliga?ia de a-?i perfec?iona n mod continuu abilit??ile ?i preg?tirea profesional?.

(2) Primarul are obliga?ia s? prevad? n bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfec?ionare profesional? a func?ionarilor publici organizat? la ini?iativa ori n interesul autorit??ii sau institu?iei publice.

(3) Pe perioada n care func?ionarii publici urmeaz? forme de perfec?ionare profesional?, beneficiaz? de drepturile salariale cuvenite, n situa?ia n care acestea sunt :

a) organizate la ini?iativa ori n interesul autorit??ii sau institu?iei publice;

b) urmate la ini?iativa func?ionarului public, cu acordul conduc?torului autorit??ii sau institu?iei publice;

c) organizate de Institutul Na?ional de Administra?ie, de centrele regionale de formare continu? pentru administra?ia public? local?, n condi?iile legii, sau de alte institu?ii specializate din ?ar? sau str?in?tate.

(4) n cazul n care formarea ?i perfec?ionarea profesional? a personalului, n formele prev?zute la alin (3), se organizeaz? n afara localit??ii unde ?i are sediul institu?ia public?, func?ionarii publici beneficiaz? de drepturile de delegare n condi?iile legii.

(5) Func?ionarii publici care urmeaz? forme de perfec?ionare profesional?, a c?ror durat? este mai mare de 90 de zile ntr-un an calendaristic, organizate n ?ar? sau n str?in?tate, finan?ate din bugetul de stat sau bugetul local, sunt obliga?i s? se angajeze n scris c? vor lucra n administra?ia public? ntre 2 ?i 5 ani de la terminarea programelor, propor?ional cu num?rul zilelor de perfec?ionare profesional?, dac? pentru programul respectiv nu este prev?zut? o alt? perioad?.

(6) Func?ionarii publici care au urmat forme de perfec?ionare profesional?, n condi?iile alin. (5), ale c?ror raporturi de serviciu nceteaz?, potrivit dispozi?iilor art. 97 lit. b), d) ?i e), ale art. 98 alin.(1) lit. f) ?i g) sau ale art. 99 alin.(1) lit. d) din Legea nr. 188/1999, nainte de mplinirea termenului prev?zut sunt obliga?i s? restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfec?ionare, precum ?i, dup? caz, drepturile salariale primite pe perioada perfec?ion?rii, calculate n condi?iile legii propor?ional cu perioada r?mas? pn? la mplinirea termenului.

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplic? n cazul n care func?ionarul public nu mai de?ine func?ia public? din motive neimputabile acestuia.

(8) n cazul n care persoanele care au urmat o form? de perfec?ionare, dar nu au absolvit-o din vina lor, sunt obligate s? restituie institu?iei sau autorit??ii publice contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfec?ionare, precum ?i drepturile salariale primite n perioada perfec?ion?rii, calculate n condi?iile legii, dac? acestea au fost suportate de autoritatea sau institu?ia public?.

Art. 26 Nu constituie forme de perfec?ionare profesional? ?i nu pot fi finan?ate din bugetul de stat sau din bugetul local studiile universitare sau studiile de doctorat.

Art. 27 Autorit??ile ?i institu?iile publice au obliga?ia s? comunice anual Agen?iei Na?ionale a Func?ionarilor Publici, n condi?iile legii, planul de perfec?ionare profesional? a func?ionarilor publici, precum ?i fondurile prev?zute n bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfec?ionare profesional? a func?ionarilor publici, organizate la ini?iativa ori n interesul autorit??ii sau institu?iei publice.

Art. 28 (1) Salaria?ii au dreptul s? beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesional?.

(2) Concediile pentru formare profesional? se pot acorda cu sau f?r? plat?.

Art. 29 (1) Concediile f?r? plat? pentru formare profesional? se acord? la solicitarea salariatului, pe perioada form?rii profesionale pe care salariatul o urmeaz? din ini?iativa sa.

(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului, numai dac? absen?a salariatului ar prejudicia grav desf??urarea activit??ii.

Art. 30 (1) Cererea de concediu f?r? plat? pentru formare profesional?, trebuie sa fie naintat? angajatorului cu cel putin o lun? nainte de efectuarea acesteia ?i trebuie s? precizeze data de ncepere a stagiului de formare profesional?, domeniul ?i durata acestuia, precum ?i denumirea institu?iei de formare profesional?.

(2) Efectuarea concediului f?r? plat? pentru formare profesional? se poate realiza ?i frac?ionat n cursul unui an calendaristic, pentru sus?inerea examenelor de absolvire a unor forme de nv???mnt sau pentru sus?inerea examenelor de promovare n anul urmator n cadrul institu?iilor de nv???mnt superior, cu respectarea condi?iilor stabilite la alin.(1).

(3) n cazul n care n care angajatorul nu ?i-a respectat obliga?ia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesional? n condi?iile prev?zute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesional?, pl?tit de angajator, de pn? la 10 zile lucr?toare sau de pn? la 80 de ore.

(4) Perioada n care salariatul beneficiaz? de concediu pl?tit prev?zut la alin. (3) se stabile?te de comun acord cu angajatorul.

Art. 31 Durata concediului de formare profesional? nu poate fi dedus? din durata concediului de odihn? anual ?i este asimilat? unei perioade de munc? efectiv? n ceea ce prive?te drepturile cuvenite salariatului, altele dect salariul.

CAPITOLUL VIII

DELEGA?II, DEPLAS?RI

Art. 32 Salaria?ii prim?riei pot fi delega?i n interesul serviciului n ?ar? ?i str?in?tate n condi?iile prev?zute de lege, pe baza ordinului de deplasare semnat de c?tre primar.

Art. 33 Pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului, ct ?i pentru conduc?torii auto care se deplaseaz? n teritoriu, ordinele de deplasare sunt obligatorii indiferent de ruta pe care se deplaseaz?. Deplasarea n teritoriu are loc cu aprobarea ?efului ierarhic ?i pe baza unei planific?ri stabilite cu cel pu?in o zi nainte de data efectu?rii deplas?rii.

Art. 34 Ordinele de deplasare ale conduc?torilor auto n interiorul jude?ului, vor fi conexate la foile de parcurs, pozi?iile din foi sunt confirmate de persoana cu care s-a efectuat deplasarea.

CAPITOLUL IX

ATRIBU?II ?I OBLIGA?II

1. Atribu?iile ?i obliga?iile conducerii Prim?riei

Art. 35 Pentru buna desf??urare a activit??ii, conducerea Prim?riei Vorniceni are urm?toarele atribu?ii:

- s? stabileasc? organizarea ?i func?ionarea unit??ii;

- s? stabileasc? atribu?iile corespunz?toare pentru fiecare salariat n parte, n condi?iile legii;

- s? dea dispozi?ii cu caracter obligatoriu pentru salaria?i, sub rezerva legalit??ii

lor ;

- s? verifice modul de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;

- s? constate s?vr?irea abaterilor disciplinare ?i s? aplice sanc?iunile corespunz?toare.

Art. 36 Pentru buna desf??urare a activit??ii, conducerea Prim?riei Vorniceni are urm?toarele obliga?ii:

- s? creeze condi?iile necesare n vederea desf??ur?rii normale a muncii salaria?ilor, punnd la dispozi?ia acestora, la timp ?i n bune condi?ii, mijloacele necesare privind documentarea, ma?inile, aparatura pentru folosirea complet? ?i eficient? a timpului de lucru. La stabilirea m?surilor necesare asigur?rii condi?iilor de munc?, s?n?tate ?i securitate a muncii a func?ionarilor publici particip? ?i comisia paritar? constituit? n acest scop;

- s? stabileasc? organigrama, num?rul de personal, statul de func?ii ?i salarizarea func?ionarilor din aparatul de specialitate al Primarului n limitele mijloacelor financiare de care dispun ?i conform legisla?iei n vigoare;

- s? asigure condi?iile necesare privind protec?ia muncii ?i respectarea normelor igenico-sanitare, precum ?i instruirea salaria?ilor n acest domeniu;

- s? asigure participarea la cursuri de perfec?ionare a preg?tirii profesionale a salaria?ilor pe domenii de activitate;

- s? asigure protec?ia func?ionarului public mpotriva amenin??rilor, violen?elor, faptelor de ultraj, carora le-ar putea fi victima n exercitarea func?iei publice, sau n leg?tur? cu acesta. Pentru garantarea acestui drept unitatea va solicita sprijinul organelor abilitate potrivit legii.

2. Drepturile ?i obliga?iile salaria?ilor unit??ii

Art. 37 Drepturile ?i obliga?iile func?ionarilor publici sunt cele prev?zute la art. 27-49 din Legea nr. 188/1999, privind Statulul func?ionarilor publici, completat? ?i modificat? cu Legea nr. 251/2006, coraborat cu prevederile art.5-19 din Legea nr. 7/ 2004, privind codul de conduit? al func?ionarilor publici.

Art. 38 Drepturile ?i obliga?iile personalului contractual sunt cele prevazute n art. 39 ?i art. 41 - 47 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii ?i Capitolul II din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit? al personalului contractual din autorit??ile ?i institu?iile publice.

Art. 39 Func?ionarii publici ?i personalul contractual au dreptul la un repaus s?pt?mnal, acesta acordndu-se de regul? smb?ta ?i duminica.

Art. 40 Func?ionarii publici ?i personalul contractual au dreptul, n fiecare an calendaristic la un concediu de odihn? pl?tit, stabilit n raport cu vechimea n munc? ?i alte drepturi suplimentare.

Art.41 (1) Efectuarea concediului de odihn? se realizeaz? n baza unei program?ri colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea salariatului, pentru program?rile individuale. Programarea se face pn? la sfr?itul anului calendaristic pentru anul urm?tor.

(2) Func?ionarii publici ?i personalul contractual vor depune, cu cteva zile nainte, la consilierul din cadrul compartimentului Juridic, Rela?ii Publice, Registratur? ?i Arhiv? cererile de solicitare concediu de odihn?, urmnd a fi aprobate de c?tre primar.

Art.42 (1) Concediul de odihn? se efectueaz? n fiecare an calendaristic, conform planific?rii, integral sau par?ial. Concediul de odihn? poate fi frac?ionat la cererea func?ionarului, cu condi?ia ca una din frac?iuni s? fie de cel pu?in 10 zile lucr?toare.

(2) Efectuarea concediului de odihn? se ntrerupe n cazul n care func?ionarul este rechemat, prin dispozi?ia scris? a conducerii unit?tii, numai pentru nevoi de serviciu neprev?zute, care fac necesar? prezen?a func?ionarului n institu?ie.

(3) Compensarea n bani a concediului de odihn? neefectuat este permis? numai n cazul ncet?rii contractului individual de munc?.

Art.43 n caz de boal? sau accidente, angajatul trebuie s? informeze conducerea, direct sau prin intermediul altei persoane, imediat sau n cel mult 48 ore ?i s? prezinte, dup? caz, un certificat medical sau o adeverin?? care s? justifice absen?ele. Neprezentarea certificatului atrage consecin?ele absent?rii nemotivate.

Art.44 (1) Femeile au dreptul la un concediu de maternitate pl?tit, care se compune dintr-un concediu prenatal de 63 zile si un concediu postnatal de 63 zile, care se compenseaz? ntre ele. Pentru protec?ia s?n?t??ii lor ?i a copilului lor, salariatele au obliga?ia de a efectua minim 42 zile de concediu postnatal.

(2) Salariata gravid? care nu poate ndeplini durata normal? de munc? din motive de s?n?tate, a sa sau a f?tului s?u, are dreptul la reducerea cu o p?trime a duratei normale de munc?, cu men?inerea veniturilor salariale. Pe lng? acest drept, salariatele ns?rcinate au dreptul ?i la dispensa pentru consulta?ii prenatale n limita a maxim 16 ore pe lun?. Salariata va fi pontat? 8 ore pe zi chiar ?i cnd are dispensa pentru verificarea s?n?t??ii ei ?i a f?tului.

(3) B?rba?ii au dreptul la un concediu paternal pl?tit de 5 zile lucr?toare acordat la cerere, n primele 8 s?pt?mni de la na?terea copilului.

(4) Tat?l copilului nou-n?scut, care particip? efectiv la ngrijirea acestuia, are dreptul la un concediu paternal pl?tit de 15 zile lucr?toare, prin majorarea duratei concediului paternal de 5 zile lucr?toare cu nc? 10 zile lucr?toare, dac? a ob?inut atestatul de absolvire a unui curs de puericultur?.

(5) Dreptul la majorarea duratei concediului paternal n condi?iile de mai sus se acord? numai o singur? dat?, indiferent de num?rul copiilor titularului.

Art.45 Pentru evenimentele familiale deosebite salaria?ii Prim?riei comunei Vorniceni au dreptul la zile de concediu pl?tite, dup? cum urmeaz?:

a) c?s?toria func?ionarului public sau a personalului contractual - 5 zile

b) na?terea sau c?s?toria unui copil - 3 zile

c) decesul so?ului sau al unei rude pn? la gr.II a salariatului - 3 zile

Art.46 (1) n carier? func?ionarul public poate promova n func?ia public?, n condi?iile

legii. Promovarea n clas? ?i n grade profesionale nu sunt condi?ionate de existen?a unui post vacant.

(2) Promovarea n func?ia public? de execu?ie n gradul profesional imediat superior celui de?inut de func?ionarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de c?tre autorit??ile ?i institu?iile publice, prin transformarea postului ocupat de func?ionarul public ca urmare a promov?rii concursului sau examenului. Fi?a postului func?ionarului public care a promovat n func?ia public? se completeaz? cu noi atribu?ii ?i responsabilit??i sau, dup? caz, prin cre?terea gradului de complexitate a atribu?iilor exercitate.

(3) Concursul sau examenul de promovare n gradul profesional se organizeaz? de autoritatea sau institu?ia public?, n limita func?iilor publice rezervate promov?rii, cu ncadrarea n fondurile bugetare alocate.

(4) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare n gradul profesional imediat superior celui de?inut, func?ionarul public trebuie s? ndeplineasc? cumulativ urm?toarele condi?ii:

a) s? aib? cel pu?in 3 ani vechime n gradul profesional al func?iei publice din care promoveaz?;

b) s? fi ob?inut cel pu?in calificativul bine la evaluarea performan?elor individuale n ultimii 2 ani n care func?ionarul public s-a aflat n activitate;

c) s? nu aib? n cazierul administrativ o sanc?iune disciplinar? neradiat? n condi?iile Legii nr.188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici modificat? ?i actualizat?.

(5) Pentru a participa la concursul de promovare ntr-o func?ie public? de conducere, func?ionarii publici trebuie s? ndeplineasc? cumulativ urm?toarele condi?ii:

a) s? fie absolven?i de masterat sau de studii postuniversitare n domeniul administra?iei publice, management sau n specialitatea studiilor necesare exercit?rii func?iei publice;

b) s? fie numi?i ntr-o func?ie public? din clasa I;

c) s? ndeplineasc? cerin?ele specifice prev?zute n fi?a postului;

d) s? ndeplineasc? condi?iile prev?zute la art.57 alin. (6) din Legea nr.188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici modificat? ?i actualizat?;

e) s? nu aib? n cazierul administrativ o sanc?iune disciplinar? neradiat?.

Art.47 Salaria?ii au obliga?ia de a realiza ntocmai ?i la timp obliga?iile ce le revin la locurile de munc?, obliga?ii ce decurg din contractele de munc?, fi?a postului, din Regulamentul de organizare ?i func?ionare al aparatului de specialitate al Primarului ?i prezentul regulament de ordine interioar?.

Art.48 Func?ionarilor publici ?i personalului contractual al prim?riei le revin urm?toarele obliga?ii:

a) obliga?ia de a realiza norma de munc? sau, dup? caz, de a ndeplini atribu?iile ce le revin conform fi?ei postului;

b) obliga?ia de a respecta disciplina muncii;

c) obliga?ia de a respecta prevederile cuprinse n Regulamentul intern ?i n contractul individual de munc?;

d) obliga?ia de fidelitate fa?? de angajator n executarea atribu?iilor de serviciu;

e) obliga?ia de a respecta m?surile de securitate ?i s?n?tate a muncii n unitate;

f) obliga?ia de a respecta secretul de serviciu.

CAPITOLUL X

RECOMPENSE

Art.49 (1) Pentru rezultatele deosebite ob?inute n activitatea desf??urat?, n func?ie de resursele bugetare, func?ionarii publici ?i personalul contractual pot beneficia de premiu de excelen??.

(2) Ordonatorii de credite pot acorda premii de excelen?? pentru personalul care a participat direct la ob?inerea unor rezultate deosebite n activitatea institu?iilor sau autorit??ilor publice, n limita a 5% din cheltuielile cu salariile de baz?, soldele de func?ie/salariile de func?ie, soldele de grad/salariile gradului profesional de?inut, grada?iile ?i soldele de comand?/salariile de comand?, indemniza?iile de ncadrare ?i indemniza?iile lunare aferente personalului prev?zut n statul de func?ii, sub condi?ia ncadr?rii n fondurile aprobate prin buget.

(3) Premiile de excelen?? se pot acorda n cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la ob?inerea unor rezultate deosebite n activitatea institu?iei/autorit??ii publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activit??i cu caracter deosebit, a efectuat lucr?ri cu caracter excep?ional ori a avut un volum de activitate ce dep??e?te n mod semnificativ volumul optim de activitate, n raport de complexitatea sarcinilor.

(4) Premiile de excelen?? individuale lunare nu pot dep??i, anual, dou? salarii de baz? minim brute pe ?ar? garantate n plat? ?i se stabilesc de c?tre ordonatorii de credite n limita sumelor aprobate n buget cu aceast? destina?ie, n condi?iile legii, cu consultarea organiza?iilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dup? caz, cu consultarea reprezentan?ilor salaria?ilor, acolo unde nu sunt constituite astfel de organiza?ii sindicale.

ART.50 Premiul de excelen?? nu se acord? salaria?ilor care:

a) n timpul anului au desf??urat o activitate apreciat? de conduc?torul unit??ii ca slab? sau necorespunz?toare;

b) au cumulat mai mult de 2 absen?e nemotivate n cursul anului calendaristic;

c) au fost sanc?iona?i disciplinar cu:

- diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o peioad? de pn? la 3 luni;

- suspendarea dreptului de avansare n gradele de salarizare sau, dup? caz, de promovare n func?ia public? pe o perioad? de la 1 la 3 ani;

d) a c?ror contract de munc? a fost desf?cut disciplinar;

e) le-a ncetat contractul de munc? prin demisie.

CAPITOLUL XI

PROTEC?IA MUNCII ?I PSI

Art. 51 M?surile de protec?ia muncii sunt obligatorii pentru to?i salaria?ii.

Art. 52 Pe linie administrativ? personalul prim?riei are urm?toarele atribu?ii:

- r?spund de p?strarea ?i securitatea bunurilor materiale de la locul de munc?;

- verific? la terminarea programului dac? au fost luate m?surile pentru prentmpinarea unor evenimente (incendii, inunda?ii, etc.);

- verific? dac? fi?etele ?i birourile cu documente au fost ncuiate;

- informeaz? conducerea prim?riei, dac? este cazul, despre aspectele referitoare la asigurarea integrit??ii bunurilor, propunnd m?suri de prevenire, remediere sau sanc?ionare a celor vinova?i.

Art. 53 (1) Angaja?ii au obliga?ia s? cunoasc? normele (specifice locului de munc?) de securitate ?i de igiena muncii pe care trebuie s? le respecte n activitatea desf??urat?, s? foloseasc? ?i s? ntre?in? n bune condi?ii mijloacele de protec?ie individual? ce le-au fost ncredin?ate.

(2) Obliga?iile angaja?ilor sunt:

a) s?-?i nsu?easc? ?i s? respecte normele ?i instruc?iunile de protec?ie a muncii ?i m?surile de aplicare a acestora;

b) s? utilizeze corect echipamentele tehnice, substan?ele periculoase ?i celelalte mijloace de produc?ie;

c) s? nu procedeze la decontarea, schimbarea sau mutarea arbitrar? a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice ?i ale cl?dirilor, precum ?i s? utilizeze corect aceste dispozitive;

d) s? aduc? la cuno?tin?a conduc?torului locului de munc? orice defec?iune tehnic? sau alt? situa?ie care constituie un pericol de accidentare sau mboln?vire profesional?;

e) s? aduc? la cuno?tin?a conduc?torului locului de munc? n cel mai scurt timp posibil accidentele de munc? suferite de persoana proprie sau de al?i angaja?i;

f) s? opreasc? lucrul la apari?ia unui pericol iminent de producere a unui accident ?i s? informeze de ndat? conduc?torul locului de munc?;

g) s? refuze ntemeiat executarea unei sarcini de munc? dac? aceasta ar pune n pericol de accidentare sau mboln?vire profesional? persoana sa sau a celorlal?i participan?i la procesul de produc?ie;

h) s? utilizeze echipamentul individual de protec?ie din dotare, corespunz?tor scopului pentru care a fost acordat;

i) s? coopereze cu angajatorul ?i/sau cu angaja?ii cu atribu?ii specifice n domeniul securit??ii ?i s?n?t??ii n munc?, atta timp ct este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea s? se asigure c? toate condi?iile de munc? sunt corespunz?toare ?i nu prezint? riscuri pentru securitate ?i s?n?tate la locul s?u de munc?;

j) s? coopereze cu angajatorul ?i/sau cu angaja?ii cu atribu?ii specifice n domeniul securit??ii ?i s?n?t??ii n munc?, atta timp ct este necesar, pentru realizarea oric?rei sarcini sau cerin?e impuse de autoritatea competent? pentru prevenirea accidentelor ?i bolilor profesionale;

k) s? dea rela?ii din proprie ini?iativ? sau la solicitarea organelor de control ?i de cercetare n domeniul protec?iei muncii.

CAPITOLUL XII

SANC?IUNI

Art.54 (1) nc?lcarea cu vinov??ie de c?tre func?ionarii publici a ndatoririlor corespunz?toare func?iei publice pe care o de?in ?i a normelor de conduit? profesional? ?i civic? prev?zute de lege constituie abatere disciplinar? ?i atrage r?spunderea disciplinar? a acestora.

(2) Constituie abateri disciplinare urm?toarele fapte:

a) ntrzierea sistematic? n efectuarea lucr?rilor;

b) neglijen?a repetat? n rezolvarea lucr?rilor;

c) absen?e nemotivate de la serviciu;

d) nerespectarea n mod repetat a programului de lucru;

e) interven?iile sau st?ruin?ele pentru solu?ionarea unor cereri n afara cadrului legal;

f) nerespectarea secretului profesional sau a confiden?ialit??ii lucr?rilor cu acest caracter;

g) manifest?ri care aduc atingere prestigiului autorit??ii sau institu?iei publice n care ?i desf??oar? activitatea;

h) desf??urarea n timpul programului de lucru a unor activit??i cu caracter politic;

i) refuzul de a ndeplini atribu?iile de serviciu;

j) nc?lcarea prevederilor legale referitoare la ndatoriri, incompatibilit??i, conflicte de interese ?i interdic?ii stabilite prin lege pentru func?ionarii publici;

k) nejustificarea activit??ii desf??urate a timpului efectiv de lucru de 8 ore;

l) consumul de b?uturi alcoolice n timpul programului de lucru;

m) nstr?inarea sau vinderea cu bun? stiint? a obiectivelor de nventar sau bunurilor apartinnd prim?riei, domeniului public sau privat al comunei;

n) folosirea utilajelor, mijloacelor de transport, a sculelor din dotarea prim?riei a calculatoarelor, imprimantelor, xeroxurilor sau faxurilor n scopuri personale sau private altor persoane.

(3) Sanc?iunile disciplinare sunt :

a) mustrare scris?;

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioad? de pn? la 3 luni;

c) suspendarea dreptului de avansare n gradele de salarizare sau, dup? caz, de promovare n func?ia public? pe o perioad? de la 1 la 3 ani;

d) destituirea din func?ia public?.

(4) La individualizarea sanc?iunii disciplinare se va ?ine seama de cauzele ?i gravitatea abaterii disciplinare, mprejur?rile n care aceasta a fost s?vr?it?, gradul de vinov??ie ?i consecin?ele abaterii, comportarea general? n timpul serviciului a func?ionarului public, precum ?i de existen?a n antecedentele acestuia a altor sanc?iuni disciplinare care nu au fost radiate n condi?iile prezentei legi.

(5) Sanc?iunile disciplinare se aplic? n termen de cel mult 1 an de la data sesiz?rii comisiei de disciplin? cu privire la s?vr?irea abaterii disciplinare, dar nu mai trziu de 2 ani de la data s?vr?irii abaterii disciplinare.

(6) n cazul n care fapta func?ionarului public a fost sesizat? ca abatere disciplinar? ?i ca infrac?iune, procedura angaj?rii r?spunderii disciplinare se suspend? pn? la dispunerea clas?rii sau renun??rii la urm?rirea penal? sau pn? la data la care instan?a judec?toreasc? dispune achitarea, renun?area la aplicarea pedepsei, amnarea acesteia sau ncetarea procesului penal.

(7) Pe perioada cercet?rii administrative, n situa?ia n care func?ionarul public care a s?vr?it o abatere disciplinar? poate influen?a cercetarea administrativ?, conduc?torul autorit??ii sau institu?iei publice are obliga?ia de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influen?a cercetarea sau, dup? caz, de a dispune mutarea temporar? a func?ionarului public n cadrul altui compartiment sau altei structuri a autorit??ii ori institu?iei publice.

Art. 55 (1) nc?lcarea cu vinov??ie de c?tre personalul contractual a ndatoririlor corespunz?toare func?iei pe care o de?in ?i a normelor de conduit? profesional? ?i civic? prev?zute de Legea 477/2004, privind codul de conduit? a personalului contractual din institu?iile ?i autorit??ile publice, constituie abatere disciplinar? ?i atrage r?spunderea disciplinar? a acestora.

(2) Abaterea disciplinar? este o fapt? n leg?tur? cu munca ?i care const? ntr-o ac?iune sau inac?iune s?vr?it? cu vinov??ie de c?tre salariat, prin care acesta a nc?lcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munc?, ordinele ?i dispozi?iile legale ale conduc?torilor ierarhici.

(3) Sanc?iunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul n cazul n care salariatul s?vr?e?te o abatere disciplinar? sunt:

a) avertismentul scris;

b) retrogradarea din func?ie, cu acordarea salariului corespunz?tor func?iei n care s-a dispus retrogradarea, pentru o durat? ce nu poate dep??i 60 de zile;

c) reducerea salariului de baz? pe o durat? de 1-3 luni cu 5-10%;

d) reducerea salariului de baz? ?i/sau, dup? caz, ?i a indemniza?iei de conducere pe o perioad? de 1-3 luni cu 5-10%;

e) desfacerea disciplinar? a contractului individual de munc?.

(4) Pentru aceea?i abatere disciplinar? se poate aplica numai o singur? sanc?iune.

(5) Angajatorul stabile?te sanc?iunea disciplinar? aplicabil? n raport cu gravitatea abaterii disciplinare s?vr?ite de salariat, avndu-se n vedere urm?toarele:

a) mprejur?rile n care fapta a fost s?vr?it?;

b) gradul de vinov??ie a salariatului;

c) consecin?ele abaterii disciplinare;

d) comportarea general? n serviciu a salariatului;

e) eventualele sanc?iuni disciplinare suferite anterior de c?tre acesta.

Primarul dispune aplicarea sanc?iunii disciplinare printr-o dispozi?ie emis? n form? scris?, n termen de 30 de zile calendaristice de la data lu?rii la cuno?tin?? despre s?vr?irea abaterii disciplinare, dar nu mai trziu de 6 luni de la data s?vr?irii faptei, conform prevederilor art. 266- 268 din Legea nr. 53 / 2003- Codul muncii.

CAPITOLUL XIII

DISPOZI?II FINALE

Art. 56 Persoanele numite n func?ii publice sau ncadrate cu contract de munc? r?spund de pagubele aduse institu?iei, din vina sau n leg?tur? cu munca lor.

Art. 57 (1) R?spunderea civil? a func?ionarilor publici se angajeaz?:

a) pentru pagube produse cu vinova?ie patrimoniului prim?riei;

b) pentru nerestituirea n termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;

c) pentru daunele pl?tite de institu?ia public?, n calitatea de comitent, unor ter?e persoane, n temeiul unei hot?rri judec?tore?ti definitive ?i irevocabile;

(2) n repararea pagubelelor aduse prim?riei n situa?iile prev?zute la lit. a si b se dispune emiterea unei dispoziti de imputare n teremen de 30 de zile de la constatarea pagubei sau, dup? caz, prin asumarea unui angajament de plat?, iar scutirea prevazut? la lit.c pe baza hotarrii judec?tore?ti definitive ?i irevocabile.

(3) Impotriva dispozi?iei de imputare salariatul n cauz? se poate adresa instan?ei de contencios administrativ.

(4) Dreptul primarului de a emite dispozi?ie de imputare se prescrie n termen de 3 ani de la data producerii pagubei.

Art.58 (1) R?spunderea civil? a personalului contractual: salaria?ii r?spund patrimonial, n temeiul normelor ?i principiilor r?spunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse prim?riei din vina ?i n leg?tur? cu munca lor.

(2) Salaria?ii nu r?spund de pagubele provocate de for?a major? sau de alte cauze neprev?zute ?i care nu puteau fi nl?turate ?i nici de pagubele care se ncadreaz? n riscul normal al serviciului;

(3) Cnd paguba a fost produs? de mai mul?i salaria?i, cuantumul r?spunderii fiec?ruia se stabile?te n raport cu m?sura n care a contribuit la producerea ei.

(4) Daca m?sura n care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinat?, r?spunderea fiec?ruia se stabile?te propor?ional cu salariul s?u net de la data constat?rii pagubei ?i atunci cnd este cazul, ?i n func?ie de timpul efectiv lucrat de la ultimul s?u inventar.

(5) Salariatul care a ncasat de la angajator o suma nedatorat? este obligat s? o restitue.

(6) Dac? salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau ?i care nu mai pot fi restituite n natur?, sau dac? acestuia i s-au prestat servicii la care nu era ndrept??it, este obligat s? suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau a serviciilor n cauz? se stabile?te potrivit valorii acestuia de la data pl??ii.

Art.59 Prevederile prezentului regulament se completeaz? cu celelelte dispozi?ii legale privind organizarea, disciplina muncii, drepturile ?i obliga?iile func?ionarilor publici ?i reglement?rile unor activit??i, prin hot?rri ale consiliului local sau dispozi?ii ale primarului, dup? caz.

ntocmit

Consilier principal, PRIMAR TOADER LEAMPAR

Lucia ANTON

SECRETAR

Gabriel Pnzariu

Am luat la cunostin?? :

Nr. Ctr.

Nume si prenume

Func?ia

Compartiment

Semn?tur?

1

LEAMP?R TOADER

PRIMAR

2

IRIMIA GHEORGHE

VICEPRIMAR

3

PNZARIU GABRIEL

SECRETAR COMUN?

4

JIJIIE MARIA

GOSPODAR COMUNAL

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

5

COLESNIUC CARMEN LILIANA

CONSILIER ASISTENT

SERVICIU ASISTEN?? SOCIAL?

6

URSACHE FILOFTEIA

CONSILIER SUPERIOR

BIROU FINANCIAR CONTABIL TAXE ?I IMPOZITE

7

URSACHE DUMITRU

REFERENT SUPERIOR

BIROU FINANCIAR CONTABIL TAXE ?I IMPOZITE

8

MARDARE LARISA DELIA

CONSILIER PRINCIPAL

BIROU FINANCIAR CONTABIL TAXE ?I IMPOZITE

9

?TEFAN IOAN

REFERENT SUPERIOR

BIROU FINANCIAR CONTABIL TAXE ?I IMPOZITE

10

ILIE CONSTANTIN DANU?

MUNCITOR CALIFICAT

COMPARTIMENT

ADMINISTRATIV

11

CHIORESCU VASILE

MUNCITOR CAIFICAT

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

12

ISTRATE C?T?LIN

REFERENT (CONTABIL)

COMPARTIMENT CULTUR? ?I SPORT (BIROU FINANCIAR CONTABIL TAXE ?I IMPOZITE)

13

UNGUREANU R?ZVAN

?EF SVSU

SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUA?II DE URGEN??

14

SCRIPCARIU CONSTANTIN

MUNCITOR CALIFICAT

COMPARTIMET ADMINISTRATIV

15

ISTRATE IOAN

CONSILIER PRIMAR

16

IFTODI ALINA DRAGULI?A

REFERENT ASISTENT

COMPARTIMENT CONTENCIOS, TEHNIC? ADMINISTRATIV?, STARE CIVIL? ?I AUTORITATE TUTELAR?, RESURSE UMANE

17

UNGUREANU VASILIC?

REFERENT SUPERIOR

COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL FOND FUNCIAR

18

ANTON LUCIA

CONSILIER PRINCIPAL

COMPARTIMET JURIDIC, RELA?II PUBLICE, REGISTRATUR?, ARHIH?

19.

?ARAMET LAURA

CONSILIER ASISTENT

COMPARTIMENT LICITA?II

20.

STR?TIL? RODICA

CONSILIER SUPERIOR

COMPARTIMENT CADASTRU

21.

?EF BIROU

FINANCIAR CONTABIL TAXE ?I IMPOZITE

22.

CONSILIER JURIDIC

COMPARTIMENT CONTENCIOS, TEHNIC? ADMINISTRATIV?, STARE CIVIL? ?I AUTORITATE TUTELAR?, RESURSE UMANE

23.

CONSILIER

COMPARTIMET JURIDIC, RELA?II PUBLICE, REGISTRATUR?, ARHIH?

24.

REFERENT

BIROU FINANCIAR CONTABIL TAXE ?I IMPOZITE

25.

BIBLIOTECAR

COMPARTIMENT CULTUR? ?I SPORT

Meniu

Legaturi

Contor vizitatori

110795
Vizitatori online 39